Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-7 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 7. Pozastavení a zánik členství v EU ======
 +
 +Ani po přijetí Lisabonské smlouvy nelze členský stát z Evropské unie vyloučit. Zánik členství musí být v každém případě dobrovolný. Jako nejsilnější donucovací prostředek může být použito pozastavení členských práv.
 +
 +\\   * **Vystoupení z Evropské unie:​** ​
 +
 +\\ Tuto možnost Lisabonská smlouva výslovně zavádí, a to článkem **50 SEU** (možnost vždy existovala, jen nebyla výslovně upravena, postupovalo se podle obecných zásad mezinárodního práva; Grónsko, závislé území Dánska, opustilo EHS v 80. letech):
 +
 +\\ //​**1**////​.//​ //**Každý členský stát**// //se v souladu// //​**se**////​svými ústavními předpisy// //**může rozhodnout**////​z Unie//​ //​**vystoupit**////​.//​
 +
 +//​**2.**////​Členský stát, který se rozhodne vystoupit,//​ //​**oznámí svůj záměr Evropské radě**////​. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie// //**sjedná a uzavře**// //s tímto státem// //**dohodu o podmínkách**////​jeho//​ //​**vystoupení**////,​ s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 SFEU// (tj. podrobný postup sjednávání a uzavírání smluv s 3. zeměmi a mez. organizacemi)//​. Jménem Unie ji// //**uzavře Rada**////, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení//​ //​**souhlasu Evropského parlamentu**////​.//​
 +
 +//​**3**////​.//​ //**Smlouvy přestávají být**// //pro dotyčný stát// //​**použitelné**////​dnem//​ //**vstupu dohody**// //o vystoupení//​ //**v platnost**////,//​ //​**nebo**////,​ nedojde-li k tomu,// //**dva roky po oznámení**////​podle odstavce 2, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této lhůty.// (tzn. k dohodě nemusí dojít + nevyžaduje se svolení ostatních čl. států k vystoupení)
 +
 +//​**4**////​. Pro účely odstavců 2 a 3// //​**se**////​**člen**////​Evropské rady nebo Rady,// //**který zastupuje vystupující členský stát**////,//​ //​**nepodílí na jednáních ani rozhodnutích**////​Evropské rady nebo Rady, která se jej// //​**týkají**////​.//​
 +
 +//​Kvalifikovaná většina je vymezena v souladu s čl. 238 odst. 3 písm. b) SFEU// (tj. 72% členů Rady zastupující čl. státy s min 65% obyvatel EU)//.//
 +
 +//​**5.**////​Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové přistoupení,​ podléhá tato žádost postupu podle článku 49 SEU// (viz. vznik členství v EU)//.//
 +
 +\\   * **Pozastavení členských práv:​** ​
 +
 +\\ Článek 7 o pozastavení členských práv připsala do SEU Amsterodamská smlouva (1997, účinná 1999). Článek říká, že některá z práv členských států mohou být pozastavena,​ např. právo hlasovat v Radě, jestliže tento stát vážně a trvale porušuje principy, na kterých je Unie založena - svoboda, demokracie, respekt k lidským právům a základním svobodám a vláda zákona. I po pozastavení členských práv státu nicméně zůstávají v platnosti jeho povinnosti. Lze jej pravděpodobně využít i jako prostředek vynucení plnění povinností ze Smluv:
 +
 +\\ //Článek 7//
 +
 +\\ //1.Na odůvodněný//​ //**návrh jedné třetiny členských států**////,//​ //​**E**////​vropského//​ //​**parlamentu**////​**nebo**////​Evropské//​ //​**komise**////​**může Rada**////​většinou čtyř pětin svých členů po obdržení souhlasu Evropského parlamentu//​ //​**rozhodnout**////,//​ //**že existuje zřejmé nebezpečí,​ že některý členský stát závažně poruší hodnoty uvedené v článku 2**//​**(tj**. __Článek 2__: Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti,​ svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem,​ nepřípustností diskriminace,​ tolerancí, spravedlností,​ solidaritou a rovností žen a mužů. //​**)**////​. Před přijetím tohoto rozhodnutí//​ //​**vyslechne**////​Rada daný členský stát a může stejným postupem podat tomuto státu// //​**doporučení**////​.//​
 +
 +\\ //Rada pravidelně//​ //​**přezkoumává**////,//​ //​**zda**////​důvody,​ které ji k takovému rozhodnutí vedly, stále// //​**trvají**////​.//​
 +
 +\\ //2.Na// //​**návrh**////​jedné třetiny členských//​ //​**států**////​**nebo**////​Evropské//​ //​**komise**////​**a po**////​obdržení//​ //​**souhlasu**////​Evropského//​ //​**parlamentu**////​**může Evropská**////​**rada**////​jednomyslně//​ //​**rozhodnout**////,​ že// //**došlo k**////​závažnému a trvajícímu//​ //​**porušení**////​hodnot uvedených v článku 2 ze strany členského státu,// //**poté co**// //tento členský stát// //​**vyzve**////,​ aby se k této věci// //​**vyjádřil.**//​
 +
 +\\ //​3.Bylo-li//​ //​**učiněno zjištění**////​uvedené v odstavci 2,// //**může Rada**////​kvalifikovanou většinou//​ //​**rozhodnout**////,//​ //**že určitá práva**////,​ která pro dotyčný stát vyplývají//​ //**z použití Smluv**////,//​ //​**včetně hlasovacích**////​práv zástupců jeho vlády v Radě,// //**budou pozastavena**////​. Přitom přihlédne k možným důsledkům takového pozastavení pro práva a povinnosti fyzických a právnických osob.//
 +
 +//​**Povinnosti**////​dotyčného členského státu vyplývající ze Smluv jsou pro tento stát v každém případě//​ //**i nadále závazné**////​.//​
 +
 +\\ //​4.////​**Rada může později**////​kvalifikovanou většinou//​ //​**rozhodnout**////,​ že// //**změní nebo zruší opatření**////​přijatá podle odstavce 3, jestliže se změní situace, která vedla k přijetí těchto opatření.//​
 +
 +\\ //5.Pro účely tohoto článku se v Evropském parlamentu, Evropské radě a Radě použijí// //​**pravidla hlasování**////​stanovená v článku 354 Smlouvy o fungování Evropské unie.//
 +
 +\\ - Agentura EU pro základní práva:
 +
 +Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) se sídlem ve Vídni byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 168/2007.
 +
 +Agentura poskytuje příslušným orgánům a úřadům Společenství a jeho členským státům pomoc a odborné znalosti o základních právech při provádění právních předpisů Společenství,​ při přijímání opatření a při rozhodování o postupech. Mimo jiné sleduje i dodržování základních hodnot, jejichž porušení aktivizuje článek 7 SEU.
 +
 +\\ **(**„Jak již bylo řečeno, uvedený článek dává Unii pravomoc zásahu, která je rozdílná od pravomoci, kterou již má vůči členským státům, aby se zajistilo dodržování základních práv, jestliže členské státy provádějí právo Unie. Dává totiž Unii možnost zasáhnout mimo oblast působnosti práva Unie, tedy v oblastech, které spadají do samostatné činnosti členských států. Stanovený postup se ostatně neomezuje na nedodržování základních práv. Ve skutečnosti článek 7 odkazuje na všechny zásady uvedené v čl. 6 odst. 1: zásady svobody, demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod.“
 +
 +__[[http://​ec.europa.eu/​justice_home/​news/​consulting_public/​fundamental_rights_agency/​communication_com2004_693_cs.pdf|http://​e]]____[[http://​ec.europa.eu/​justice_home/​news/​consulting_public/​fundamental_rights_agency/​communication_com2004_693_cs.pdf|c.europa.eu/​justice_home/​news/​consulting_public/​fundamental_rights_agency/​communication_com2004_693_cs.pdf]]__**)**
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code