Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-69 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 69. Veřejné podpory v EU ======
 +
 +* článek 107 SFEU (bývalý čl.87 ES): státní podpory -- „Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků,​ které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.“
 +* odstavec 2 téhož článku vyjmenovává dovolené formy veřejné podpory: podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že se poskytují bez diskriminace na základě původu výrobků; podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi; podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo postižených rozdělením Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání hospodářských znevýhodnění způsobených tímto rozdělením. Pět let po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost může Rada na návrh Komise přijmout rozhodnutí,​ jímž se toto písmeno zruší.
 +* možná výjimka = když to určí Komise, pomoc kultuře, rozvoj hospodářství,​ významný projekt, pomoc mimořádně slabým oblastem (sociálně,​ hospodářsky,​ vysoká nezaměstnanost apod)
 +* státní dotační nebo subvenční politika je jedním z aspektů soutěžního práva -- může narušit hospodářskou soutěž na trhu (pomoc konkrétnímu podniku od státu, preference některého odvětví apod)
 +* podstatné je hlavně zda je poskytnutá podpora schopná narušit soutěž na společném trhu (tedy hlavně komunitární rovina)
 +* adresátem norem jsou státy, které odpovídají za slučitelnost podpor s normami evropského práva -- neodpovídají podniky, i když tuto státní pomoc/​veřejnou podporu přijímají!
 +* článek 108 SFEU upravuje další režim podpor:
 +
 +* Komise průběžně zkoumá podpory ve členských státech a navrhuje jim opatření, potřebná pro fungování trhu -- pokud zjistí neslučitelnost podpory, nebo její zneužití, rozhodne o jejím zrušení nebo úpravě.
 +* Pokud se stát nepřizpůsobí,​ věc jde k ESD (návrh Komise nebo jiný zainteresovaný stát).
 +* Za mimořádných okolností může Rada prohlásit podporu za slučitelnou,​ i když by tomu tak jinak nebylo -- na žádost daného státu. Pokud už Komise zahájila řízení, počká na vyjádření Rady, když ho rada nedá do 3 měsíců, rozhodne Komise
 +* Komise musí být o záměru poskytnout nebo upravit podporu informována včas aby se mohla vyjádřit; pokud zahájí řízení, dotyčný stát musí počkat na rozhodnutí.
 +
 +* veřejná podpora je nikoli pouze právním, ale také ekonomickým problémem -- její podstatou je fakt, že narušuje nebo by mohla narušit hospodářskou soutěž a tím zvýhodňovat určité soutěžitele před jinými**.** Její regulace má za cíl udržet rovné tržní podmínky
 +* nový zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory nahradil úpravu z roku 2000, ÚOHS je orgánem koordinačním,​ poradenským,​ konzultačním a monitorovacím. O slučitelnosti veřejné podpory se společným trhem rozhoduje Evropská komise -- dříve to byl ÚOHS
 +* formou veřejné podpory může být jakékoli opatření; v praxi jsou nejčastější dotace nebo jinak nazvané finanční podpory; charakter veřejné podpory může také mít např. výpůjčka,​ prodej za netržní cenu, pronájem za netržní cenu, prominutí pohledávky apod.
 +* dotčení obchodu mezi členskými státy EU je dovozováno ze skutečnosti,​ že příjemce exportuje do členských států EU, že sice neexportuje do členských států EU, ale výhoda jej posílí na národním trhu, nebo příjemce exportuje do třetích zemí, kde soutěží s podniky EU; komise dovozuje, že opatření, které má lokální charakter, neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU
 +* pravidlo de minimis: podpora vzhledem ke své výši nenaplňuje všechna kritéria veřejné podpory, a proto ji právo nepovažuje za veřejnou podporu a lze ji za splnění stanovených podmínek příjemcům poskytnout (tedy „malé“ podpory lze) - podmínka, že celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nepřesáhne částku v Kč odpovídající 200 000 EUR za období tří let. Např. celková částka podpory de minimis (podle nařízení 1998/2006) udělená každému jednotlivému podniku činném v odvětví silniční dopravy nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající 100 000 EUR za období tří let (toto se odvíjí od roků požívaných podnikem pro daňové účely). Určeno zvlášť částkami pro jednotlivé oblasti a obory!
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code