Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-60 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 60. Omezení volného pohybu unijních občanů ======
 +
 +- **volný pohyb** osob patří v evropském právu k tzv. **základním svobodám jednotného vnitřního trhu EU**spolu s volným pohybem //​zboží//,​ //​služeb//​a //​kapitálu//​
 +
 +- v praxi je volný pohyb osob zajištěn především odstraňováním jakýchkoliv překážek,​ které by mohly bránit v přesunu do jiného členského státu, a to bez ohledu na to ať ji to za prací, podnikáním,​ studiem či třeba turistikou
 +
 +- stejně tak to platí i v zemích Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku
 +
 +\\ - **právo volného pobytu** a **volného pohybu**= občan Unie se může v každém členském státě bez diskriminace volně pohybovat, libovolně si zde zvolit bydliště a členský stát opět opustit
 +
 +- volný pohyb osob, zahrnující fyzické a právnické osoby, má základ v __primárním právu__
 +
 +- právo pobývat v členském státě za účelem samostatné výdělečné činnosti nebo pracovního poměru vyplývá z čl. 45 a 49 SFEU a při poskytování nebo přijímání služeb z čl. 56 SFEU -- lze se jich přímo dovolat vůči vnitrostátním orgánům členských států
 +
 +- **čl. 21 SFEU** -- zaručuje **právo pobytu a pohybu** občanům Unie zcela obecně, kromě výdělečně činných osob zahrnuje též ostatní skupiny osob, studenty a osoby, které nejsou výdělečně činné, pokud tyto osoby nejsou již chráněny základními svobodami podle čl. 45 a 49 SFEU, resp. jejich konkretizací v sekundárním právu
 +
 +- oblast ochrany čl. 21 SFEU je blíže rozvinuta v __sekundárním právu__ a může být tímto právem též __**omezena**__
 +
 +- občan Unie se může obsahu čl. 21 SFEU dovolat **bezprostředně**,​ pokud sekundární právo toto právo v přípustném rozsahu neomezuje a splní podmínky jím stanovené
 +
 +- právo na volný pohyb může být omezeno pouze na základě odůvodnění **veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo veřejným zdravím**
 +
 +- odstranění překážek volného pohybu, zejm. v podobě hraničních kontrol, obsahují Schengenská úmluva z r. 1985 (Schengen I.) a Schengenská úmluva z r. 1990 (Schengen II.)
 +
 +- předpokladem volného pohybu osob je oprávnění k pobytu zahrnující oprávnění vstupu, přijetí zaměstnání,​ oprávnění podnikat a setrvat i po ukončení aktivní činnosti
 +
 +\\ __**Omezení**__
 +
 +- členský stát je oprávněn __omezovat svobodu pohybu z důvodů__:​
 +
 +* **veřejného pořádku**
 +* **veřejné bezpečnosti nebo**
 +* **veřejného zdraví**
 +
 +\\ - tyto důvody nesmějí mít ekonomický podtext
 +
 +- omezující opatření musí respektovat **zásadu proporcionality**
 +
 +- mohou být aplikována pouze na základě osobního chování dotčené osoby, které musí představovat skutečné a dostatečně vážné ohrožení týkající se základních zájmů společnosti
 +
 +- nelze je odůvodňovat okolnostmi, které nemají vztah ke konkrétnímu případu anebo jsou založeny na úvahách generální prevence
 +
 +- za účelem zjišťování,​ zda dotčená osoba představuje nebezpečí pro veřejný pořádek nebo bezpečnost,​ může členský stát požádat členský stát původu osoby nebo jiné členské státy o zaslání informace týkající se policejního nebo trestního registru dotčené osoby
 +
 +- **nemoci**odůvodňující omezení svobody pohybu, musí být choroby epidemického charakteru a potenciálu tak, jak jsou definovány Světovou zdravotnickou organizací anebo jiné infekční nebo parazitní choroby, které jsou předmětem právní úpravy použitelné na občany hostitelského členského státu
 +
 +- nemoci, které se vyskytnou u dotčené osoby **po třech měsících od počátku pobytu**, nejsou důvodem pro vyhoštění z území hostitelského členského státu
 +
 +- výjimečně může členský stát požadovat, aby se osoby před uplynutím tří měsíců od počátku svého pobytu podrobily lékařské prohlídce
 +
 +\\ __**Sankce, vyhoštění a právní ochrana**__
 +
 +- důsledkem nesplnění podmínek k pobytu je **vyhoštění**
 +
 +- směrnice rozlišuje mezi **vyhoštěním z důvodu veřejného pořádku**nebo **veřejné bezpečnosti** a z důvodu **veřejného zdraví**
 +
 +\\   * //​**Vyhoštění z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti**//​
 +
 +- hostitelský členský stát je povinen **vzít v úvahu**:​ dobu pobytu osoby, věk, zdravotní stav, rodinnou hospodářskou situaci, sociální a kulturní integraci do hostitelského státu, význam jejích vazeb ke státu jejího původu
 +
 +- nesmí vyhostit občany EU či jeho rodinné příslušníky bez ohledu na jejich občanství,​ kteří mají právo trvalého pobytu na jeho území s výjimkou vážných důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti
 +
 +- rozhodnutí o vyhoštění občana EU s výjimkou vyhoštění založeného na imperativních důvodech veřejné bezpečnosti,​ které definuje členský stát, nesmí být provedeno, jestliže občan pobýval na území hostitelského státu během posledních deseti let anebo je nezletilý s výjimkou vyhoštění pro případ nejlepších zájmů dítěte ve smyslu Úmluvy o právech dítěte
 +
 +\\   * //​**Vyhoštění z důvodu veřejného zdraví**//
 +
 +- vyhostit z tohoto důvodu lze pouze za podmínek výskytu nemocí uvedených výše během **prvních tří měsíců pobytu**
 +
 +\\ __**Rozhodnutí a právní ochrana**__
 +
 +- rozhodnutí o omezení svobody pohybu z výše uvedených důvodů musí být oznámeno **písemnou formou**, musí obsahovat konkrétní skutečnosti odůvodňující použití restriktivních opatření z těchto důvodů, ledaže by se to týkalo zájmů státní bezpečnosti,​ musí obsahovat poučení o opravném prostředku včetně lhůty k jeho podání
 +
 +- stát musí zajistit kontrolní proceduru ve formě soudního či správního řízení, během níž je přezkoumávána správnost rozhodnutí
 +
 +- **okamžité vyhoštění** lze uskutečnit tehdy, jestliže je učiněno na základě soudního rozhodnutí nebo dotčená osoba měla přístup k přezkumnému řízení nebo rozhodnutí o vyhoštění je založeno na imperativních důvodech veřejné bezpečnosti ve smyslu //čl. 28/3 směrnice//
 +
 +- přezkumné řízení je zaměřeno na kontrolu správnosti rozhodnutí,​ včetně zjištění faktů a okolností, na základě kterých bylo rozhodnutí učiněno
 +
 +- přezkumné řízení má zajistit, že rozhodnutí není disproporční,​ zejm. s ohledem na požadavky stanovené v čl. 28 směrnice
 +
 +\\ - čl. 26 odst. 2 SFEU: //​„Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv.“//
 +
 +- vnitřní trh nelze chápat jako trh, ve kterém neexistují žádné hranice a kde se uplatňuje jednotný právní pořádek, základní svobody fungují jako zákazy omezení, jestliže to je nutné k volnému pohybu zboží a osob uvnitř Společenství a současně není zasahováno do neutrality trhu a do pravomoci Společenství
 +
 +\\ __**+ Volný pohyby pracovníků**__
 +
 +- **volný pohyb pracovníků** se stal základem volného pohybu osob
 +
 += občané EU a jejich rodinní příslušníci mají stejný přístup na trh práce jakéhokoliv členského státu jako jeho vlastní občané
 +
 +- **zákaz diskriminace** na základě státní přísl. ve vztahu k zaměstnávání,​ odměňování atd.
 +
 +- nevztahuje se jen na přístup na trh práce, ale i na hledání práce, využívání veřejných služeb zaměstnanosti či nakládání při odměňování nebo propouštění
 +
 +- pro zajištění volného pohybu pracovníků může Evropský parlament a Rada přijmout po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem **opatření**ve formě směrnic nebo nařízení
 +
 +- tato opatření by měla především podpořit spolupráci úřadů práce a odstranit překážky liberalizace pohybu pracovníků
 +
 +- Lisabonská smlouva zpřesňuje pojem migrující pracovník -- jak zaměstnanec tak OSVČ
 +
 +\\ **Výjimky ze svobodného pohybu pracovníků**
 +
 +//Obecné (explicitní) výjimky://
 +
 +- __Omezení zaměstnání ve veřejné správě__
 +
 +- čl. 45/4 SFEU: //„Tento článek se nepoužije pro zaměstnání ve veřejné správě.“//​
 +
 +//**-**// **přípustná**pouze tehdy, jde-li o přímou či nepřímou účast na výkonu suverénních práv, či plnění takových úkolů, které jsou spojeny s uskutečňováním obecných úkolů státu, nebo jiných právnických osob veřejného práva
 +
 +- **SD**-- vykládat podmínky zaměstnání ve veřejné správě podle vlastních obecných hledisek a nikoli pouze na základě vnitrostátních úprav členských států
 +
 +- výkon suverénních pravomocí a plnění obecných úkolů státu musí být realizovány současně
 +
 +- příkladem **výjimky**jsou:​ klasické či specifické činnosti veřejné správy, jako např. ozbrojené síly, policie, výkon soudnictví,​ diplomacie a finanční správy
 +
 +- kritériem přípustnosti výjimek je výkon odpovídajících činností v soukromém sektoru
 +
 +- zaměstnání ve veřejné správě je třeba vykládat restriktivně a aplikovat jen k účelům,​ které jsou nezbytně nutné, a to přiměřeným způsobem
 +
 +- funkcionální přístup pro kvalifikaci určité činnosti jako důvodu výjimky -- rozhodující je samotná činnost a to, jak je vykonávána;​ je nerozhodné,​ že je vykonávána v zařízení nebo organizaci veřejné správy, je nerozhodná i povaha pracovního poměru (státní nebo civilní zaměstnanec)
 +
 +\\   - __Výjimky z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví__
 +
 +- objevuje se téměř ve všech mezistátních obchodních dohodách
 +
 +- jde o možnost členského státu negovat práva přiznaná Smlouvou z **nadstátních důvodů**
 +
 +- lze je aplikovat na **každou situaci**, která objektivně jejich aplikaci vyžaduje
 +
 +- vykládat je restriktivně
 +
 +- jsou přípustné,​ jedná-li se o skutečné a dostatečně závažné ohrožení, které se týká základního zájmu společnosti
 +
 +- vymezení předpokladu,​ za nějž dochází k ohrožení těchto hodnot, spočívá více méně i nadále na členských státech, ač se o určité zpřesnění těchto pojmů a jejich aplikace stará směrnice č. 64/221
 +
 +\\   * //Veřejný pořádek a veřejná bezpečnost//​
 +
 +- jednání cizince samo nemůže být dostatečně závažné ohrožení, jestliže v případě obdobného jednání tuzemce státní moc nepoužije žádných donucujících ani jiných skutečných a efektivních opatření k potírání takovéhoto jednání
 +
 +- tyto důvody nesmějí být uplatňovány **pro hospodářské důvody**(vykládat je široce), jsou to např. důvody spočívající v politice pracovního trhu, fiskální důvody (nelze v případě nezaměstnaných,​ z důvodu pobírání sociální pomoci, různých podpor apod.)
 +
 +- při výkladu a aplikaci důvodů je třeba vycházet stále z chování dotčených osob
 +
 +- nepřípustné použít omezení z důvodu generální prevence (zastrašení z hospod. důvodů)
 +
 +- zjištěná příslušnost k určitému hnutí či organizaci může vyjadřovat požad. osobní chování konkrétního člověka tehdy, jestliže je zřejmá účast jedince na činnostech takovéhoto hnutí nebo organizace a dotčená osoba se evidentně identifikuje s jejich cíli a úmysly //(Van Duyn)//
 +
 +- pro použití výjimky z důvodu veřejného pořádku **není důvod při porušení předpisů o hlášení cizinců**(má pouze deklaratorní význam)
 +
 +- samo odsouzení pro trestný čin **není důvodem**pro použití opatření z důvodu veřejného pořádku či bezpečnosti -- nepředstavuje skutečně vážné ohrožení, které by se dotýkalo základního zájmu společnosti
 +
 +\\   * //Ochrana zdraví//
 +
 +- lze použít, pouze má-li cizí občan jednu z nemocí uvedenou v příloze směrnice č. 64/221
 +
 +- pokud se dotčená osoba vzpírá opatření (např. vyhoštění),​ lze dovozovat i rozpor s veřejným pořádkem a bezpečností
 +
 +- směrnice obsahuje **procesní záruky** spočívající v pravidlech pro správní řízení při použití těchto opatření
 +
 +- čl. 5/1 směrnice -- rozhodnutí je třeba učinit nejpozději ve **lhůtě šesti měsíců od zjištění důvodu**, do té doby cizinec nepobývá protiprávně,​ ale jde o dočasný řádný pobyt
 +
 +\\ \\ //Zdroje: Evropské právo; Tichý/​Arnold/​Svoboda/​Zemánek/​Král;​ 3. vydání, C. H. Beck 2006; s. 112-113, 459-504 -- vybrané kapitoly//
 +
 +//Když se řekne Lisabonská smlouva -- str.73-77//
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code