Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


58. práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU

(domnívám se, že se jedná o duplicitu otázek, tudíž jsem je spojila)


čl. 18-25 SEU+ Listina: občanská práva→

k e parlamentu (petiční, volit a být volen v kterékoli zemi pobytu),

u nás: věk: aktivní: 18 let, pasivní: 21 let, ČR jediným volebním obvodem, kandidují politické strany, politická hnutí a jejich sdružení, d´Hondtova metoda výpočtu, 5 % klauzule pro zisk mandátu (tedy jako volby do PSP ČR), volby se konají jednou za pět let.

§ právo písemně se obracet k orgánům EU(žádosti, dotazy, návrhy, stížnosti)/v kterémkoli z oficiálních jazyků a právo dostat v něm i odpověď/

§ právo na přístup k dokumentům,

§Evropský ombudsman(stížnost na nesprávnost v úředních postupech orgánů eu, ne na rozhodovací činnost esd)

§občanská iniciativa- legislativní 1 000 000 občanů z podstatného počtu obyvatel EU

§Petiční právo k EP


Ve vztahu k orgánům členských států

§ právo být volen a volit v komunálních volbáchv kterémkoli členském státu (výjimka je v městě Lucemburgu: je tam více e úředníků než samotnýh Lucembrčanů, dále určité výjimky ve Francii (pro starosty) a v Belgii)

U nás: aktivní i pasivní právo vzniká dosažení 18 let věku, kandidují politické strany, hnutí, jejich sdružení. Velikost zastupitelství je odvislá od velikost obce.

* Po LS může Rada jednomyslně přijmout úpravu, která toto právo může v odůvodněných případech omezit – případ zvláštních obtíží některého státu

§ právo na diplomatickou a konzulární pomoc v třetích zemích(když nemá k dispozici své vlastní)

* Rada může po konzultaci s EP přijímat směrnice o opatřeních pro nezbytnou koordinaci této oblasti * Velmi problematické právo, protože stát, ve kterém unijní občan hodlá využít svého práva na diplomatickou a konzulární pomoc, nemusí tento institut uznat. (jinými slovy: to je hezké, že jste si to takhle vymysleli, ale my na to s…)

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code