Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-64 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 64. Pojem hospodářské a měnové unie ======
 +
 +__**Historický vývoj**__
 +
 +* 60. léta - //první myšlenka// -- 4 základní svobody nejsou dostačující
 +
 +> některé státy byly konkurenceschopnější na základě své měnové politiky
 +
 +* 1964 - //úvahy o koordinaci měnové politiky// > vymezit rozdíly mezi státy, které mohou nastat
 +* konec 60. let - **výbor > Wernerova zpráva --** //**Zpráva o hospodářské a měnové unii 1970**//
 +* původně měly být tři etapy -- realizována jen první.
 +* //zúžení kurzového rozpětí národních měn// - ± 2,25%
 +* další postup evropské měnové integrace by měl být:
 +* vytvoření společné měny, sjednocení měnové politiky, možnost vytvoření dohledové instituce nad centrální měnovou politikou
 +* 1973 -- založení **Evropského fondu pro měnovou spolupráci**
 +* vyrovnání sald mezi centrálními bankami za použití zúčtovací jednotky
 +* 1975 - **Tindemansova zpráva o EU** - model odstupňované integrace -- neúspěšný
 +* polovina 70. let -- ropná krize > zásek měnové integrace
 +* konec 70. let -- **evropský měnový systém -- 1979-99**
 +
 +//​**1)**////​**mechanismus směnných kurzů**// - exchange ratement mechanism -- //**ERM**//
 +
 +* předpoklad,​ že kurzy měn měly vzájemně kolísat v úzkých pásmech
 +* **centrální parita --** stanovený „ideální“ (střední) kurz
 +* od ní se měly kurzy vychylovat o ± 2,25 %
 +* > mělo dojít ke sblížení kurzů > a poté k zavedení nové měny
 +
 +* 90. léta -- //​liberalizace volného kapitálu//
 +* > velký pohyb kapitálu mezi státy > **výkyvy měny**
 +* pokud kurz dosáhl krajní hodnoty (tzn. //​intervenčního bodu//), byly banky povinné intervenovat nákupem emisí jiné měny, dokud se kurz nestabilizoval
 +* > v 90. letech banky nebyly schopny takto intervenovat>​ **kolaps**
 +* > vyvstává otázka: **Má smysl pokračovat v integraci a jak?**
 +* **1993 -- Bruselský kompromis** - do roku 1998 (€ v bezhotovostní formě)
 +* rozšíření koridoru - ± 15% > **ERM 2**
 +* pro přijetí € musí být stát 2 roky v ERM aniž by devalvovala měna
 +* v ERM 2 není - státy platící € + Švéd., Bulh., Rum., ČR, Maď., Pol.
 +
 +//**2) ECU- European Currency Unit -- zúčtovací jednotka**//​
 +
 +* 1979 -- 98 -- evropská zúčtovací jednotka -- **ne měna!**
 +* měna musí být podložena centrální bankou a měnovou politikou a obchodovatelná na mezinárodních trzích
 +* zanikla 1.1.1999 > převedena na Euro 1:1
 +* podložená **košem měn členských států** - pevný poměr - určován poměrem vůči dolaru
 +* měl být pravidelně přezkoumávám,​ zda odpovídá síle zúčastněných měn - stalo se jen dvakrát -- 81, 86
 +
 +**Právní základ HMU -- Maastrichtská smlouva -- 1992**
 +
 +* podporovat vyvážený a trvale udržitelný ekonomický a sociální pokrok zavedením hospodářská a měnové unie, postupně zahrnující jednotnou měnu
 +
 +\\ **Stadia hospodářské a měnové unie --** vytyčil Jacques Delors - 1989
 +
 +* všechny členské státy jsou součástí hospodářské a měnové unie, ale v různých etapách
 +* **1987 --** //​**Jednotný evropský akt**// - cesta k již plně integrovanému jednotnému vnitřnímu trhu
 +* stanovil počátek první etapy uskutečňování HMU na 1.7.1990
 +* 2. etapa (přechod na euro) měla být ukončena 1997
 +* předpokladem bylo, že podmínky splní alespoň polovina členských států
 +* ECU zanikla 1.1.1999>​ převedena na Euro 1:1
 +* € přijali -- Belg., Fin., Fr., Ir., It., Luc., Něm., Niz., Port., Rak. a Šp. (Řecko - 1. 1. 2001)
 +* **1. etapa -- 1990-93** - //zrušení všech překážek volného pohybu kapitálu a plateb//
 +* dosažení ekonomické konvergence a dohled nad vývojem národních hospodářských politik
 +* **2. etapa -- 1.1.1994 -** //​příprava na zavedení jednotné měny//
 +* vytvoření nezbytných institucionálních a organizačních předpokladů
 +* **vznikl Evropský měnový institut** (EMI) -- Frankfurt - předchůdce ECB
 +* příprava nástrojů a postupů pro jednotnou měnovou politiku
 +* dohled
 +* vyhodnocení,​ zde členský stát plní podmínky pro zavedení Eura
 +* kontroluje Evropská komise a Evropská centrální banka
 +* plnění 5-ti //​**Maastrichtských konvergenčních kritérií**//​ (viz dále)
 +* pokud neplní -- možno podat doporučení,​ zveřejnit ho, uložit sankce (pokuty)
 +* //**státy, které si vyhradily vstup do měnové unie**////​-//​ **proces opting out (×** opting in)
 +* vyhradily si účast, ale nebudou bránit ostatním
 +* **VB** -- napořád, **Dánsko** -- musí rozhodnout v referendu -- již několikrát __**ne**__
 +* **× Švédsko** - přistoupilo už když bylo rozhodnuto
 +* > nemůže použít opting out -- tzn. musí zavést
 +* ale obyvatelstvo proti > schválně jedno konvergenční kritérium neplní
 +* **3. etapa** - //zavedení jednotné měny//
 +* Madrid 1995 - název „euro“, nejprve bezhotovostní platby, pak i v hotovosti
 +* **Zelená kniha -- 1995**
 +* zajistit jednotnou vynutitelnost a ochranu eura na území všech čl. států
 +* měnové pravomoci přechází na Evropskou centrální banku
 +* 2 mechanismy -- //​**přechodné období**// -- zdlouhavé - postup přes „virtuální“ euro
 +* //**velký třesk**// -- rychlý přechod - státy, které nově přistpují
 +* //​**právní nástupnictví**//​ - přechodem na Euro nebudou dotčena žádné závazky
 +* //​**přepočítací koeficient**//​ -- neměnný - přepočet zaniklých měn na Euro
 +* nařízení 2866/1998 -- ve znění pozdějších předpisů
 +* stanovení koeficientů
 +* zákaz zaokrouhlování koeficient - lze pouze u výsledných hodnot
 +* na nejnižší existující (tzn. existující mince) jednotku
 +* //rozsudek Estager// -- popsán mechanismus
 +
 +\\ **Maastrichtská konvergenční kritéria**
 +
 +* předpoklad pro zavedení jednotné měny
 +* stanovena ve Smlouvě o fungování Evropské Unie
 +* //​**měnová kritéria - monetární**//​
 +
 +1) **dlouhodobě udržitelná cenová stabilita a míra inflace**-hard law-exaktní hodnoty
 +
 +* způsob výpočtu hranice: 3 státy, které měly v uplynulém roce nejlepší výsledky > aritmetický průměr > + 1,5% = výsledná hodnota
 +
 +2) **dlouhodobá nominální úroková sazba**- soft law
 +
 +* způsob výpočtu hranice: 3 státy, které měly v uplynulém roce nejlepší výsledky > aritmetický průměr > + 2% = výsledná hodnota
 +
 +3) **fluktuační rozpětí**
 +
 +* ERM2 -- dodržováno alespoň 2 roky aniž by došlo k devalvaci měny
 +* //​**fiskální kritéria - rozpočtová**//​
 +
 +1) **schodek veřejných financí**
 +
 +* 3% - poměr plánovaného nebo skutečného schodku veř. financí k HDP
 +* může být i vyšší, pokud má trvalý sestupný trend a blíží se doporuč. úrovni
 +
 +2) **veřejné zadlužení**
 +
 +* 60% - poměr veřejného dluhu a HDP
 +* může být i vyšší, pokud má trvalý sestupný trend a blíží se doporuč. úrovni
 +
 +\\ **Cíle hospodářské a měnové unie**
 +
 +* jednotná měna -- euro, vymezení a provádění jednotné měnové a devizové politiky, cenová stabilita, zásada otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží
 +
 +\\ **Hospodářská politika**
 +
 +* Rada přijímá na doporučení Komise návrh hlavních směrů hosp. politik členských států
 +* člen. státy poskytují Komisi informace o důležitých opatřeních v oblasti své hosp. politiky
 +* Rada sleduje //​**hospodářský vývoj**// v každém členském státě na základě //**zpráv předkládaných Komisí**//,​ a //**soulad hospodářských politik**// s hlavními směry HMU. Pokud nejsou v souladu nebo by mohly ohrozit fungování HMU //**může Komise vydat varování**//​. //​**Rada**//​ může podat nezbytná //​**doporučení**//​ - //​**nepřihlíží se k hlasu dotčeného státu**//
 +* členské státy se **vyvarují nadměrných schodků**
 +* Komise sleduje dodržování fiskálních konvergenčních kritérií
 +* nesplňuje-li je členský stát, vypracuje Komise zprávu
 +* rozhodne-li Rada, že nadměrný schodek existuje podá doporučení,​ rozhodování se účastní jen státy eurozóny
 +* nepřijme-li stát ve lhůtě opatření může doporučení zveřejni,t následuje varování, poté může Komise přijmout opatření proti státu: povinnost členského státu zveřejnit informace před vydáním CP, přehodnocení úvěrové politiky EIB, pokuta
 +* **Fond soudržnosti** - beneficienti -- HDP nedosahuje stanovené průměrné úrovně EU
 +* **Strukturální fondy** - např.: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
 +* snižování rozdílů mezi úrovněmi (v případě EFRR) různých regionů
 +* **Evropská investiční banka -- EIB** - právní subjektivita -- nezávislá na společenství
 +* statutární orgán -- Rada guvernérů -- ministři financí členských států
 +* podpora méně rozvinutých oblastí EU, modernizace,​ přestavba, vytváření nových pracovních míst, financování společných investičních záměrů
 +
 +\\ **Měnová politika**
 +
 +* **Evropský systém centrálních bank** -- **ESCB** - tvoří ho ECB a národní centrální banky
 +* //​**základní cíle a úkoly**// -- cenová stabilita, vymezení a provádění měnové politiky EU, provádění devizových operací, držba a správa oficiální devizové rezervy člen. státu
 +* **Evropská centrální banka** (viz otázka 61)
 +* **Hospodářský a finanční výbor** - každý čl. stát, Komise a ECB jmenuje max. 2 členech
 +* vydává stanoviska, sleduje hospodářskou a finanční situaci členských států a Unie a podává zprávy Radě a Komisi, posuzuje alespoň 1 ročně situaci v oblasti pohybu kapitálu a volnost plateb
 +
 +\\ **Státy tvořící Eurozónu -** práva a povinnosti:
 +
 +* držba a používání povinných minimálních rezerv, spolupráce v mezinárodních finančních institucích,​ uskutečňování úkolů ESCB, udržování minimálních rezerv
 +
 +\\ **Členské státy, na které se vztahuje výjimka** - ty, které nemají euro
 +
 +* nepoužije se pro ně přijetí hlavních směrů hospodářské politiky, které se vztahují k eurozóně, donucovací opatření k nápravě nadměrných schodků, cíle a úkoly ESCB, vydávání eura
 +* vyňaty z práv a povinností v rámci ESCB
 +* jednou za dva roky nebo na žádost členského státu Komise a ECB podávají zprávy Radě o pokroku dosaženém „členskými státy s výjimkou“ při plnění závazků uskutečňování hospodářské a měnové unie - //**tzn. plnění měnových konvergenčních kritérií**//​
 +* pokud podmínky splní, Rada zruší výjimku a stanoví přepočítací koeficient na euro
 +* od LS země eurozóny musí kvalifikovanou většinou doporučit Radě zrušení výjimky, to můžou udělat do 6 měsíců od podání doporučení Komise Radě
 +* mohlo by dojít ke zpomalení a ohrožení vstupu nových čl. st. do eurozóny
 +
 +\\ **Vliv Lisabonské smlouvy**
 +
 +* Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou téměř ve všech otázkách HMU
 +* zvýšená autonomie rozhodování členů eurozóny
 +* SFEU -- //​**Euroskupina**//​ -- ministrové financí a hospodářství členských zemí - do LS neformální
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code