Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-70 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 70. PROSAZOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO PRÁVA V EU ======
 +
 +\\ **Soutěžní politika, význam, cíle**
 +
 +\\ **Co je to hosp. soutěž + proč?**
 +
 +\\ - Ekonomické soutěžení nejméně dvou podniků na stejně straně relevantního trhu
 +
 +- Nač soutěž? Kvůli pluralitě podniků, jinak bychom byli rukojmími toho, kdo by příslušný trh ovládl
 +
 +- Cíl: snižovat ceny či povzbuzovat inovaci a technologický pokrok, ochrana spotřebitele
 +
 +\\ **Členění soutěžní politiky**
 +
 +* **Hledisko chráněného veřejného zámu**
 +* Orchrana před monopolizací trhu, zneužitím dominatního postavení, diskriminací z důvodu původu zboží…
 +* **Hledisko adresáta**
 +* Pravidla aplikovatelná na podniky (zákaz protisoutěžních dohod…)
 +* Pravidla aplikovatelná na org. veř. moci (antisubvenčí opatř., veřejné zakázky zakázky)
 +* **Požadovaná úroveň hosp. soutěže**
 +
 +* Cílem je dosáhnout takové soutěže, která umožní fungování vnitřního trhu (ne absolutně dokonalé soutěže)
 +* Soutěž pod dohledem EU může být omezená z důvodů technických/​hospodářských/​sociálních
 +- //​Přípustná omezení//: pravidlo rozumu, omezení ve prospěch veřejné moci, ochrana veřejného zájmu
 +
 +\\ **Podnik, relevantní trh**
 +
 +* Podnik je autonomní hosp. jednotka bez ohledu na její pr. subjektivitu nebo financování
 +* Pr. statut je lhostejný (může být i FO)
 +* Je to hosp. jednotka (ne nezisková organizace)
 +* Musí být nezávislý při hosp. rozhodování
 +* Relevantní trh je trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky,​ ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné
 +* Trh věcný (zaměnitelné výrobky)
 +* Trh geografický (dostatečně homogenní podmínky na urč. území, odlišitelné od jiných
 +* Trh časový (trvalý/​dočasný)
 +
 +\\ **Dohody narušující soutěž a jejich dopad a sankce**
 +
 +* **Čl. 101 SFEU** -- „S vnitřním trhem jsou neslučitelné,​ a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž účelem nebo důsledkem je vyloučení,​ omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu…“
 +* Protisoutěžní (kartelová) dohoda tedy splňuje **5 podmínek** a to kumulativně
 +* Jde o dohodu
 +* Mezi podniky
 +* Má za cíl/​následek omezení soutěže
 +* Uvnitř společného trhu
 +* Schopnost ovlivnit obchod mezi čl. st
 +* **Sankce**
 +* Dohoda zakázána a absolutně neplatná (//ex tunc, erga omnes//)
 +* **Mohou být vyjímečně**,​ při splnenění podmínek čl. 101/3 SFEU **povoleny**
 +* **Forma dohody** (čl. 101/1 SFEU zakazuje 3 formy)
 +* //Dohody mezi podniky//
 +* Projevem shody vůle mezi nejméně dvěma stranami
 +* Vertikální/​horizontální dohody
 +* //​Rozhodnutí sdružení podniků//
 +* Není zakázáno sdružování,​ ale jejich vůle chovat se stejně na trhu
 +* //Jednání ve shodě//
 +* Jakákoliv forma koordinace mezi podniky, jež bez dojití až k uzavření skutečné dohody, vědomě nahrazuje spolupráci mezi nimi k újmě soutěže
 +* Je třeba odlišit dovolené paralelní chování (cenové přizpůsobování se ostatním konkurentům na trhu)
 +
 +\\ **Dominantní** **postavení a jeho zneužití**
 +
 +* „S vnitřním trhem je neslučitelné,​ a proto zakázané, pokud to může ovlivnit obchod mezi členskými státy, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního postavení na vnitřním trhu nebo jeho podstatné části.“ **Čl. 102/1 SFEU**
 +* Neexistují žádné vyjímky
 +* !Pozor: dominantní postavení není zakázáné,​ jen jeho zneužití!
 +* Dominantní postavení je pozie hosp. síly podniku, která mu umožňuje, aby na relevantním trhu zabránil účinné konkurenci
 +* //Indicie//
 +* **Tržní podíl** -- pod 40% zakládá vyvratitelnou domněnku neexistence dominance
 +* **Překážky vstupu na trh** -- zákonná omezení/​úspory z rozsahu/​existence vlastní distribuční sítě
 +* **Vyrovnávací kupní síla** -- tlak na podnik, jež vykonávají zákazníci
 +* //Osobní působnost pojmu// (v dominantním postavení se mohou nacházet)
 +* Jeden či více podniků (monopol, duopol, oligopol, …)
 +* Veřejné i soukromé podniky
 +* Nositelé zvláštních nebo výlučných práv
 +* Podniky ovládající přírodní monopol
 +* Podniky mající podstatná infrastrukturní zařízení (telekominukace,​ energetika)
 +* **Zneužití dominatního postavení**
 +* Čl. 102/2 SFEU obsahuje demonstrativní výčet
 +* 2 kategorie: **vykořisťovatelské zneužití k újmě spotřebitele** (//​vynucování cen, omezování výroby//) a **vylučovací praktiky k újmě soutěže** (//​vnucování nerovných podmínek//:​ junktimy -- vázání dodávky na dodání zboží, které s poptávaným zbožím nesouvisí, //​diskriminace mezi soutěžiteli;​ trestání za obchodování s konkurencí)//​
 +* Existují liberační důvody (ochrana zdraví a bezpečnosti v souv. s výrobkem)
 +* Důsledkem je změna struktury trhu
 +
 +\\ **Články 101 a 102 SFEU**
 +
 +* Není vztah hierarchické podřízenosti,​ jsou **přímo účinné**,​ lze porušit oba najednou
 +* **Kontrola je následná**,​ tedy kontrolují se důsledky protisoutěžních jednání na trhu
 +* Soutěžní právo **aplikují** samy **podniky, státní orgány** a hlavně **Komise**
 +* Možnost soukromoprávní žaloby na náhradu škody
 +* **Úloha komise**
 +* **Pravomoci**:​ dominantní postavení při uplatňování soutěžních předpisů EU
 +* Monopol na návrhy nařízení a směrnic k provedení čl. 101 a 102 SFEU
 +* Obecnou pravamoc k provádění těchto článků
 +* Nadřazené postavení nad vnitrostátními orgány při aplikaci soutěžního práva
 +* **Řízení před Komisí**
 +* //​**Zahájení**//:​ na návrh dotčených podniků nebo sama. Rozhodne sama o zahájení, není to však povinnost, má širokou míru uvážení
 +* //​**Vyšetřování**//:​ jednostranné a poté sporná fáze -- slyšení dotčených podniků a třetích stran
 +* Důkazní břemeno nese ten, kdo tvrdí porušení soutěže
 +* Komise má **vyšetřovací pravomoci**,​ př.: vyžadovat všechny potřebné informace, kontrolovat účetní knihy a jiné dokumenty, vstupovat do všech prostor podniků, ale i bytů, vstupovat do obydlí managementu,​ pokud je podezření,​ že jsou tam ukryty informace -- nutný souhlas soudu!
 +* **Vyšetřovací povinnosti**:​ procesní garance pro podniky (právo na obranu, důvěrnost korespondence mezi podnikem a advokáty, právo podniku nesvědčit sám proti sobě)
 +* Komise využívá další nástroje pro efektivnější prokazování kartelů: neohlášená místní šetření, program shovívavosti,​ procedura narovnání,​ dohadování o vině
 +* Sporná fáze se zahajuje sdělením podnikům a uveřejněním v ÚV EU
 +* //​**Rozhodnutí**//:​ spočívá ve zjištění a příkazu k ukončení porušení, uložení prozatímního opatření, uložení sakncí, přijetí závazků porušovatele
 +* **Sankce** za porušení
 +* Absolutní neplatnost a finanční sankce (pokuty až do 10% obratu za rok či opakovaná penále do 5% denního obratu)
 +* Pokuty mohou být snižovány (program shovívavosti) nebo zvyšovány (recidiva)
 +* V případě koncernu/​holdingu se sankce vypočítává z obratu všech podniků
 +* Rozhodnutí Komise mohou být předmětem žaloby na neplatnost u SDEU
 +* **Vztah komise a vnitrostátmích orgánů**
 +* Vnitrostátní úřady na ochranu hosp. soutěže jsou pod kontrolou Komise
 +* I vnitrostátní úřady jsou příslušné k aplikaci soutěžího práva EU
 +* Principy spolupráce:​ decentralizace pravomocí z Komise na vitrost. org na principu spolupráce a nadřazeného postavení Komise
 +* Nadřazené postavení Komise (čl. 105 SFEU)
 +* Spolupráce v rámci //​poradního výboru// (složeného ze zástupců vnitrostátních soutěžních úřadů), v rámci //Evropské soutěžní sítě// a //mezi jednotlivými vnitrostátními soutěžními úřady//
 +
 +\\ **Spojování podniků**
 +
 +* Smyslem je bránit vzniku dominantního postavení, jež by mohlo narušovat soutěž
 +* „…ke spojení došlo tam, kde trvalá změna kontroly je výsledkem a) spojení dvou či více dosud nezávislých podniků nebo jejich částí, nebo b) nabytí přímé/​nepřímé kontroly nad celkem/​částí jednoho či více podniků osobou nebo osobami, které již kontrolují alespoň jeden podnik…“
 +* Účatníky jsou podniky veřejné i soukromé
 +* **Formy**
 +* //​**Fúze**//​ (spojení) znamená buď **sloučení** nebo **splynutí**,​ řídí se vnitrostátním pr.
 +* //​**Převzetí kontroly**//​ nad podnikem 1) převzetím majoritního podílu, 2) převzetím kvalifikované menšiny, 3) nabytí vlastnických nebo užívacích práv, 4) jiné smluvní nabytí vlivu
 +* //​**Vytvoření společného podniku:​**//​ pokud zakládající podniky vykonávají společně rozohdující vliv na podnik nebo jde o společný podnik koncentrační
 +* **Unijní dimenze**
 +* Kontrole podléhají jen tato spojení podniků
 +* Kritéria: 1) počet států, v nichž dosahují svůj obrat, 2) celosvětový obrat, 3) unijní obrat, 4) výše obratu ve 2 či 3 státech
 +* V podmínkách je rozdíl, pokud podniky dosahují obrat pouze ve 2 státech a poté ve 3 a více
 +* **Důsledky unijní dimenze**
 +* Založení výlučné pravomoci Komise ke kontrole spojení, vnitrostátní předpisy se neaplikují
 +* Možnost postoupení případu mezi Komisí a vnitrost. orgány v obou směrech
 +* **Postoupení od Komise před oznámením**
 +* 1) na návrh spojujících se podniků, 2) spojení má unijní dimezi, 3) mohlo by významně negativně ovlivnit soutěž
 +* **Postoupení Komisi před oznámením**
 +* 1) na návrh podniků, 2) spojení nemá unijní dim., 3) rozdílná rozhodnutí vnitrost. org.
 +* **Postoupení od Komise po oznámení**
 +* 1) na návrh členského státu, 2) a 3) viz. Postoupení od Komise před oznámením
 +* **Postoupení Komisi po oznámení**
 +* 1) na návrh čl. st., 2) spojení nemá unijní dimenzi, 3) mohlo by ovlivnit obchod mezi čl. st. a soutěž
 +* **Řízení o povolení spojení před Komisí**
 +* //​**Oznámení**//​ -- před spoj, ale po uzavření smlouvy, možnost **prenotifikace** (oznámit úmysl uzavření sml)
 +* Důsledkem je povinnost přerušit realizaci spojení podniků (možné vyjímky)
 +* //​**Přezkum spojení**//​ -- 1 nebo 2 fáze
 +* //1. fáze//: Komise prověří svoji příslušnost a poté rozhodne, zda spojení vyvolává závěžnější pochybnosti co do jeho slučitelnosti se společným trhem (25 -- 35 prac. dnů)
 +* 2//. fáze//: Kom. Doplňuje své info a poté rozhodne o slučitelnosti s vnitřním trhem, popřípadě s výhradou podmínek, nutných k zachování soutěže (90 + 20 + 15 prac. dnů)
 +* **Sankce**
 +* Finanční sankce a strukturální opatření (změny struktury podniku)
 +* Rozhodnutí Komise podléhají kontrole SDEU
 +* **Dovolenost spojování podniků**
 +* Spojení podníků lze dovolit, pokud významně nebrání skutečné soutěži
 +* //​Rozhodující je//: 1)udržení a možný vývoj soutěže, 2) struktura a koncentrovanost trhu
 +
 +\\ **Soutěžní pravidla pro čl. st. + povinnost st. Neohrožovat legislativou soutěž**
 +
 +* Nejen podniky, ale i čl. státy mají soutěžněprávní povinnosti: povinnost čl. st. neohrožovat legislativou soutěž; specifický vztah veřejných podniků k pravidlům soutěže; veřejné podpory; veřejné zakázky
 +* **Povinnost států neohrožovat legislativou soutěž mezi podniky**
 +* Čl. st. nesmí narušovat čl. 101 a 102 SFEU (založeno na čl. 4/3 SEU o unijní loajalitě ve spojení s požadavkem na vytvoření prostředí,​ v němž nebude narušována soutěž)
 +
 +* Čl. st. poruší závazky, jestliže
 +- Ukládá nebo upřednostňuje uzavření protisoutěžní dohody nebo zneužití dominantního postavení, anebo posiluje jejich důsledky
 +- Přijme nebo udrží v platnosti zákonné nebo podzákonné předpisy, schopné eliminovat užitečnost čl. 101 a 102 SFEU
 +* Je-li omezení soutěže současně výsledkem dohody mezi podniky a vnitrostátního zákonodárství,​ zahájí komise //​řízení//​ proti čl. st. o //​porušení povinnosti//​ ještě před odsouzením podniku
 +
 +\\ \\ **Národní monopoly, veřejné podniky a pravidla soutěže**
 +
 +* **Státní monopoly obchodní povahy**
 +* **Čl. 37 SFEU**: „Členské státy upraví státní monopoly obchodní povahy tak, aby byla vyloučena jakákoli diskriminace mezi státními příslušníky členských států, pokud jde o podmínky nákupu a odbytu zboží.“
 +* Existence monopolu musí ovlivnit obchod mezi členskými státy a musí z něj vyplývat diskriminace ukládající dováženým výrobkům vyšší zatížení než tuzemským nebo ztěžovat jejich vývoz
 +* Do věcné působnosti čl. 37 SFEU nespadají monopoly v oblasti služeb nebo výrobní monopoly
 +* Povinnost čl. st. uzpůsobit monopol -- povinnost odstranit dikriminaci na zákaznické straně -- při odběru zboží. tzn. potlačení obchodních výlučností,​ jež mají diskriminační dopad
 +* **Podniky s veřejným vlivem**
 +* I podniky kontrolované státem či orgány veřejné moci podléhají pravidlům soutěže, exitují však podniky se zvláštním soutěžním režimem
 +* //**Podniky se zvláštním soutěžním režimem**//​
 +* **Veřejné podniky**
 +* Podnik, v němž veřejná moc může přímo nebo nepřímo vykonávat dominantní vliv, ať už na základě vlastnictví,​ finační účasti nebo příslušných právních pravidel (orgány celostátní,​ regionální nebo místní)
 +* Mají hosp. cíl a nezávislost rozhodování
 +* **Podniky, kterým čl. st. přiznávají zvláštní nebo výlučná práva**
 +* //Podnik s výlučnými právy// je soukormý podnik, jemuž bylo uděleno výlučné právo poskytovat určitou službu výlučně v urč. zeměpisné oblasti a to na zákl. pr. předpisu
 +* //Podnik se zvláštimi právy// je nadán nevýlučnými právy (právy udělenými ne jen jedné, ale více osobám) ve formě různých povolení, licencí, atd. Tento vztah dovoluje veřejné moci vykonávat na tyto podniky vliv
 +* **Povinnosti členských států**
 +* Zdržovací povinnost nepřijímat Smlouvám odporující opatření //​(standstill)//​
 +* Aktivní povinnost odstranit opatření odporující Smlouvám:
 +* Diskriminaci z důvodu st. příslušnosti,​ kterou jsou veřejné podniky náchylny aplikovat
 +* Opatření narušující soutěž, jsou zakázány zejména:
 +* Dohody mezi veřejnými podniky
 +* Zneužití dominantního postavení
 +* Státní subvence
 +* **Pravomoci Komise**
 +* Komise aplikuje čl. 106 SFEU jak kontrolní, tak legislativní činností: „dohlíží na provádění ustanovení tohoto článku a vydává podle potřeby členským státům potřebné směrnice a rozhodnutí“ (čl. 106/3 SFEU)
 +* Přijímá především individuální rozhodnutí vůči čl. st. může vydávat i směrnice, ale raději předkládá návrhy EP a Radě
 +
 +\\ **Veřejné podpory**
 +
 +* Narušují soutěž a mohou ovlivnit obchod mezi členskými st.
 +* Zakázány, existuje ale řada vyjímek
 +* „Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků,​ které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, //​**jsou**//,​ pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, //​**neslučitelné s vnitřním trhem**//, nestanoví-li Smlouvy jinak.“ Čl. 107/1 SFEU
 +* //**Státem nebo ze státních prostředků:​**//​ zatížení veřejných financí
 +* //​**V jakékoli formě:**// všechny výhody vyjádřitelné v penězích
 +* Podpora pozitivní -- výdaj z veřejného rozpočtu
 +* Podpora negativní -- snížení zatížení podniku
 +* //​**Zvýhodňující určité podniky:​**//​ selektivní povaha
 +* **Vyjímky z neslučitelnosti**
 +* //​**Automatické vyjímky**//​
 +* Nediskriminační podpory sociální povahy
 +* Podpory k odstraňování následků přír. pohrom a mimořádných událostí
 +* Podpory poskytované bývalé NDR po sloučení Německa
 +* Tyto podpory je třeba pouze ohlásit Komisi
 +* Možnosti Komise udělit blokové vyjímky v určitých oblastech (vývoj a výzkum…)
 +* //​**Fakultativní vyjímky**//​
 +* Vyžadují udělení individuální vyjímky
 +* Podpory, které mají napomáhat hosp. rozv. oblastí s mimořádně nízkou živ. úr.
 +* Podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství členského státu
 +* Podpory pro usnadnění rozvoje určité hosp. činnosti
 +* Podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví
 +* Jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím
 +* //​**Vynětí z pojmu veřejné podpory**//:​ „//​nestanoví-li Smlouvy jinak“//
 +* Obchod se zemědělskými výrobky a výrobky dvojího použití
 +* Dopravní služby
 +* **Přezkum existujících veřejných podpor**
 +* Přezkoumává Komise -- administrativní fáze (strany zde podávají připomínky) se účastní dotčený stát i zvýhodněný podnik a jeho konkurenti
 +* Do 18 měsíců musí Komise vydat rozhodnutí o slučitelnosti nebo o tom, že čl. stát musí odstranit nebo změnit příslušnou dohodu. Pokud stát toto rozhodnutí nerespektuje,​ Komise může podat žalobu na porušení Smluv
 +* Na žádost může zasahovat i Rada a může jednomyslně rozhodnout, zda je podpora ne/​slučitelná s vnitřním trhem (nemůže ale negovat rozh. Komise)
 +* **Přezkum nových veřejných podpor**
 +* Komise musí být včas informována o záměru udělit podporu (do 2 měsíců)
 +* Povinnost neprodleně zahájit přezkumné řízení a rozhodnout do 18 měs.
 +* //Mezi orgány států panuje jistá nedbalost při plnění této oznamovací povinnosti//​
 +* Komise má stále výlučnou pravomoc v rozhodování,​ vnitrostátní soudy mohou přezkoumávat zásadní neplatnost
 +* **Sankce**
 +* Odstranění nebo změna podpory
 +* Refundace včetně úroků stanovených Komisí, která se uskuteční podle vnitrost. předpisů
 +
 +\\ **Veřejné zakázky**
 +
 +* = nákupy zboží a služeb financované z veřejných prostředků
 +* Právní úprava má za cíl vybudovat společný trh veřejných zakázek na principu **nediskriminace** zahrnující mj. i otevřenost trhů pro dodavetele z jiných čl. st., nepreferování místních dodavatelů a stejné podm. pro všechny
 +* 2 typy směrnic: **zadávací** -- upravují podmínky veřejných zakázek, př. směr. 2004/17 pro zakázky pro zásobování vodou, energiemi, dopravy a poštovní služby
 +* **Přezkumné** -- obsahují principy přezkumu úkonů zadavatele
 +* **Zadavatel** zahrnuje //​ústření orgány st. správy, veřejné orgány regionální a místní, instituce veřejného práva, oblast vodního hops., energetiky, dopravy a telekom.//
 +* Na zakázky, jejichž hodnota nedosahuje „evropských prahových hodnot“ se použije vnitrostátní úprava
 +* Na „nadprahové se použijí navíc další pravidla
 +* Zakázka se povinně uveřejňuje v ÚV
 +* Zadavatel volí jeden ze 3 postupů
 +* Otevřený: kdokoliv může podat nabídku
 +* Omezený: jen vybraní dodavatelé
 +* Vyjednaný: zadavatel sám vyjednává podmínky s dodavateli
 +* Dodavatel musí být vybrán jen na základě zvěřejněných kritérií
 +* Vyloučit zájemce o veřejnou zakázku lze jen z taxativně vymezených důvodů
 +* Odmítnutí uchazeči musí mít možnost přezkumného řízení
 +* **Sankce:** absolutní neplatnost, někdy i povinnost nahradit škody (za nákup materiálu na plnění zakázky)
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code