Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


8. Princip posílené spolupráce

Čl. 20, 42(6), 46 SEU

Čl. 326 - 334 SFEU


* umožňuje, aby skupina států mohla v určitých věcech intenzivněji spolupracovat a provádět užší integraci za předem stanovených podmínek. Ostatní státy, pokud se na takovéto spolupráci podílet nechtějí, tak nemusí, ale zároveň platí, že ji nemohou jednostranně blokovat


* zaveden Amsterodamskou smlouvou

  • někdy označováno také jako princip flexibility
  • jedná se o specifické řešení problémů členských států EU s ohledem na jejich diverzifikaci
  • v oblasti nevýlučných pravomocí či SZBP


* Pozitivní aspekt – urychlení vyšší integrace mezi členskými státy

  • Negativní aspekt – možné vytváření členství druhé kategorie


Možné 3 formy:

1/ „více rychlostní Evropa“ – všechny členské státy souhlasí s vytvoření integračního opatření, ale nejsou schopni ho zavést ve stejnou dobu


2/ „proměnné uspořádání“ – některé členské státy integrační opatření zcela nebo částečně odmítají


3/ „diferenciace výběrem dle vlastní vůle“ – komunitární úprava není přijata a některé otázky si členské státy individuálně upravují sami


Procedura:

  • spolupráce se musí účastnit minimálně 9 států
  • rozhodnutí vydává vždy Rada a to až poté, co shledá, že cílů této spolupráce nelze dosáhnout v přiměřené lhůtě na úrovni Unie jako celkem
  • akty přijaté v rámci spolupráce zavazují jen státy spolupráce
  • ZALOŽENÍ: → posílené spolupráce v oblasti SZBP

- žádost se podává Radě, ta ji postoupí VP-SZBP, EK, EP a povolení vydá jednomyslně Rada

→ posílené spolupráce v oblasti nevýlučné pravomoci

- žádost se podává EK, ta ji postoupí Radě a povolení vydá Rada na návrh EK se souhlasem EP

- → přistoupení může další stát k již existující spolupráci (Rada do 4 měsíců rozhodne)


Princip „OPTING OUT“ - princip výjimky z obsahu členství v EU, poskytované členskému státu, který se nechce připojit k ostatním členským státům v určité oblasti spolupráce


Pokud úprava spolupráce nespadá do působnosti EU, řídí se MPV


Praxe – 21.4.2010, www.revuepolitika.cz

V předposledním březnovém týdnu došlo v EU k pozoruhodnému precedentu. Komise na žádost skupiny členských států předložila návrh právního předpisu určeného pro režim tzv. posílené spolupráce. Významný není ani tak samotný návrh(týká se specifické oblasti určování rozhodného práva pro rozvody a odluky) jako skutečnost, že jde o historicky první iniciativu Komise, jež by mohla k posílené spolupráci vést.

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code