Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-66 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 66. Zneužití dominantního postavení v EU ======
 +
 +- základem je článek 102 SFEU (dříve 82 SES): //„////Se společným trhem je neslučitelné,​ a proto zakázané, pokud to může ovlivnit obchod mezi členskými státy, aby jeden nebo více podniků zneuživaly dominantního//​
 +
 +//​postavení na společném trhu nebo jeho podstatné části.//
 +
 +//Takové zneužívání může zejména spočívat://​
 +
 +//(a) v přímém nebo nepřímém vynucování nepřiměřených nákupních nebo//
 +
 +//​prodejních cen anebo jiných nerovných obchodních podmínek;//​
 +
 +//(b) v omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů;//​
 +
 +//(c) v uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům při plnění stejné//
 +
 +//povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářske soutěži;//​
 +
 +//(d) v podmiňování uzavření smluv tim, že druhá strana přijme další plnění, která ani//
 +
 +//věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouviseji.////​“//​
 +
 +* Znaky skutkové podstaty zneužití dominantního postavení jsou:
 +
 +- podnik (či více podniků) -- funkční pojetí podniku, prioritou je ekonomická realita před právním formalismem,​ tzv koncepce jedné hospodářské jednotky (mateřská + dceřinná společnost = jeden soutěžitel);​ na entity, které nejsou podniky nelze článek aplikovat
 +- dominantní postavení (individuální x kolektivní)
 +- na společném trhu/jeho podstatné části (podstatou je vliv na obchod mezi členskými státy) -- hraniční ukazatele
 +- zneužití tohoto postavení (dle generální klauzule, demonstrativní výčet)
 +
 +* dominantní postavení musí být na tzv. relevantním trhu (produktový,​ geografický,​ časový); viz sdělení Komise o definici rel.trhu. (zjišťovat konkurenční omezování,​ zjistit soutěžitele,​ kteří mohou omezovat a vypočítávat podíly na trhu -- info o tržní síle)
 +* na rozdíl od úpravy v SES ve SFEU není ustanovení o narušovaní soutěže na vnitřním trhu -- výjimka prosazená Francií; nenarušená soutěž není cílem ale prostředkem k dosažení cílů Unie -- podle Komise ale její pravomoce nejsou tímto vypuštěním omezeny
 +* pojem dominance = tak hospodářsky silné postavení,​které umožňuje podniku chovat se ve značné míře nezávisle na jeho konkurentech a zákaznících (ESD ve věci 322/81 Michelin v Komise); v českém kontextu tato definice převzata do §10 zákona o ochraně hospodářské soutěže (domněnka neexistence dominance pod 40% na trhu); ale tržní podíl sám o sobě nestačí, posuzují se i další faktory (odstup konkurentů za tímto soutěžitelem a vývoj podílu v čase) -- nad 75% silná domněnka dominance, u stabilních trhů stačí samo o sobě
 +* pojem zneužití: objektivní význam - nezáleží na subjektivním úmyslu podniku (když je úmysl protisoutěžní může sloužit jako doprovodný argument pro závěr o zneužití). Ke zneužití může v některých případech dojít i přesto, že dotčené jednání bylo iniciováno na žádost zákazníka (např. exklusivní dohody, věrnostní slevy); materiální podmínka => narušení hospodářské soutěže (v českém kontextu § 11 OHS hovoří také o újmě jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů). Rozlišení mezi protisoutěžním jednáním a férovou (byť tvrdou) hospodářskou soutěží. Koncept tzv. zvláštní odpovědnosti dominantního podniku.
 +* typy zneužívajících praktik: vykořisťovací (vysoké ceny, omezování výroby), vylučovací (predátorské ceny, exklusivní dohody), diskriminační (obecně spadají do předchozích kat.), strukturální
 +* __predátorské ceny__ -- pod úrovní průměrných nákladů (eliminace konkurence -- kauza Tetra Pak II); výjimkou krátkodobé zaváděcí programy, reakce na ceny konkurence -- judikatura zde ale nejednoznačná
 +* __cenová diskriminace__ -- rozdílné podmínky vůči zákazníkům dominantního podniku (dle judikatury I diskriminace spotřebitelů);​ problémem je pouze diskriminace srovnatelných zákazníků (odlišný přístup nutno zdůvodnit -- př.množstevní slevy)
 +* __slevy__ -- nejvíce kritizována dosavadní judikatura, která hodnotí více užitý typ slevy než jeho reálný dopad. V nových pokynech Komise posun -- více ekonomický přístup. Problémové jsou souhrnné či vázané typy slev (se zvýšeným odběrem není spojena úspora nákladů) a slevy za věrnost či loajalitu (Hoffmann-La Roche) a růstové slevy (podmíněné navyšování odběru -- Michelin)
 +* __závazky exklusivity__:​ v tradiční judikatuře protisoutěžní chování (ESD ve věci Hoffmann -- La Roche), ale relaxováno v některých případech (Coca-Cola) -- ale nutnost doložit zablokování trhu
 +* __odmítnutí dodávat__: dominantní podnik nesmí odmítnout dodávku zákazníkovi za to že tento obchoduje s konkurencí,​ možno jen z objektivních důvodů (zákazník zadlužen)
 +* důsledky porušení: pokuta ze strany Komise až do 10% obratu podniku, případná neplatnost, došlo-li ke zneužití v důsledku smlouvy (exklusivita),​ možnost soukromoprávních žalob, příp. trestněprávní důsledky(v ČR ale ne!)
 +
 +\\ __Judikáty:​__
 +
 +\\   - Pojem podniku -- rozsudek ESD HÖFNER (Klaus Hofner a Fritz Elser v. Macrotron GmbH)
 +
 +* v Mnichově žaloba personálních poradců Hofnera a Elsera proti společnosti Macrotron o zaplacení honorářů za pomoc s obsazením místa vedoucího prodeje
 +* trh práce byl regulován v Německu speciální úpravou, kt.měla zajistit maximální zaměstnanost a podle §14AFG vykonávalo monopol zprostředkování práce Spolkové zařízení
 +* navzdory zákonnému zákazu se ale děla i soukromá zprostředkovatelská činnost pro vedoucí místa, která byla v Německu trpěna, nicméně smlouva tak byla podle německého obč.zákoníku neplatná
 +* ve sporu šlo o slučitelnost smlouvy s AFG -- žalobci představili společnosti v rámci svých povinností uchazeče, který byl podle nich vhodný. Žalovaný ale kandidáta nepřijal a odmítl jim vyplatit dohodnutý honorář. Žaloba byla zamítnuta, ale odvolací soud předložil ESD 4 předběžné otázky, které byly předmětem jeho rozhodování
 +* z rozsudku: podnik je funkční kategorie ekonomického charakteru založená na účasti na hospodářském životě, mohou to být PO I FO a právní forma je nerozhodná. Zprostředkovatelny byly státem udržovanými podniky v dominantním postavení a tyto služby nepředstavovaly služby obecného hospodářského zájmu -- nebyly navíc ve stavu, kdy by uspokojily poptávku a znemožňovaly skutečný výkon zprostředkovatelské činnosti soukromníky zachováváním zákonného ustanovení. Jednotka zařízení veřejného práva může být kvalifikována jako podnik -- proto je to podnik monopolní, který by ale znamenal porušení pouze pokud by zneužíval svého postavení.
 +
 +\\   - Zákaz zneužívání dominantního postavení -- rozsudek ESD HOFFMANN LA ROCHE (Hoffmann-La Roche v. Komise)
 +
 +* La Roche měl dominantní postavení v každém z několika vitamínů, které vyráběl a distribuoval. Měl podíly 47%, 41-51% a 80% a smlouvy s 22 velkými distributory a prodejci (vč.Merck a Unilever). Někteří z nich souhlasili s nákupem vitamínů výlučně od Roche -- ten se zavázal k věrnostním rabatům (slevám) které byly účinné pokud kupující dosáhl určitých mezních limitů odběru. Tyto slevy byly aplikovány kumulativně na několik druhů vitamínů.
 +* Smlouvy o rabatech obsahovaly tzv. anglickou klauzuli, ale s omezením její působnosti (jestliže zákazník dostane jinou lepší nabídku a Roche nesníží cenu, aby se jí přiblížil,​ tak může zákazník nakoupit od soutěžitele bez ztráty rabatu).- navíc Roche uzavřel smlouvu o vzájemném prodeji se společností Merck (vitamíny za výrobky z fosforu a slevy 20%).
 +* Věrnostní slevy byly určeny pro poškození konkurence a nezakládaly se na reálné úspoře nákladů. Byla to cenová diskriminace,​ protože jakmile kupující začal nakupovat u Roche, byl motivován nenakupovat už u nikoho jiného. Roche argumentoval anglickou klauzulí, která podle něj ruší toto, ale soud to odmítl, protože je použitelná jen za velmi omezených okolností a tedy způsobilá zhoršovat vykořisťování dominantních pozicí.
 +* z rozsudku: Roche měl dominantní a nezávislou pozici na sedmi relevantních trzích (různé druhy vitamínů) a v rámci trhu byl schopen vyloučit účinnost soutěž s ohledem na slabou pozici konkurence. Roche kritizoval výpočet podílu v rozhodnutí a vytýkal komisi, že nezohlednila jeho chování na trhu, zejména stálý a podstatný pokles ceny vitamínů -- což podle něj prokázalo existence účinné soutěže.
 +* Roche ale bylo vůči ostatním ve výhodě (technologicky napřed, nejširší škála nabídky, specializovaná a rozsáhlá síť odbytu, je to největší výrobce vitamínů na světě) a byl obchodním partnerem, kterého nelze obejít, z toho plyne jeho dominantní postavení -- je to souhrn různých faktorl včetně podílu na relevantních trzích.
 +
 +\\   - Evropská dimenze narušení soutěže -- rozsudek ESD VÖLK (Franz Völk v. J.Verwaecke)
 +
 +* Volk byla společnost prodávající pračky a Verwaecke se starala o odbyt elektrických přístrojů. Uzavřely spolu smlouvu podle které Verwaecke měl být výhradním prodejcem výrobků Volk na trhu Belgie a Lucemburska. Došlo k neshodám ohledně provádění smlouvy a Volk je zažaloval. Soud v Mnichově položil ESD předběžnou otázku.
 +* z rozsudku: Dohoda ovlivní obchod mezi členskými státry jen pokud je toho schopná. Vzhledem k tomu, že oba účastníci mají na relevantním trhu velmi slab postavení, není tato dohoda způsobilá trh reálně ovlivnit. Nejedná se tedy o nebezpečné,​ ale o bagatelní jednání, které není zakázané.
 +
 +\\   - Zákaz zneužívání dominantního postavení -- rozsudek ESD CHIQUITA BANÁNY (United Brands Company a United Brands Continental v. Komise)
 +
 +* UBC byl v době rozhodování největší producent banánů na světě a její dceřinná společnost (UBC) byla pověřena koordinací odbytu ve všech státech ES. Ceny banánů se v jednotlivých členských státech výrazně lišily a poté co roli výhradní distribuce pro Dánsko převzala firma Olessen, UBC jí přestala dodávat banány. Komise shledala UBC vinnou z porušení soutěže a uložila jí pokutu.
 +* UBC byla společností s vertikální strukturou a podílem 40% na trhu, její značka Chiquita byla nejznámější na světě díky mohutné reklamě -- ceny těchto banánů byly až .o 40% vyšší než neznačkovaných.
 +* z rozsudku: UBC měl dominantní postavení a mohl se chovat nezávisle. Hospodářská síla podniku není určena jeho ziskovostí!
 +* Komise nahlížela na banány z hlediska jejich zaměnitelnosti s jiným ovocem, tedy jak je možné je nahradit, to významné. Banány dozrávají po celý rok a jsou tedy neustále dostupné, současně nemají pecky a jsou měkké, jsou tedy dobré pro staré lidi a děti -- otázka je, kolik z populace tito tvoří. Porovnání s broskvemi (nemožno nahradit) a hrozny (částečně možno).
 +* Podnik v dominantním postavení může zabrzdit dodávky dlouhodobému zákazníkovi,​ jestliže příkazy dané zákazníkem jsou nečestné. Takovéto jednání je ale neslučitelné se Smlouvou a to protože odmítnutí prodávat by omezilo trh ke škodě spotřebitelů a cedlo by k rozšíření diskriminace,​ která by mohla vyloučit jiného soutěžitele z relevatního trhu.
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code