Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-71 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti ======
 +
 +čl. 37 SEU, čl. 207, 216 a __218__SFEU
 +
 +Vnějšími smlouvami EU rozumíme //​mezinárodní smlouvy uzavírané EU se třetími státy, rozuměj nečleny, nebo mezinárodními organizacemi//​(nejčastěji sem patří dohody o přidružení,​ dohody o spolupráci a obchodní dohody). Jedná se typicky o jeden z projevů subjektivity EU. Vnější smlouvy jsou nadřazeny sekundárním aktům EU, nikoli však zakládacím smlouvám (SEU a SFEU), a mohou mít i přímý účinek. Jejich přímá aplikovatelnost pro členské státy znamená, že se zde uplatňuje //​monistický systém = lze se jich dovolat//, aniž by byla třeba další transformace.<​sup><​sup>​[[#​sdfootnote1sym|1]]</​sup></​sup>​
 +
 +Postup při sjednání -- Rada dává zmocnění ke sjednání a podpisu dohod a následně je uzavře. Rada přitom rozhoduje kvalifikovanou většinou, to neplatí, jestliže je vyžadována jednomyslnost nebo jedná-li se o dohodu o přidružení,​ dohodu s kandidátskou zemí na členství v EU a dohodu o přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Doporučení ke sjednání takové dohody podává Komise nebo Vysoký představitel Unie pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP), pokud se dohoda týká SZBP.
 +
 +Jestliže se dohoda netýká záležitostí SZBP -- (i) je nutný __souhlas__Evropského parlamentu, jedná-li se o dohodu o přidružení,​ dohodu o přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, …. (čl. 218 / 6 SFEU)
 +
 +- (ii) je třeba toto __konzultovat__s Evropským parlamentem ve zbylých věcech.
 +
 +Uzavření vnější smlouvy je možné: (i) pokud to primární právo předpokládá,​ (ii) je to nezbytné k dosažení cílů ve Smlouvách, (iii) je stanovena právně závazným aktem
 +
 +**Vnější smlouvy -- judikatura ESD --** členský stát, Evropský parlament, Rada nebo Komise si mohou vyžádat posudek od ESD a slučitelnosti takové dohody se smlouvami (SEU, SFEU) = důkaz o nadřazenosti primárního práva. Je-li posudek negativní, nemůže tato dohoda vstoupit v platnost.
 +
 +* ESD: 181/73 rozsudek //​Haegeman//​
 +
 +Smlouvy uzavřené mezi ES a třetími státy nebo mezinárodními organizacemi podle čl. 300 SES tvoří od okamžiku, kdy vstoupí v platnost,​ integrální součást komunitárního,​ //rozuměj dnešního unijního//​[pozn. - Autor] práva. Podle odst. 7 tohoto článku jsou //takovéto smlouvy závazné pro orgány ES i pro členské státy.//
 +
 +Za situace, kdyby byl přijat akt sekundárního práva, jenž by byl v rozporu s vnější smlouvou, je možné tento akt napadnout žalobou na neplatnost. Je otázkou, zda je možné napadnout stejnou žalobou vnější smlouvu, neboť by to neměnilo nic z pohledu její mezinárodněprávní závaznosti.
 +
 +\\ **Vnější smlouvy nelze zaměnit za tzv. smíšené smlouvy -** mezinárodní smlouvy uzavírané společně EU a členskými státy se třetími státy nebo mezinárodními organizacemi**(**např. smlouva s WTO, smlouva o EHP)
 +
 +* ESD 12/86 //Demirel// -- také součástí komunitárního práva
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code