Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


73. Prostor svobody bezpečnosti a práva

čl. 67 – 89 SFEU

Maastrichtská smlouva poprvé zavádí justiční a policejní spolupráci mezi členskými státy jako záležitost společného zájmu a tato oblast je souhrnně vyjádřena ve III. pilíři, jedná se tedy původně o mezivládní spolupráci.

Nicméně až Amsterodamskou smlouvou se formuluje konečná podoba tohoto pilíře, jehož cílem je zachovávat a rozvíjet Unii jako prostor svobody, bezpečnosti a práva, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními, jež se týkají kontroly na vnějších hranicích, práva azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti. Zjednodušeně můžeme definovat cíl jako ochranu všech občanů EU a jiných státních příslušníků na koordinované bázi členských států v prostoru, kde neprobíhají kontroly na vnitřních hranicích, ale pouze na vnějších. Dva hlavní znaky:

- občanství Unie, garantující všechna základní práva - volný pohyb osob

Prostor svobody= volný pohyb osob dle tzv. Schengenských dohod;

Prostor bezpečnosti= potírání trestné činnosti, zejména té organizované, včetně terorismu;

Prostor práva= odstraňování rozdílů národních úprav v trestněprávnía občanskoprávníoblasti, tj. harmonizace např. zakázané trestné činnosti a vzájemné uznávání soudních rozhodnutí ve věcech trestních a občanskoprávních – tato harmonizace se dnes uskutečňuje prostřednictvím směrnic (dříve se jednalo o tzv. rámcová rozhodnutí), klíčovým instrumentem zůstává evropský zatýkací rozkaz, jenž funguje na bázi předávání osob v kompetenci soudních orgánů (nahrazuje extradiční řízení, kde bylo potřeba souhlasu i správních orgánů, resp. Ministerstva spravedlnosti) předpokladem je oboustranná trestnost, vyjma 32 určených trestných činů; evropský důkazní příkaz – slouží k zajištění důkazů.

V oblasti policejní a justiční spolupráce dochází k vytvoření EUROPOLu, EUROJUSTu (Rada může jednomyslně rozhodnout, že se Eurojust přemění na Úřad veřejného žalobce, jenž bude nadán pravomocí zahájit trestní řízení zejména u činnosti ohrožující finanční zájmy Unie).

Zánikem pilířové struktury se tato oblast III. pilíře stává součástí unijních pravomocí, konkrétně pravomocí sdílenýchs členskými státy. Evropská rada určujestrategické směry pro další legislativní a operativní plánování. Nedotčena zůstává výlučná odpovědnost členských států za udržování veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti. Justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce patří mezi oblasti, kde mohou vedle Komise předkládat legislativní iniciativy také členské státy, konkrétně jedna čtvrtina členských států.

Přesun oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech z mezivládní do unijní formy spolupráce znamená rozsáhlou změnu ve schvalovacích procedurách. Dochází k posunu od stávajícího jednomyslného hlasování v Radě k hlasování kvalifikovanou většinouv řádném legislativním postupu, tj. za spolurozhodování Evropského parlamentu (dříve pouze konzultace), a to v oblastech justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce,…

Pro pravomoci Soudního dvora v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech nově platí pro předběžné otázky obecná pravidla (jako u jiných předběžných otázek, dříve tam byly určité odlišnosti). Podle Lisabonské smlouvy bude Soudní dvůr přezkoumávat legalitu směrnic a nařízení přijatých v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech dle obecné úpravy SFEU. Nově bude přezkoumávána legalita aktů institucí a jiných subjektů Unie, které mají právní účinky vůči třetím osobám, a bude dána aktivní žalobní legitimace také každé fyzické nebo právnické osobě, pokud jde o akty, které jsou jí určeny nebo které se jí bezprostředně dotýkají.

Soudní dvůr nemá pravomoc přezkoumávat platnost nebo přiměřenost operací prováděných policií nebo jinými donucovacími orgány členského státu, ani rozhodovat o výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti.

Komponenty: a) společná vízová, azylová, přistěhovalecká politika

b) spolupráce ve věcech obchodních, občanskoprávních a rodinných

c) policejní a soudní spolupráce ve věcech trestních

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code