Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


65. Pakt o Stabilitě a růstu

* 1997 – Amsterdam * 3 dokumenty * rezoluce * nařízení 1466/1997 – preventivní mechanismus * nařízení 1467/1997 * závazek k trvalé rozpočtové stabilitě a umožnění potrestání zemí, které nedodržují podmínky * koordinace národních fiskálních politik * prostředek k zajištění zdravých veřejných financí, omezení rizika inflace (Maastricht. krit.) * rozdílné postupy pro státy platící eurem a státy neplatící eurem * pro státy platící eurem- jak se udržet ve 3. etapě * jedná se pouze o rozpočtová kritéria * jednou splněná měnová kritéria nemůžou být po zavedení Eura ohrožena, protože již neexistuje původní měna * 2 části * preventivní * státy musí předkládat roční programy stability (státy platící eurem) + konvergenční programy (státy neplatící eurem) * jak hodlají dosáhnout nebo zajistit zdravou fiskální pozici * posuzuje Komise a Rada k nim zaujímá stanoviska * 2 politické nástroje, jak zabránit schodku: * Rada na návrh Komise vydá varování - zabránit vzniku nadměrného schodku * včasná politická doporučení * odrazující * postup při nadměrném schodku * pokud Rada usoudí, že nadměrný schodek existuje, vydá doporučení * stanoví čas k odstranění * pokud stát nesplní, může být přistoupeno k sankcím


* dočasně může být vyšší deficit respektován – v případě hospodářské recese * kdyby se stal trvalým – ostatní členské státy můžou uvalit různé sankce * po dvou letech trvání deficitu – pokuty * tlačí na státy, aby odstranily nadměrné deficity


* v roce 2003 – Komise oznámila, že Francie a Německo mají nadměrný deficit > doporučení * Radou doporučení neprošlo * > nejistota, jak by se měla uplatňovat fiskální pravidla v budoucnu * > nedůvěra v Pakt * označen za příliš přísný – v březnu 2005 prošel reformou * ukončit nejistotu * nová pravidla – větší pružnost při rozhodování, zda je příčinou nadměrného deficitu „ekonomický pokles“ * také se zaměřuje na dosažení strukturálních a trvalých korekcí deficitu * existují názory, že nyní je na základě Paktu obtížné dosáhnout sankcí vůči státu


Zdroje: Přednáška, Stará knížka evropského práva, Smlouva o fungování EU, Když se řekne Lisabonská smlouva, Analýza dopadů Lisabonské smlouvy, kompilace www stránek (hlavně otázka Pakt stability a růstu)!!!Zdroje otázek 63 – 66: 1) prezentace JUDr. Jiřího Kindla k předmětu soutěžní právo (hlavní zdroj), 2) příslušné judikáty dle seznamu katedry, 3) „Když se řekne Lisabonská smlouva“, 4) znění SEU a SFEU!), 5) učebnice soutěžního práva od Munkové, Svobody a Kindla!!!

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code