Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb

* Pohyb kapitálu a plateb: - upraveno v čl. 63-66 SFEU

- definice pojmů není ve SFEU,ale v judikatuře a směrnicích

- jedna z podmínek fungování společného trhu

- 4. a 5. základní svoboda podle ESD

- omezení neslučitelná s měnovou unií

- historie: postupná liberalizace, nejdříve: dlouhodobé,

později středně a nakonec krátkodobé investice

- výhody pro podniky: optimální volba sídla, styk pomocí

bank apod.

- jde o převod hodnot přes hranice

-dlužník může plnit jakkoli, je-li to v daném státě uznáno

- neomezitelný, čl. 63 SFEU x existují výjimky, ale neměly

by omezit liberalizaci ustanovení→nezbytně nutné

* Kapitál = finanční operace, pohyb, účel: investice * Platby = převod deviz, účel: splnění závazku


* Historie-liberalizace: * 1.fáze: 1960-1987, pomocí směrnic, (FR a IT nebylo po chuti) * 2.fáze: od 1988 rušena devizová omezení pohybu kapitálu mezi osobami se sídlem v členských státech * Maastricht: odstraněny dosavadní překážky + žádné jiné být nesmějí * Omezení: * Omezením nejsou např. příspěvky na nemoc. či invalidní pojištění * Omezením také není kontrola pohybu kapitálu a plateb * Omezení lze dělit na: - přímé (viz „Kdy lze:“)

- nepřímé (viz ,,Dánsko má individuální výjimku“)

* Kapitál má omezení: - přímá = administrativní

- nepřímá = devizové povahy (např. zákaz otevírání

účtu v cizích bankách)

* Platby mají omezení: - diskriminace spojená s poplatky za transakce do

zahraničí

* Důležitá zásada: - přiměřenosti (závažnost zásahu=význam cíle)

- subsidiarity (vnitrostátně nebo účinněji EU)

* Kdy lze: * Ve zcela výjimečných situacích * určeno ESD→nepsané výjimky * musí jít o veřejný zájem (Cassis de Dijon) * Z důvodu obtíží v platební bilanci (čl. 143 a 144 SFEU) * případ náhlé krize v plat. bilanci členského státu * postižený stát přijme ochranná opatření po vyčerpání jiných prostředků, Komise mu pomáhá * Ve vztahu k 3. státům * nebyla dotčena omezení čl. států k 3. státům existující k 31. 12. 1993 (čl. 64 (1) SFEU) v oblasti: přímých investic, vč. investic do nemovitostí, usazování, poskytování finančních služeb či přijetí cenných papíru na kapit. trhy * ČSR měla před 1993 sjednána 2 omezení pohybu * omezení je možné dále rozšířit * v oblasti: přímých investic, vč. investic do nemovitostí, usazování, poskytování finančních služeb či přijetí cenných papíru na kapit. trhy * je třeba vykládat restriktivně a podle EU práva * Rada přijme zvl. legislativním postupem jednomyslně, ale předtím to musí projednat s EP * způsobuje-li nebo způsobí-li pohyb kapitálu poruchy hospodářské a měnové unie→Komise navrhne Radě přijmout max. na 6 měsíců ochranná opatření, projedná to před tím s ECB(čl. 66 SFEU) * V boji proti terorismu (čl. 75 SFEU) * nově Lisabonem * EP a Rada pomocí nařízení-řádný legislativní proces * Smart Sanctions = zmrazuje peněžní prostředky, finanční aktiva nebo hospodářské výhody podezřelých z terorismu * K provedení rámce-Komise navrhne a Rada přijme opatření * Akty musí obsahovat nezbytná ustanovení o práv. zárukách


* Definice omezení= přímé, nepřímé skutečné či potencionální zábrany, limity či zákazy importu, exportu či transferu kapitálu (ESD, Dassonville) * Provádí-li státní moc=zakázáno x soukromá osoba=může omezit * Dánsko má individuální výjimku: nabývání rekreačních objektů cizinci


* Lisabon: - nově (čl. 65(4)SFEU): nepřijme-li Rada ustanovení, které znamená krok zpět v pohybu kapitálu, tak Komise nebo Rada jednomyslně můžou na žádost čl. státu přijmout restriktivní opatření vůči 3. zemi ALE ustanovení musí být v souladu s fungováním vnitřního trhu a s ustanovením smluv a má být oprávněné ve vztahu alespoň k 1 z cílů EU

- nově také: přesun pravomoci přímých zahraničních investic z členských států na Unii

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code