Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-6 [2012/03/12 00:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-6 [2016/11/06 20:28] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 6. rozdělení pravomocí mezi eu a členské státy ====== ====== 6. rozdělení pravomocí mezi eu a členské státy ======
  
-**Pravomoc:​**oprávnění příslušného orgánu vykonávat veřejnou moc v oblasti ​své působnosti zákonem stanovenými právními prostředky.+**Pravomoc:​**oprávnění příslušného orgánu vykonávat veřejnou moc v oblasti ​své působnosti zákonem stanovenými právními prostředky.
  
 (**Působnost:​**můžeme definovat jako okruh otázek, či problémů, o kterých je určitý subjekt oprávněn rozhodovat.) (**Působnost:​**můžeme definovat jako okruh otázek, či problémů, o kterých je určitý subjekt oprávněn rozhodovat.)
Řádek 7: Řádek 7:
 Pravomoci EU mají povahu pravomocí svěřených - tzn. delegovaných / přenesených suverénními členskými státy. Pravomoci EU mají povahu pravomocí svěřených - tzn. delegovaných / přenesených suverénními členskými státy.
  
-\\ Předpokladem možnosti EU mít pravomoc je její právní subjektivita,​ která je v LS zakotvena ​čl. 47 SEU a dále specifikována ​čl. 335 SFEU, kde je mimo jiné uvedeno, že: „//Unie má v každém z členských států nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám//​.“+\\ 
 +Předpokladem možnosti EU mít pravomoc je její právní subjektivita,​ která je v LS zakotvena ​čl. 47 SEU a dále specifikována ​čl. 335 SFEU, kde je mimo jiné uvedeno, že: „//Unie má v každém z členských států nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám//​.“
  
-\\ __**Dělení pravomocí:​**__ +\\ 
- +__**Dělení pravomocí:​**__
-  * **Výlučné kom. EU**: V této oblasti má EU monopol na vytváření pravidel, čl. 3 SFEU (celní unie, hospodářská soutěž, měnová politika pro euro, zachování společných zdrojů v moři, společná obchodní politika, uzavření mezinárodní smlouvy když: existuje zmocnění pr. předpisem EU, je to nezbytné pro výkon pravomoci EU)  +
-  * **Sdílené kom. EU**: Členské státy vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji Unie nevykonala (a měla podle zmocnění pr.př.EU) nebo v jakém se rozhodla svou pravomoc přestat vykonávat (třeba zruší předpis EU upravující určitý okruh otázek). čl.4 SFEU (vnitřní trh; sociální politika, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě; hospodářská,​ sociální a územní soudržnost;​ zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů; životní prostředí;​ ochrana spotřebitele;​ doprava; transevropské sítě; energetika; prostor svobody, **bezpečnosti a práva**- policejní a soudní spolupráce v trestních věcech; společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě) + výzkum, technologický rozvoj a vesmír, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc- ale! EU zde nesmí bránit výkonu pravomocí čl. států ​+
  
 +   * **Výlučné kom. EU**: V této oblasti má EU monopol na vytváření pravidel, čl. 3 SFEU (celní unie, hospodářská soutěž, měnová politika pro euro, zachování společných zdrojů v moři, společná obchodní politika, uzavření mezinárodní smlouvy když: existuje zmocnění pr. předpisem EU, je to nezbytné pro výkon pravomoci EU)
 +  * **Sdílené kom. EU**: Členské státy vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji Unie nevykonala (a měla podle zmocnění pr.př.EU) nebo v jakém se rozhodla svou pravomoc přestat vykonávat (třeba zruší předpis EU upravující určitý okruh otázek). čl.4 SFEU (vnitřní trh; sociální politika, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě; hospodářská,​ sociální a územní soudržnost;​ zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů; životní prostředí;​ ochrana spotřebitele;​ doprava; transevropské sítě; energetika; prostor svobody, **bezpečnosti a práva**- policejní a soudní spolupráce v trestních věcech; společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě) + výzkum, technologický rozvoj a vesmír, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc- ale! EU zde nesmí bránit výkonu pravomocí čl. států
 (před LS se ještě dělily na: (před LS se ještě dělily na:
  
-    ​* **konkurující**:​ členským státům náleží ​v dotčené oblasti autonomní pravomoc ​v tom ​rozsahu, ​v jakém ​svou pravomoc Společenství nevykonalo  +  ​* **konkurující**:​ členským státům náleží ​v dotčené oblasti autonomní pravomoc ​v tom rozsahu, ​v jakém ​svou pravomoc Společenství nevykonalo 
-    * **paralelní**:​ může Společenství i členské státy vydávat předpisy současně, aniž by výkon pravomoci Společenství vedl ke znemožnění výkonu pravomoci členského státu)  +  * **paralelní**:​ může Společenství i členské státy vydávat předpisy současně, aniž by výkon pravomoci Společenství vedl ke znemožnění výkonu pravomoci členského státu) 
-  * **Doplňkové kom. EU**: pr. př. EU v těchto oblastech nesmějí harmonizovat právní předpisy členských států, pouze podporují, koordinují a doplňují činnost čl. států, čl. 6 (ochrana a zlepšování lidského zdraví, průmysl, kultura, cestovní ruch, všeobecné vzdělávání,​ odborné vzdělávání,​ mládež a sport, civilní ochrana, správní spolupráce)  +  * **Doplňkové kom. EU**: pr. př. EU v těchto oblastech nesmějí harmonizovat právní předpisy členských států, pouze podporují, koordinují a doplňují činnost čl. států, čl. 6 (ochrana a zlepšování lidského zdraví, průmysl, kultura, cestovní ruch, všeobecné vzdělávání,​ odborné vzdělávání,​ mládež a sport, civilní ochrana, správní spolupráce) 
-  * **Výlučné kom. členských států**: vše ostatní, co není ve Smlouvách zmíněno ​ +  * **Výlučné kom. členských států**: vše ostatní, co není ve Smlouvách zmíněno 
- + \\ Během dělby a výkonu pravomocí se uplatňují:​
-\\ Během dělby a výkonu pravomocí se uplatňují:​ +
- +
-  * **Princip subsidiarity**:​ čl. 5 SEU(EU jedná v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední,​ regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie)+ kontrola subsidiarity národními parlamenty (nově po LS)  +
-  * **Princip proporcionality**:​ čl.5 SEU (obsah ani forma činnosti EU nepřekročí rámec toho, co je nezbytné) ​+
  
 +  * **Princip subsidiarity**:​ čl. 5 SEU(EU jedná v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední,​ regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie)+ kontrola subsidiarity národními parlamenty (nově po LS)
 +  * **Princip proporcionality**:​ čl.5 SEU (obsah ani forma činnosti EU nepřekročí rámec toho, co je nezbytné)
 Principy se řídí Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality. Principy se řídí Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality.
  
-\\ **Teorie implicitních pravomocí**:​ je to možnost EU vyvíjet určitou činnost i bez toho, že by k jejímu ​vykonávání byla výslovně zmocněna ​-- postačí existence cíle, jehož má být dosaženo. Souvisí ​s doložkou flexibility.+ \\ **Teorie implicitních pravomocí**:​ je to možnost EU vyvíjet určitou činnost i bez toho, že by k jejímu ​vykonávání byla výslovně zmocněna ​– postačí existence cíle, jehož má být dosaženo. Souvisí ​s doložkou flexibility.
  
 **Doložka flexibility**:​ čl. 352 SFEU **Doložka flexibility**:​ čl. 352 SFEU
Řádek 45: Řádek 44:
  
 {{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}} {{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code