Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


9. Pojem a působnost práva EU

 • právo EU je souborem právních norem, které upravují vztahy vzniklé v souvislosti s převedením pravomocí členských států na Společenství.
 • Nejedná se o právo národní ani mezinárodní.
 • Evropské právo je právo EU a ESAE (E. spol. atom. energie)


- Pojem


Povaha

 • Je to samostatný právní řád, který je tvořený fčním souborem norem (Van Gend en Loos, Costa v. ENEL)
 • Hmotněprávní i procesněprávní normy
 • Přímo i nepřímo aplikovatelné
 • Upravuje vztahy při dosahování cílů EU
 • Funkční povaha: upravuje dané vztahy přiměřeně podle principu proporcionality


odlišnosti práva EU od práva mezinárodního:

 • EU je nadstátní instituce, avšak kořeny má v MPV (zakládací smlouvy)
 • proto se právu EU říká supranational law ⇒ má blíž k právu národnímu než mezinárodnímu(např. role Evr. Parlamentu-voleného zákonodárného orgánu- v rámci legislativního procesu), ale nelze ho s národním právem ztotožňovat. Má vůči němu zvláštní postavení.
 1. právo EU má vnitrostátní účinek (u MPV je pro aplikaci rozhodující Ústava státu)
 2. jednotný výklad a aplikace je zajištěna Soudním dvorem EU( u MPV často o aplikaci normy rozhoduje vojensko – politická síla)
 3. právo EU disponuje sankčním mechanismem(sankcí nemůže být vyloučení,je ale možné členství státu pozastavit, další sankcí mohou být např. pokuta či pozastavení jiných práv)


vztah práva EU a práva členských států

 1. zásada aplikační přednosti pramenů práva EU a zásada bezprostřední použitelnost a účinku primárních pramenů práva EU
 • viz. case Costa v E.N.E.L – přenesení rozhodovacích pravomocí by nebylo efektivní, kdyby org. členských států mohli rozhodnout jinak
 • viz. Van Gend en Loos
 • právní akty mají přednost dokonce i před ústav. zákony (Ús. soud ČR ale řekl,že toto není možné v případě, kdy by aplikace právního aktu vedla k ohrožení podstatných náležitostí demokratického právního státu)
 1. zásada eurokonformního výkladu

- vnitrostátní norma má být v co možná nejširší míře vykládána v duchu a smyslu právního aktu.


prameny práva EU

1. zřizovací smlouvy(=primární prameny práva EU)

 • Smlouva o EU, Smlouva o fungování EU, Listina základních práv EU←(?)
 • podrobněji viz. ot 14

2. právní akty

a) závazné

 • nařízení( viz. ot. 15)
 • směrnice( viz. ot 16)
 • rozhodnutí EU

b) nezávazné

 • doporučení
 • stanoviska EU

3. rozhodnutí Soudního dvora EU( viz. ot. 18)

4. obecné právní zásady( viz. ot. 19)

5. mezinárodní smlouvy( pokud je stranou smlouvy EU,třeba i jako nástupkyně ES)


- Působnost práva EU


Osobní působnost

 • Osobní působnost se liší podle jednotlivých oblastí
 • Evropské právo se aplikuje na:
 1. EU a její orgány
 • Eprávo se aplikuje na EU a ESAE, jež mají právní subjektivitu a jednají v mezích svěřených pravomocí
 1. Členské státy a jejich orgány
  • Přijímají Eprávo hlasováním v Radě, ale jsou rovněž SBJ
  • Nedostatečná spolupráce je sankcionována
  • Členský stát zahrnuje: státní orgány, státní orgány ústavně nezávislé (soudy), decentralizované orgány, veřejné podniky
 2. Ostatní subjekty
 1. FO
 • Zvláštní postavení mají pracovníci, dítě, rodina, každý
 • Státní příslušník
 1. PO
 • Státní příslušnost právnických osob – sídlo – musejí státy přidělovat PO z jiného státu bez diskriminace
 • Zvlášť se zdůrazňují obchodní společnosti
 1. Jiné entity
  • Eprávo ukládá povinnosti podnikům v rámci hospodářské soutěže
  • Objektem hospodářských sankcí mohou být i skupiny nebo nestátní SBJ (např. Al Kaida)


Územní působnost

 1. Plně se uplatní na:
 • Kontinentální území čl. států EU
 • Na finské Alandy
 • Na jiná území, za jejichž zahraniční vztahy převzal odpovědnost některý čl. stát (pouze Gibraltar)
 1. Omezeně
 • Ostrovy: Martinik, Reunion, Azory…
 • Zámořské země a území, jejichž seznam je obsažen v Příloze II SFEU a na než se vztahuje zvláštní režim přidružení
 • Na britské Normanské ostrovy a ostrov Man
 • Na základě sekundární judikatury či vnějších smluv např. na Švýcarsko, Monako, Turecko (celní unie), Island (EHP)
 1. Na jiná území se neuplatní, jmenovitě ne na britská zámořská území, Faerské ostrovy, San Marino, Andorra, Vatikán
 2. Exteritorialita: evropská soutěžní pravidla


Časová působnost

 • Primární prameny byly uzavřeny na dobu neurčitou
 • Nutno posuzovat princip zákazu retroaktivity (s ohledem na Benešovy dekrety)

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code