Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


59. právo pobytu a práce unijních občanů

(domnívám se, že se jedná o duplicitu otázek, tudíž jsem je spojila)

§ Volný pohyb a pobyt po celé eu: směrnice 38/2004 „právo občanů unie a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států“: právo volného vstupu s dokladem totožnosti, z něhož vyplývá, že jsem občanem členského státu, tedy uo, tedy člověk mající toto právo; je třeba rozlišovat na státy Schengenu a nečlenské státy (GB, IRL, ROM, BLG): společné kontroly na vnějších hranicích- nepotřebuju využívat hraniční přechody:

!!! Není ovšem právem absolutním, členské státy mohou zamezit vstup ze tří důvodů: ochrana veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, zdraví, tyto důvody specifikuje ona směrnice- viz otázka č. 57

§ Právo krátkodobého pobytu(do tří měsíců: všichni unijní občané; může omezit pouze z důvodů, ze kterých je možno zamezit vstup, tj. ochrana veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, zdraví,),

§ Dlouhodobého pobytu (od tří měsíců do pěti let: různé kategorie unijních občanů: pracovníci a podnikatelé→ právo bez dalšího; ostatní – studenti, důchodci, rentiéři, „věční turisté“→ lze podmínit splněním dvou podmínek: 1.- dotyčný unijní občan není zátěží pro sociální systém přijímacího státu (tj. během svého pobytu nepožádá o sociální dávky), 2. Musí mít zdravotní pojištění pro případ zdravotních událostí přijímacího státu;

rovněž omezeno ze známých důvodů , tj. ochrana veřejného pořádku, veřejné bezpečnost !!! ale nemůžou být vyhoštěni z důvodů ochrany zdraví!!!

Unijním občanům na dlouhodobém pobytu není vydáváno povolení k pobytu, ale osvědčení o registraci pobytu

§ trvalého pobytu (legální pobyt pět let, uplynutím lhůty (kterou prokáže osvědčením o registraci o dlouhodobém pobytu) získá právo trvalého pobytu: nežádá o povolení, jenom se přihlašuje a opět získává osvědčení o registraci trvalého pobytu.

Vzniká: právo na plnou integraci do systému sociálního zajištění přijímajícího státu, vyhoštění pouze velmi závažném ohrožení veřejného bezpečnosti, veřejného pořádku(terorismus, špionáž); vyhoštění mají právo na soudní přezkum; nikdo nesmí být vyhoštěn natrvalo: přiměřená lhůta.

§ Právo na nediskriminační přístup na pracovní trh v jiných členských států- plný rozsah Čechů po uplynutí přechodné doby nejvýše sedm let. Přijímací stát může zvýhodňovat své pracovníky, pokud jde o zaměstnání ve veřejné správě (esd: vykládat úzce: pouze to zaměstnání, které je spjato s výkonem veřejné moci).

Členský stát může diskriminovat své vlastní státní příslušníky (případ Lechner: Rakušan, který nemohl vykonat závěrečnou zkoušku, po níž by mohl vykonávat učitelskou praxi, pro své politické přesvědčení)

§ Právo studovat v kterémkoli členském státu za nediskriminačních podmínek (u Rakušanů mnoho Němců studuje stomatologii za rakouské daně, což se Rakušanům nelíbilo tak, až si vymínili ratifikaci LS s tím, že komise přeruší řízení pro porušení smlouvy)

§ Práva na nediskriminace v těch věcech, které padají do předmětu úpravy smluv (volný pohyb služeb).

§ Právo nabývat nemovitosti v kterémkoli členském státě

Komplementární opatření: která toto usnadňují: 3 okruhy:

* Opatření v oblasti důchodového zabezpečení- pobyt nebude mít negativní dopad na jejich zabezpečení: sčítání odpracovaných dob jako záruka vzniku na důchod * Odborné kvalifikace, vysokoškolské diplomy, atesty…opatření, která usnadňuj v zásadě uznávání vysokoškolských diplomů (ne titulů)+ například jazyková zkouška; zvláštní systém vzájemného uznávání u právníků_ automatické uznávání členství v advokátních komorách ( Kterak se stát advokátem v jiném členském státě 1. I když se automaticky stanu členem advokátní komory, musím dodržovat stavovské předpisy: poskytovat právní pomoc jen v těch oborech, o nichž něco víte: porušení: důvod k vyloučení; 2. Když se stanu členem… po přechodnou dobu nesmím pro sebe používat označení ála advokát→ jak se stát advokátem: tříletá bezproblémová praxe nebo přezkoušení)

Právo pohybu a pobytu se nevztahuje pouze na unijní občany, ale i na jejich rodinné příslušníky, který je z třetího státu, týká se to i registrovaných partneři? R příslušníci: registrovaní partneři pouze tam, kde státy registrované partnerství upravují.

(to znamená, že kdyby se Ricky Martin registroval s nějakým Britem, tak by měl právo pobytu u nás, v Británii, ale už ne třeba v Polsku)

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code