Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-73 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 73. Prostor svobody bezpečnosti a práva ======
 +
 +čl. 67 -- 89 SFEU
 +
 +Maastrichtská smlouva poprvé zavádí justiční a policejní spolupráci mezi členskými státy jako záležitost společného zájmu a tato oblast je souhrnně vyjádřena ve III. pilíři, jedná se tedy //původně o mezivládní spolupráci//​.
 +
 +Nicméně až Amsterodamskou smlouvou se formuluje konečná podoba tohoto pilíře, jehož cílem je //​zachovávat a rozvíjet Unii jako prostor svobody, bezpečnosti a práva, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními,​ jež se týkají kontroly na vnějších hranicích, práva azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti.//​ Zjednodušeně můžeme definovat cíl jako ochranu všech občanů EU a jiných státních příslušníků na koordinované bázi členských států //​v prostoru,​ kde neprobíhají kontroly na vnitřních hranicích, ale pouze na vnějších//​. Dva hlavní znaky:
 +
 +- občanství Unie, garantující všechna základní práva
 +- volný pohyb osob
 +
 +//Prostor svobody//= volný pohyb osob dle tzv. Schengenských dohod;
 +
 +//Prostor bezpečnosti//​= potírání trestné činnosti, zejména té organizované,​ včetně terorismu;
 +
 +//Prostor práva//= odstraňování rozdílů národních úprav v //​trestněprávní//​a //​občanskoprávní//​oblasti,​ tj. harmonizace např. zakázané trestné činnosti a vzájemné uznávání soudních rozhodnutí ve věcech trestních a občanskoprávních -- tato harmonizace se dnes uskutečňuje prostřednictvím směrnic (dříve se jednalo o tzv. rámcová rozhodnutí),​ klíčovým instrumentem zůstává //evropský zatýkací rozkaz//, jenž funguje na bázi předávání osob v kompetenci soudních orgánů (nahrazuje extradiční řízení, kde bylo potřeba souhlasu i správních orgánů, resp. Ministerstva spravedlnosti) předpokladem je oboustranná trestnost, vyjma 32 určených trestných činů; //evropský důkazní příkaz// -- slouží k zajištění důkazů.
 +
 +V oblasti policejní a justiční spolupráce dochází k vytvoření EUROPOLu, EUROJUSTu (Rada může jednomyslně rozhodnout, že se Eurojust přemění na Úřad veřejného žalobce, jenž bude nadán pravomocí zahájit trestní řízení zejména u činnosti ohrožující finanční zájmy Unie).
 +
 +Zánikem pilířové struktury se tato oblast III. pilíře stává součástí unijních pravomocí, konkrétně //​pravomocí sdílených//​s členskými státy. Evropská rada určujestrategické směry pro další legislativní a operativní plánování. Nedotčena zůstává výlučná odpovědnost členských států za udržování veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti. Justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce patří mezi oblasti, kde mohou vedle Komise předkládat //​legislativní iniciativy také členské státy//, konkrétně jedna čtvrtina členských států.
 +
 +Přesun oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech z mezivládní do unijní formy spolupráce znamená rozsáhlou změnu ve schvalovacích procedurách. Dochází k posunu od stávajícího jednomyslného hlasování v Radě k //​hlasování kvalifikovanou většinou//​v //řádném legislativním postupu//, tj. za spolurozhodování Evropského parlamentu (dříve pouze konzultace),​ a to v oblastech justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce,​...
 +
 +Pro pravomoci Soudního dvora v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech nově platí pro předběžné otázky obecná pravidla (jako u jiných předběžných otázek, dříve tam byly určité odlišnosti). Podle Lisabonské smlouvy bude Soudní dvůr přezkoumávat legalitu směrnic a nařízení přijatých v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech dle obecné úpravy SFEU. Nově bude přezkoumávána legalita aktů institucí a jiných subjektů Unie, které mají právní účinky vůči třetím osobám, a bude dána //aktivní žalobní legitimace také každé fyzické nebo právnické osobě//, pokud jde o akty, které jsou jí určeny nebo které se jí bezprostředně dotýkají.
 +
 +Soudní dvůr nemá pravomoc přezkoumávat platnost nebo přiměřenost operací prováděných policií nebo jinými donucovacími orgány členského státu, ani rozhodovat o výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti.
 +
 +Komponenty: a) společná vízová, azylová, přistěhovalecká politika
 +
 +b) spolupráce ve věcech obchodních,​ občanskoprávních a rodinných
 +
 +c) policejní a soudní spolupráce ve věcech trestních
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code