Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:protokol-30 [2012/03/18 16:22] (aktuální)
Michal Tuláček vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== PROTOKOL (č. 30) O UPLATŇOVÁNÍ LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE V POLSKU A VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ ======
  
 +VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,
 +
 +VZHLEDEM K TOMU, že v článku 6 Smlouvy o Evropské unii Unie uznává práva, svobody a zásady vyhlášené v Listině základních práv Evropské unie,
 +
 +VZHLEDEM K TOMU, že Listina musí být uplatňována přísně v souladu s uvedeným článkem 6 a hlavou VII Listiny,
 +
 +VZHLEDEM K TOMU, že podle uvedeného článku 6 musí být Listina uplatňována a vykládána soudy Polska a Spojeného království přísně v souladu s vysvětleními uvedenými ve zmíněném článku,
 +
 +VZHLEDEM K TOMU, že Listina obsahuje práva i zásady,
 +
 +VZHLEDEM K TOMU, že Listina obsahuje ustanovení občanské a politické povahy i ustanovení povahy hospodářské a sociální,​
 +
 +VZHLEDEM K TOMU, že Listina potvrzuje práva, svobody a zásady uznávané Unií a tato práva zviditelňuje,​ avšak netvoří nová práva nebo nové zásady,
 +
 +PŘIPOMÍNAJÍCE závazky Polska a Spojeného království podle Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a podle práva Unie obecně,
 +
 +BEROUCE NA VĚDOMÍ přání Polska a Spojeného království vyjasnit některé aspekty uplatňování Listiny,
 +
 +PŘEJÍCE SI proto vyjasnit uplatňování Listiny ve vztahu k právním předpisům a správním postupům Polska a Spojeného království a její soudní vymahatelnosti v Polsku a ve Spojeném království,​
 +
 +POTVRZUJÍCE,​ že odkazy uvedené v tomto protokolu na fungování určitého ustanovení Listiny se v žádném případě nedotýkají fungování jiných ustanovení Listiny,
 +
 +POTVRZUJÍCE,​ že tento protokol se nedotýká uplatňování Listiny na ostatní členské státy,
 +
 +POTVRZUJÍCE,​ že tento protokol se nedotýká ostatních závazků Polska a Spojeného království podle Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a podle práva Unie obecně,
 +
 +SE DOHODLY na následujících ustanoveních,​ která se připojují ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie:
 +
 +//Článek 1//
 +
 +1.         Listina nerozšiřuje možnost Soudního dvora Evropské unie ani jakéhokoliv soudu Polska či Spojeného království shledat, že právní a správní předpisy, zvyklosti nebo postupy Polska či Spojeného království nejsou v souladu se základními právy, svobodami nebo zásadami, které Listina potvrzuje.
 +
 +2.         Zejména, a aby se předešlo jakékoliv pochybnosti,​ nic v hlavě IV Listiny nezakládá soudně vymahatelná práva platná v Polsku či ve Spojeném království,​ pokud tato práva nejsou stanovena ve vnitrostátním právu Polska či Spojeného království.
 +
 +//​Článek 2//​
 +
 +Tam, kde ustanovení Listiny odkazuje na vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti,​ vztahuje se toto ustanovení na Polsko či Spojené království pouze v tom rozsahu, v jakém jsou práva nebo zásady v dotyčném ustanovení obsažené uznávány v právních předpisech nebo zvyklostech Polska či Spojeného království.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code