Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-9 [2011/10/18 00:29]
Tomáš Jílek vytvořeno
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-9 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 9. Pojem a působnost práva EU ====== ====== 9. Pojem a působnost práva EU ======
 +
 +  * právo EU je souborem právních norem, které upravují vztahy vzniklé v souvislosti s převedením pravomocí členských států na Společenství. ​
 +  * Nejedná se o právo národní ani mezinárodní. ​
 +  * **Evropské právo je právo EU a ESAE** (E. spol. atom. energie) ​
 +
 +\\   - __**Pojem**__ ​
 +
 +\\ __**Povaha**__
 +
 +  * **Je to samostatný právní řád, který je tvořený fčním souborem norem** (Van Gend en Loos, Costa v. ENEL) 
 +  * Hmotněprávní i procesněprávní normy 
 +  * Přímo i nepřímo aplikovatelné ​
 +  * Upravuje vztahy při dosahování cílů EU 
 +  * Funkční povaha: upravuje dané vztahy přiměřeně podle principu proporcionality ​
 +
 +\\ __**odlišnosti práva EU od práva mezinárodního:​**__
 +
 +  * EU je nadstátní instituce, avšak kořeny má v MPV (zakládací smlouvy) ​
 +  * proto se právu EU říká //​supranational law// => má blíž k právu národnímu než mezinárodnímu(např. role Evr. Parlamentu-voleného zákonodárného orgánu- v rámci legislativního procesu), ale nelze ho s národním právem ztotožňovat. Má vůči němu zvláštní postavení. ​
 +
 +  - //právo EU má vnitrostátní účinek (//u MPV je pro aplikaci rozhodující Ústava státu) ​
 +  - //jednotný výklad a aplikace je zajištěna Soudním dvorem EU//( u MPV často o aplikaci normy rozhoduje vojensko -- politická síla) ​
 +  - //právo EU disponuje sankčním mechanismem//​(sankcí nemůže být vyloučení,​je ale možné členství státu pozastavit, další sankcí mohou být např. pokuta či pozastavení jiných práv) ​
 +
 +\\ __**vztah práva EU a práva členských států**__
 +
 +  - **zásada aplikační přednosti pramenů práva EU a zásada bezprostřední použitelnost a účinku primárních pramenů práva EU** 
 +
 +  * //viz. case Costa v E.N.E.L//​ -- přenesení rozhodovacích pravomocí by nebylo efektivní, kdyby org. členských států mohli rozhodnout jinak 
 +  * viz. //Van Gend en Loos// ​
 +  * právní akty mají přednost dokonce i před ústav. zákony (Ús. soud ČR ale řekl,že toto není možné v případě,​ kdy by aplikace právního aktu vedla k ohrožení podstatných náležitostí demokratického právního státu) ​
 +
 +  - **zásada eurokonformního výkladu** ​
 +
 +//-// vnitrostátní norma má být v co možná nejširší míře vykládána v duchu a smyslu právního aktu.
 +
 +\\ __**prameny práva EU**__
 +
 +//1. zřizovací smlouvy(=primární prameny práva EU)//
 +
 +  * Smlouva o EU, Smlouva o fungování EU, Listina základních práv EU<​-(?​) ​
 +  * podrobněji viz. ot 14 
 +
 +//2. právní akty//
 +
 +a) závazné
 +
 +  * nařízení( viz. ot. 15) 
 +  * směrnice( viz. ot 16) 
 +  * rozhodnutí EU 
 +
 +b) nezávazné
 +
 +  * doporučení ​
 +  * stanoviska EU 
 +
 +//3. rozhodnutí Soudního dvora EU//( viz. ot. 18)
 +
 +//4. obecné právní zásady//( viz. ot. 19)
 +
 +//5. mezinárodní smlouvy//( pokud je stranou smlouvy EU,třeba i jako nástupkyně ES)
 +
 +\\   - __**Působnost práva EU**__ ​
 +
 +\\ __**Osobní působnost**__
 +
 +  * Osobní působnost se liší podle jednotlivých oblastí ​
 +  * Evropské právo se aplikuje na: 
 +
 +  - **EU a její orgány** ​
 +
 +    * Eprávo se aplikuje na EU a ESAE, jež mají právní subjektivitu a jednají v mezích svěřených pravomocí ​
 +
 +  - **Členské státy a jejich orgány** ​
 +    * Přijímají Eprávo hlasováním v Radě, ale jsou rovněž SBJ 
 +    * Nedostatečná spolupráce je sankcionována ​
 +    * Členský stát zahrnuje: státní orgány, státní orgány ústavně nezávislé (soudy), decentralizované orgány, veřejné podniky ​
 +  - **Ostatní subjekty** ​
 +
 +  - **FO** ​
 +
 +  * Zvláštní postavení mají pracovníci,​ dítě, rodina, každý ​
 +  * Státní příslušník ​
 +
 +  - **PO** ​
 +
 +  * Státní příslušnost právnických osob -- sídlo -- musejí státy přidělovat PO z jiného státu bez diskriminace ​
 +  * Zvlášť se zdůrazňují obchodní společnosti ​
 +
 +  - **Jiné entity** ​
 +    * Eprávo ukládá povinnosti podnikům v rámci hospodářské soutěže ​
 +    * Objektem hospodářských sankcí mohou být i skupiny nebo nestátní SBJ (např. Al Kaida) ​
 +
 +\\ __**Územní působnost**__
 +
 +  - **Plně se uplatní na:** 
 +
 +  * Kontinentální území čl. států EU 
 +  * Na finské Alandy ​
 +  * Na jiná území, za jejichž zahraniční vztahy převzal odpovědnost některý čl. stát (pouze Gibraltar) ​
 +
 +  - **Omezeně** ​
 +
 +  * Ostrovy: Martinik, Reunion, Azory… ​
 +  * Zámořské země a území, jejichž seznam je obsažen v Příloze II SFEU a na než se vztahuje zvláštní režim přidružení ​
 +  * Na britské Normanské ostrovy a ostrov Man 
 +  * Na základě sekundární judikatury či vnějších smluv např. na Švýcarsko,​ Monako, Turecko (celní unie), Island (EHP) 
 +
 +  - Na jiná území se neuplatní, jmenovitě ne na britská zámořská území, Faerské ostrovy, San Marino, Andorra, Vatikán ​
 +  - **Exteritorialita**:​ evropská soutěžní pravidla ​
 +
 +\\ __**Časová působnost**__
 +
 +  * Primární prameny byly uzavřeny na dobu **neurčitou** ​
 +  * Nutno posuzovat princip zákazu retroaktivity (s ohledem na Benešovy dekrety) ​
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code