Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-68 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 68. Kontrola fúzí v EU ======
 +
 +vztah mezi českou a evropskou úpravou: pojem „koncentrace podniků“ (spojení soutěžitelů) -- podobný; kontrola je prevencí, předstupněm ochrany soutěže proti dominantnímu postavení
 +
 +* notifikační povinnost: pokud má koncentrace komunitární dimenzi, aplikuje se princip jediného odbavení = transakce je posuzována a schvalována pouze Komisí, ale možnost postoupení případu na soutěžní úřad členského státu
 +* pokud transakce nemá komunitární dimenzi = notifikace jednotlivým národním úřadům
 +* jestli by ale byla notifikovatelná ve třech a více členských státech, je možné požádat Komisi o převzetí případu -- pokud národní úřady neprotestují,​ Komise získá příslušnost a vyřídí to pro celou EU
 +* procesní aspekty: notifikační povinnost a zákaz předčasného uskutečňování podniků
 +* pozitivní a negativní definice pojmu koncentrace v zák.o ochraně hosp.soutěže(143/​2001 Sb.) § 12 a v nařízení Rady 139/2004 (článek 3) = požadavek na trvalou změnu struktury trhu, resp.jeho kontroly (koncept jedné hospodářské jednotky -- význam ekonomické samostatnosti před spojením); není to když úvěrové instituce, banky apod drží cenné papíry s nimiž obchodují (dočasně),​ přechod některých působností na osoby vykonávající činnost dle zvl.právních předpisů (likvidátor,​ insolvenční správce)
 +
 +* fúze: právní i faktická, fúze jen formální prostředek k akvizici (ostatní typy přeměny společností = rozdělení,​ převod jmění na společníka,​ změna právní formy…)
 +* nabytí kontroly: výlučná kontrola(pozitivní/​negativní),​ společná (význam práv veta), změny kvality kontroly (rozšíření či snížení počtu společníků,​ změny v jejich právech)
 +* založení společného podniku(joint venture): zda je plně funkční, změna na plně funkční, zvláštnosti substantivního posouzení
 +
 +* tzv. lucemburská klauzule = nařízení se nevztahuje na případy získání kontroly prostřednictvím tzv. účastnických společností;​ jaký má vliv její absence v ochraně hosp. soutěže? Komunitární dimenze -- kontrole podléhají až při dosažení urč.obratu.
 +* celkový obrat dotčených podniků přesahuje 5000 milionů EUR (nařízení 139/2004) ú čistý obrat spojujících se soutěžitelů v ČR je vyšší než 1,5 miliardy Kč (OHS 143/2001); pravidla pro výpočetobratu §14 OHS
 +
 +- test obratu -- celosvětový obrat všech zúčastněných podniků musí přesahovat 2,5 mld Eur
 +- test komunitárního obratu -- obrat ve Společenství aspoň dvou zúčastněných podniků nad 100 mil. Eur
 +- dílčí test -- obrat všech zúčastněných podniků přesahuje 100 mil. Eur v každém z min. 3 členských států a celkový obrat každého z min. 2 zúčastněných podniků představuje 25 mil. Eur v každém z uvedených členských států
 +
 +* podniky, které splnily tři testy formální kontroly jsou hodnoceny Komisí ohledně slučitelnosti se společným trhem -- 1. kritérium: zda spojení vytváří či posiluje dominantní postavení, 2. krit.: zda tato situace může narušit soutěž
 +* zákaz předčasně uskutečňovat spojení: spojení s významem pro celé společenství nesmí být uskutečněno ani před jeho oznámením ani před jeho prohlášením za slučitelné se společným trhem; to nebrání uskutečnění veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií nebo sledu operací s cennými papíry, Komise může navíc udělit výjimku -- žádost o udělení výjimky musí být odůvodněná a platnost nedovolené transakce závisí na rozhodnutí Komise
 +* Pojem předčasné uskutečňování spojení: důvodová zpráva k novele č. 361/2005 Sb. „pojem uskutečňovano … umožni pokryt všechny varianty zakazu“, přičemž daný zákaz zahrnuje „nejen vlastni uskutečněni spojeni (tj. plnou realizaci fuze či akvizice, včetně např. zapisu do obchodniho rejstřiku),​ ale už jen ziskani možnosti kontrolovat jineho soutěžitele (např. pouhym drženim jeho akcii, byť by nebyla vykonavana hlasovaci prava s nimi spojena) nebo dokonce i pouhe fakticke chovani, ktere anticipuje budouci uskutečněni spojeni (např. společne marketingove postupy)“. -- toto pojetí ale příliš extenzivní,​ ÚOHS většinou toleruje když nevykonává práva a nedrží dlouho
 +* Navíc zákaz zahrnuje i méně zjevné případy uskutečnění spojení jako: nechráněná výměna informací (bezproblematická jen výměna takových informací, která je nezbytná k realizaci transakce, včetně due diligence; měla by být smlouva o důvěrnosti informací);​ předčasná integrace obchodních aktivit; přenos manažerské kontroly; koordinace soutěžního chování
 +* výjimky ze zákazu: zákonná výjimka u operací s kótovanými cennými papíry (podmínkou je neprodlené podání návrhu na povolení spojení a to, že nejsou vykonávána hlasovací práva)
 +* důsledky porušení: pokuta až 10 mil Kč nebo 10% obratu, dekoncentrační oprávnění,​ někde I vliv na platnost transakce (ne v ČR -- zde spojení lze zapsat do OR až po povolení ÚOHS)
 +
 +\\ __Judikáty__:​
 +
 +\\   - Kontrola fúzí -- rozsudek ESD CONTINENTAL CAN (Europemballage Corporation a Continental Can v. Komise)
 +* společnost Continental Can z USA vyráběla obalový material a stroje na obaly. Získala 85,8% akcií ve společnosti Smalbach-Lubeca-Werke a v témže roce zamýšlela fúzi se společností Metalbox. Byla uzavřena smlouva mezi CC a francouzskou Thomassen, že CC založí ve státech společnost Europa Europemballage,​ na kterou německé akcie převede.
 +* K tomuto došlo a nabídka k převzetí akcií byla zveřejněna. 1970 zahájila Komise řízení proti těmto společnostem (CC a dceřinné EE) ohledně nabytí většinového bylíku akcií TDV.
 +* z rozsudku: Soud se zabýval hlavně pojmem “podnik”,​ který vymezil s ohledem na vztahy mateřské a dceřinné společnosti a jejich odpovědnosti za protisoutěžní jednání. Vytkl společnostem záměr dosáhnout dominantního postavení, které by vyloučelo hospodářskou soutěž. Proto je nutná I kontrola nad spojováním společností,​ protože to slouží k témuž cíli jako jiná omezení soutěže.
 +* Uskutečňování dominantního postavení je takto jeho zneužíváním,​ protože je to jednání, které způsobilo škodu zásahem do skutečné soutěže. Kontrola fúzí je tedy nutná, ale musí být vymezen věcný a místní relevantní trh.
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code