Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-62 [2012/03/12 00:15]
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-62 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 62. Svoboda usazování v EU ======
 +
 +__Význam, hospodářská funkce, koncepce Smlouvy__
 +
 +* po Lisabonské smlouvě označováno i jako právo usazování
 +* svobodou usazování se rozumí **přístup k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkon, zřizování a řízení podniků**
 +* SFEU zaručuje právo státních příslušníků členských států usadit se na území jiného členského státu za účelem podnikání a to za stejných podmínek, jaké mají příslušníci tohoto druhého státu (tzv. **národní režim**)
 +* zakazuje také opatření, která mají jak přímou, tak nepřímou diskriminační povahu
 +* týká se **FO** i **PO**
 +* **FO** však musí být státním příslušníkem některého členského státu (ale bez ohledu na to, zda má nebo nemá bydliště na území Unie)
 +* **PO** -- „společnost“ či „podnik“ (dceřiná společnost,​ pobočka) musí být :
 +
 +1) založena podle práva některého člen. státu
 +
 +2) své sídlo, ústřední správu nebo hlavní provozovnu mít na území Unie
 +
 +* svoboda podnikání je svobodou podnikatelů,​ znamená volný pohyb samostatně výdělečných osob
 +* mezi svobodou pohybu pracovníků a svobodou pohybu podnikatelů jsou paralely:
 +
 +**obě jsou součástí základní svobody -- pohybu osob**, která znamená rovné zacházení bez ohledu na občanství a vychází ze společného trhu v rámci EU
 +
 +* **hospodářský význam svobody podnikání** = vytváření právních předpokladů pro svobodné ekonomicky podmíněné postavení uvnitř společného trhu tak, aby každý subjekt mohl podnikat tam, kde jsou pro něj optimální podmínky
 +
 +\\ __Národní režim__
 +
 +* základem je **rovné zacházení**
 +* výkon podnikatelských práv je spojen s nutností prokázat určité schopnosti, předložit vysvědčení,​ diplomy apod.
 +* národní režim se vztahuje i na kapitálovou účast státních příslušníků Unie ve společnostech založených podle občanského nebo obchodního práva včetně družstev či i v jiných PO veřejného nebo soukromého práva s výjimkou neziskových organizací
 +
 +- **zákaz přímé a nepřímé diskriminace**na základě státního občanství a jiná omezení
 +
 +- čl. 49 SFEU -- speciální forma zákazu diskriminace k čl. 18/1 SFEU
 +
 +- **nepřímou diskriminaci** mohou ospravedlnit pouze psané důvody v čl. 52 SFEU
 +
 +- zatímco k ospravedlnění **nepřímé diskrim**. postačí nepsané důvody kateg. požadavků
 +
 +- **přímá diskriminace** existuje tehdy, je-li kritériem rozlišování státní příslušnost -- je
 +
 +v rozporu s čl. 49 SFEU, pokud se na ni nevztahuje výjimka čl 51, resp. čl. 52 SFEU
 +
 +\\ **- možnost obrácené diskriminace**:​
 +
 += zhoršování postavení tuzemců
 +
 +- je možná, nezakazuje se horší postavení tuzemců ve srovnání s cizinci
 +
 +\\ __Komunitární aspekt__
 +
 +* přeshraniční prvek zpravidla existuje, jestliže se účastník hospodářského života integruje ve státě, jehož občanství nemá anebo komunitární dimenzi má i vztah, jestliže se podnikající osoba obrací proti právní úpravě vlastního státu, pokud by jej omezovala v usazení se jinde
 +
 +\\ __Právní základ__
 +
 +* **primární právo** (čl. 49-55 SFEU)
 +* **Všeobecný program zrušení omezení svobody podnikání** -- obsahuje osobní okruh beneficientů,​ definuje omezení, která je třeba zrušit a časový rozvrh
 +* **směrnice** -- mají liberalizační nebo koordinační zaměření
 +* **judikatura** -- posiluje uznávání principu svobody
 +
 +\\ __Osobní působnost__
 +
 +* **fyzické osoby** mohou využívat primárního a sekundárního oprávnění (čl. 49 SFEU) bezprostředně jen tehdy, jsou-li občany EU
 +* **právnické osoby** tehdy, jsou-li založeny podle práva členského státu a mají sídlo podle stanov na území členského státu (čl. 54/1 SFEU)
 +* **provozování výdělečné činnosti** -- zahrnuje pouze ekonomicky podmíněné situace a této svobody usazování se může dovolat jen ten, kdo výdělečnou činnost skutečně vykonává nebo vykonávat zamýšlí a výsledkem této činnosti je hospodářský pokrok, nikoli nezbytně též peněžní zisk (např. charitativní činnost)
 +* podnikání je integrace -- předpokládá,​ že nejsou obcházeny předpoklady pro využívání této svobody a předpokládá pevnou entitu (zařízení se) v hostitelském státě
 +
 +\\ \\ __Pojem podnikání (usazování),​ obsah svobody podnikání__
 +
 +* definice **podnikání** není ve Smlouvě, ani v plné šíři v čl. 49/2 SFEU
 +* podnikání není pouhé zahájení existence určitého podniku v jiném členském státě, ale i profesionální výkon činnosti samostatně výdělečné osoby na území jiného člen. státu
 +* osoby, státní příslušníci jiného členského státu, se mohou přesídlit a vykonávat činnost, zakládat podniky v jiném členském státě
 +* činností (ve smyslu samostatné výdělečné činnosti, čl. 49/2 SFEU) = **pouze činnost legální**
 +
 +\\ __Obsah primárního oprávnění (primární a sekundární podnikání)__
 +
 +* **primární podnikání** - zahrnuje změnu sídla samostatně výdělečně činných osob a zahájení samostatné činnosti v jiném členském státě
 +* **sekundární podnikání** = zřizování zastoupení,​ pobočky nebo dceřiné společnosti z jednoho čl. státu do druhého
 +* čl. 49/1 SFEU rozlišuje jako formy sekundárního usazování - **zastoupení,​ pobočku nebo dceřinou společnost** - dceřiné společnosti mají právní subjektivitu
 +* pojem pobočka a zastoupení nemusí být rozlišen, jde o nesamostatné části podniku, a samostatní zástupci nebo zprostředkovatelé nepředstavují sekundární usazování
 +
 +\\ __Sekundární a komplementární oprávnění__
 +
 +* **sekundární práva** umožňují a podmiňují výkon **primárních práv**, tj. zahrnují právo vstupu na území cizího členského státu, právo pobytu a volného pohybu, stejně jako právo zůstat v cizím členském státě
 +
 +\\ __Svoboda podnikání (usazování) --__ //​__omezení a výjimky__//​
 +
 +- **omezení svobody podnikání** = příslušník jiného členského státu nebo zahraniční společnost mají horší postavení nežli tuzemský občan nebo tuzemské PO
 +
 +- **nevýhodou**-- rozdíly ve správních řízeních a postupech státních orgánů, větší nejistota při jinak rovnocenném právním postavení (cizinci musí žádat o prodloužení povolení)
 +
 +- stejně tak diskriminační je požadavek zaručení vzájemnosti podmínek či předpokladů k podnikání
 +
 +\\ __Obecné výjimky ze svobody usazování (výslovná omezení)__
 +
 +1) se týká činností spjatých s **výkonem veřejné moci** v daném členském státě
 +
 +- veřejná moc je vyňata z působnosti svobody podnikání,​ tzn. že k veřejné moci mohou být povoláni pouze vlastní státní příslušníci
 +
 +- pojem veřejné moci není definován, určí jej členské státy, jde o činnosti, které jsou spojeny s určitou profesí, např. činnost notáře ověřujícího listiny
 +
 +- dříve mohla Rada na návrh Komise stanovit kvalifikovanou většinou, že některé činnosti jsou z ustanovení o právu usazování vyňaty (tzn. že se na ně uvedené výjimky nevztahují) -- nyní se na rozhodování Rady podílí Evropský parlament v rámci řádného legislativního postupu
 +
 +\\ 2) možnost členských států uplatnit vnitrostátní úpravou zvláštní režim zacházení pro cizí státní příslušníky z důvodu **veřejného pořádku**,​ **veřejné bezpečnosti**či **ochrany veřejného zdraví** (čl. 52/1 SFEU)
 +
 +- i v tomto případě se na případném vydání směrnice ke koordinaci předpisů v této oblasti bude nově podílet Evropský parlament v rámci řádného legislativního procesu
 +
 +\\ __omezení svobody podnikání (nepsaná omezení)__
 +
 +- národní úpravy bránící výkonu základních svobod zaručených Smlouvou musí splňovat **čtyři předpoklady :**
 +
 +- aplikace nediskriminatorním způsobem
 +- ve veřejném zájmu
 +- zaručují uskutečnit cíl, který sledují
 +- nesmí přesahovat to, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle
 +
 +\\   * jedná se zpravidla o specifické **bránění přístupu na trh**:
 +
 +- zákaz činnosti -- absolutní omezení přístupu
 +- státní monopoly
 +- požadavky pro výkon určitých činností -- zákaz zřízení více poboček, regulace potřeb pro dosažení určitého cíle
 +- nutnost pobytu či bydliště v místě výkonu činnosti
 +- různé předpoklady k povolení přístupu, např. členství v komorách
 +- kvalifikační předpoklady
 +
 +\\ - členské státy dále požadují určité osobní předpoklady u cizince -- tzv. průkaz bezúhonnosti,​ osvědčení dobré pověsti, průkaz zdraví fyzického a duševního
 +
 +\\ \\ //Zdroje: - Evropské právo; Tichý/​Arnold/​Svoboda/​Zemánek/​Král;​ 3. vydání, C. H. Beck 2006; s. 112-113, 459-504 -- vybrané kapitoly//
 +
 +//- Když se řekne Lisabonská smlouva -- str. 77-78//
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code