Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-61 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 61. Schengenský systém ======
 +
 +-**původ spolupráce** lze odvodit od tzv. **Saarbrückenské dohody**, sjednané mezi SRN a Francií 13. června 1984 v důsledku zmobilizování evropských řidičů pro dálkovou silniční přepravu proti velkým zdržením na hranicích
 +
 +- **cílem bylo vytvoření zóny volného pohybu se zrušením kontrol na společných vnitřních hranicích (schengenský prostor)**
 +
 +- **předchůdce třetího pilíře** (spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí) -- nejvýznamnější mezinárodně právní úprava před podepsáním Maastrichtské smlouvy
 +
 +- soulad a slučitelnost s právem EU možný z toho důvodu, že jejich cíle jsou shodné
 +
 +\\   * **14. června 1985 první Schengenská úmluva o postupném odstranění kontrol na společných hranicích**
 +
 +- signatáři:​ Benelux, Německo, Francie
 +
 +//- stanovení konkrétních povinností://​zjednodušení osobních kontrol na společných hranicích (kontrolu ulehčuje označení zelenou nálepkou znamenající,​ že příslušné hraniční předpisy budou dodržovány),​ členské státy se zříkají systematické kontroly přepravních dokladů nákladní dopravy, sjednocování politiky cestovních dokladů, v oblasti pašování drog se státy zavázaly k ještě větší spolupráci -- pravidelné schůzky příslušných orgánů, harmonizace příslušných právních úprav týkajících se vnějších hranic
 +
 +- státy se zavázaly uzavřít úmluvy o policejní spolupráci v oblasti prevence a stíhání zločinů a spolupráci ve věci extradice
 +
 +- další úsilí směřuje k __ulehčení dopravy osob uvnitř členských států__
 +
 +\\   * **19. června 1990 došlo k podpisu druhé Schengenské (prováděcí) úmluvy, která již vyžadovala ratifikaci v parlamentech -- v platnosti od 1. září 1993, účinnost až 26. března 1995**
 +
 +//- cíl:// zrušení kontrol osob a zboží na vnitřních hranicích včetně letišť a přístavů,​ posílení kontrol na vnějších hranicích, zlepšení organizace a zvýšení účinnosti spolupráce mezi národními systémy policejními,​ soudními, celními a dalšími správními orgány, zřízení Schengenského informačního systému (SIS) jako společného pátracího a informačního systému na pomoc proti kriminalitě,​ postupná harmonizace důležitých postupů, původně byly upraveny i otázky zbraní, střeliva, azylu, kontroly zavazadel, přepravy a pohybu zboží -- nyní ale v režii komunitárního práva
 +
 +- sjednána signatáři první Schengenské úmluvy
 +
 +//- postupně se připojuje//:​ Itálie (1990), Španělsko a Portugalsko (1991), Řecko (1992), Rakousko (1995), v prosinci 1996 přistupují členové Severské pasové unie Dánsko, Finsko a Švédsko, zároveň Norsko a Island podepisují smlouvy o spolupráci se státy Schengenu
 +
 +- Velká Británie a Irsko nejsou členy Schengenských dohod, ale je snaha se zapojit a naplnit tak cíl Unie (budovat prostor svobody, bezpečnosti a práva)
 +
 +- přidružené země Island, Norsko a Švýcarsko rovněž přijaly konkrétní opatření k aplikaci schengenského acquis (soubor platných dokumentů a ustanovení přijatých v rámci Schengenu)
 +
 +\\   * **změna přijetím Amsterodamské smlouvy (1997) -- došlo k integraci značné části obsahu třetího pilíře do rámce komunitárního práva, tedy i komunitarizaci systému Schengenských smluv**
 +
 +- vznikla tím další společná politika -- společná vízová, azylová a přistěhovalecká politika + politiky týkající se volného pohybu osob
 +
 +- součástí komunitárního práva se staly i právní akty vydané na základě Schengenských úmluv, jelikož ne všechny státy Společenství byly členy Schengenského systému -- vzniká další druh **„dvourychlostní“**Evropy v rámci vlastního komunitárního práva (vůči VB, Irsku a Dánsku platí stejný režim jako za Maastrichtu,​ Amsterodamská smlouva pro ně změny nepřináší)
 +
 +//- Dánsko je členem spíše politickým,​ nežli v plném právním významu (vyjednaná výjimka)//
 +
 +- Schengen představuje zvláštní formu tzv. __posílené spolupráce__(flexibility)
 +
 +- přesunutí do prvního pilíře přináší větší možnosti kontroly ESD, a to nejen z hlediska řízení o předběžné otázce
 +
 +- spadá do kompetence Ministerstva vnitra, spravedlnosti,​ financí a zahraničních věcí
 +
 +- Amsterodam ruší Výkonný výbor Schengenu a převádí jeho úkoly na Radu EU -- **dokládá plné začlenění Schengenu do jednotného institucionálního rámce EU**
 +
 +- výsledný efekt schengenské spolupráce ve vztahu k Unii byl současně určován komunitárním závazkem ohledně zrušení vnitřních hranic obsaženým již v Jednotném Evropském aktu (1987)
 +
 +\\   * 2006 přijato zásadní nařízení ES, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících příhraniční pohyb osob, tzv. **Schengenský hraniční kodex --** hlavním účelem ostrahy hranic je zabránit nedovolenému překračování,​ vytvoření společné politik v oblasti řízení vnějších hranic, vztahuje se na všechny osoby, vnější hranice lze překračovat pouze na hraničních přechodech a během stanovené provozní doby
 +
 +- ochranu hranic netvoří pouze kontroly osob, ale také analýza rizik pro vnitřní bezpečnost a analýza hrozeb
 +
 +- stanoveny výjimky pro Dánsko, VB, Irsko a zvláštní režim platí i v Norsku, na Islandu a ve Švýcarsku
 +
 +//- Dánsko: právo volby neúčastnit se plné spolupráce,​ hledí na Schengen jako na mezinárodněprávní dokument, nikoli jako na komunitární//​
 +
 +//- VB, Irsko: nejsou vázány acquis, ale mohou kdykoli požádat, aby se na ně vztahovala -- VB snaha plně se začlenit -- problém sporu se Španělskom o Gibraltar//
 +
 +- možnost odepřít vstup státnímu příslušníku třetí země, je-li veden v SIS -- z humanitárních důvodů mu ale členský stát vstup může povolit
 +
 +\\   * **SIS tvořen třemi základními složkami** -- Centrální databáze, Národní informační systém (provozuje každá ze smluvních stran), Systéme SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry)
 +
 +//- obsah:// osoby, jejichž zatčení je požadováno s cílem vydání, cizinci ze třetích zemí, kteří mají záznam o odepření vstupu, pohřešované osoby, svědci, osoby nebo vozidla utajovaného sledování,​ věci, které jsou hledány za účelem jejich zajištění nebo za účelem zabavení důkazů v trestním řízení
 +
 +**- samotný akt přistoupení k EU neznamená automatické včlenění do schengenského prostoru**
 +
 +- účinnost Schengenu odložena a podmíněna vytvořením podmínek pro jeho aplikaci -- zrušení kontrol na vnitřních hranicích vyžaduje samostatné rozhodnutí
 +
 +- 2005 referendum ve Švýcarsku o přistoupení (podepsány asociační dohody)
 +
 +- 2003 //​Rozhodnutí Rady o Vízovém informačním systému//​-- zavádění jednotného schengenského víza -- několik kategorií dle délky pobytu, vytvořeny kanceláře pro konzultace -- kanceláře VISION
 +
 +\\   * **ČR a Schengen:**
 +
 +* 2001 -- přijetí Schengenského akčního plánu ČR
 +* 2003 -- na vládní úrovni poprvé deklarován zájem ČR vstoupit do Schengenu v říjnu 2007
 +* květen 2005 -- schválen harmonogram schengenského hodnocení nových členských států
 +* leden 2006 -- zahájeno praktické hodnocení oblastí, které nejsou závislé na zprovoznění SIS II
 +* září 2006 -- ČR uznává schengenské vízum pro pobytový tranzit
 +* prosinec 2006 -- Rada ministrů vnitra má rozhodnout o rozšíření Schengenu (na základě portugalského návrhu)
 +* duben 2007 -- Rada zahájí jednání o výsledcích hodnotícího procesu ČR
 +* říjen 2007 -- původní plánované datum rozšíření Schengenu
 +* __[[http://​www.euractiv.cz/​bezpecnost-a-spravedlnost0/​link-dossier/​vstup-r-do-schengenskho-systmu|http://​www.euractiv.cz/​bezpecnost-a-spravedlnost0/​link-dossier/​vstup-r-do-schengenskho-systmu]]__
 +
 +\\ Dne 21. prosince 2007 se Česká republika plně zapojila do schengenské spolupráce. V noci z 20. na 21. prosince tak byly zrušeny kontroly na vnitřních hranicích. Na mezinárodních letištích v rámci letů uvnitř rozšířeného Schengenu zmizely hraniční kontroly 30. března 2008. __[[http://​www.euroskop.cz/​8750/​sekce/​priprava-cr-na-vstup-do-schengenu/​|http://​www.euroskop.cz/​8750/​sekce/​priprava-cr-na-vstup-do-schengenu/​]]__
 +
 +\\ \\ \\ __Učebnice Evropské právo C.H. Beck (třetí vydání) od strany 795 -- jsou zde pouze čtyři odstavečky,​ většina informací pochází z následující publikace__
 +
 +__Doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc.:__ //​__Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční spolupráce)__//​__4. vydání, od strany 241__
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code