Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky ke zkoušce

Vypracované otázky ve wordu najdete na http://www.ulozto.cz/xfXfm8D/evropa-2012-doc a jako heslo zadejte pfuk
Milí čtenáři,

držíte v rukou / čtete na monitoru první pokus o zpracování nových zkouškových otázek z evropy. Možná je vám známo, že náš ročník se s ústní zkouškou (respektive kultovní písemně-ústní zkouškou) potýká jako první a tudíž tyto otázky vznikají v době, kdy ještě nevíme, jestli jsme se obsahem zpracování trefili do materie, kterou bude examinátor vyžadovat – u některých otázek věru není až taková sranda jejich obsah rozklíčovat. Mějte prosím toto na paměti, až je budete číst. Ve studiu jednotlivých témat by vám pak měla pomoci i sekce „zdroje,“ kterou naleznete většinou v závěru určité sekce otázek a která by vás měla nasměrovat pro případ, že vás daná problematika bude zajímat hlouběji, případně si budete chtít ověřit, jestli sem nepíšeme blbosti. Dále je vhodné zdůraznit, že se jedná o společný projekt větší skupiny lidí (vyšlo nám to hezky evropsky na 27) a přestože se autoři snažili o jistou harmonizaci jednotlivých otázek, je možné, že se některé informace budou opakovat nebo budou vysvětlovány na různých místech s lehkými odchylkami. Může to ale koneckonců být i výhoda, čtenář nahlédne na problém z více perspektiv. I přes snahu o jistou korekturu text asi nebude prost překlepů a nějakých pravopisných chyb, nicméně byla snaha je minimalizovat, jak jen to šlo. Na závěr se asi ještě sluší popřát příjemnou práci s otázkami a hlavně popřát mnoho štěstí u zkoušky, snad mělo několikatýdenní zapojení desítek lidí smysl.

Mnoho zdaru přeje

Evropa team


Evropa team tvoří:

David Vavřínka, Vendula Horáčková, Anna Poláková, Darina Jandová, Lucie Kabáčová, Petr Kolban, Vít Svejkovský, Bára Zouchová, Silvie Sochorová, Ondřej Kadlec, Tomáš Dočkal, Karel Petržela, Vladimír Pysk, Jana Vybíralová, Kateřina Humplíková, Pavla K., Kristýna Hlavatá, Adam Zahálka, Tomáš Dočkal, Zuzana Kunertová, Blanka Francová, Zuzana Švihelová, Michaela Hruboňová, Martina Milotová, Vít Svejkovský, Barbora Fučíková, Miroslav Kaštyl, David Flutka

Tereza Svobodová, Jan Exner, Robin Fleček, Martin Pečinka, František Tikal


Redakční práce: Vendula Horáčková a David Flutka

Redakční práce spojené s předěláním dokumentu do podoby zkouškových otázek pro akademický rok 2011/2012 a dopracování některých otázek: Jan Exner

Wikifikace: Michal Tuláček

Název otázky Kontrola Final
1. Vývojová stádia evropské integrace
2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy
3. Význam Lisabonské smlouvy
4. Vznik členství v EU
5. Pojem a obsah členství v EU
6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy
7. Pozastavení a zánik členství v EU
8. Princip posílené spolupráce
9. Pojem a působnost práva EU
10. Princip loajality
11. Princip subsidiarity
12. Princip proporcionality
13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby
14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky
15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU
16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU
17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU
18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti)
19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU
20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU
21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika.
22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU
23. Legislativní proces v EU.
24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU
25. Právní základ a autonomie práva EU
26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu
27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU
28. Princip nepřímého účinku práva EU
29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy
30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva
31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU
32. Sankce v právu EU
33. Odpovědnost EU za škodu
34. Pojetí základních práv v právu EU
35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU)
36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU
37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva
38. Přehled institucionální struktury EU
39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci)
40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci)
41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci)
42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci)
43. Evropská centrální banka
44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU
45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha)
46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha)
47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU
48. Řízení o předběžné otázce
49. Řízení o žalobě neplatnosti
50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv
51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen
52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží
53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek
54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek
55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní
56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob
57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika
58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU
59. Právo pobytu a práce unijních občanů
60. Omezení volného pohybu unijních občanů
61. Schengenský systém
62. Svoboda usazování v EU
63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb
64. Pojem hospodářské a měnové unie
65. Pakt o stabilitě a růstu
66. Zneužití dominantního postavení v EU
67. Kartelové dohody v EU
68. Kontrola fúzí v EU
69. Veřejné podpory v EU
70. Prosazování soutěžního práva EU
71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti
72. Zvláštnosti právního režimu SZBP
73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva
74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech
75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code