Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-57 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 57. unijní občanství- pojem a základní charakteristika ======
 +
 +(domnívám se, že se jedná o duplicitu otázek, tudíž jsem je spojila)
 +
 +UO bylo zavedeno Maastrichtskou smlouvou, je vázáno na občanství členského státu, to znamená, že jej nenahrazuje,​ ale pouze jej doplňuje. Bez státního občanství členského státu nelze mít ani občanství EU.
 +
 +? Brání uo zbavení vlastního občana občanství???​
 +
 +ESD: Ne, nebrání. -> každý stát může kohokoli zbavovat státního občanství tak, jak mu je povoleno jeho vlastním právem ( expatriace v ČR je dle Ústavy zakázána).
 +
 +\\ ! NEVÝHODY UO!
 +
 +Protože z uo plyne právo volného pobytu osob, dochází k obcházení zisku povolení k pobytu.
 +
 +Získat povolení k pobytu v Dánsku je mnohem složitější,​ než získat státní občanství Francie či Španělska (kord když jste z jejich bývalých kolonií). Proto někteří, kteří toužili po pobytu v Dánsku a povolení jim nebylo uděleno, získali státní občanství Francie či Španělska,​ aby následně odjeli do vytouženého Dánska
 +
 +* Vyvolává tlak na sjednocení úprav získávání státního občanství!!!
 +
 +Jaká práva plynou z uo?
 +
 +**Praktického dosahu**
 +
 +§ V//olný pohyb a pobyt po celé eu//: směrnice 38/2004 „právo občanů unie a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států“: právo volného vstupu s dokladem totožnosti,​ z něhož vyplývá, že jsem občanem členského státu, tedy uo, tedy člověk mající toto právo; je třeba rozlišovat na státy Schengenu a nečlenské státy (GB, IRL, ROM, BLG): společné kontroly na vnějších hranicích- nepotřebuju využívat hraniční přechody:
 +
 +!!! Není ovšem právem absolutním,​ členské státy mohou zamezit vstup ze tří důvodů: ochrana veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti,​ zdraví, tyto důvody specifikuje ona směrnice- viz otázka č. 57
 +
 +§ //Právo krátkodobého pobytu//(do tří měsíců: všichni unijní občané; může omezit pouze z důvodů,​ ze kterých je možno zamezit vstup, tj. ochrana veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti,​ zdraví,),
 +
 +§ //​Dlouhodobého pobytu// (od tří měsíců do pěti let: různé kategorie unijních občanů: pracovníci a podnikatelé->​ právo bez dalšího; ostatní -- studenti, důchodci, rentiéři, „věční turisté“->​ lze podmínit splněním dvou podmínek: 1.- dotyčný unijní občan není zátěží pro sociální systém přijímacího státu (tj. během svého pobytu nepožádá o sociální dávky), 2. Musí mít zdravotní pojištění pro případ zdravotních událostí přijímacího státu;
 +
 +rovněž omezeno ze známých důvodů , tj. ochrana veřejného pořádku, veřejné bezpečnost !!! ale nemůžou být vyhoštěni z důvodů ochrany zdraví!!!
 +
 +Unijním občanům na dlouhodobém pobytu není vydáváno povolení k pobytu, ale osvědčení o registraci pobytu
 +
 +§ //trvalého pobytu// (legální pobyt pět let, uplynutím lhůty (kterou prokáže osvědčením o registraci o dlouhodobém pobytu) získá právo trvalého pobytu: nežádá o povolení, jenom se přihlašuje a opět získává osvědčení o registraci trvalého pobytu.
 +
 +Vzniká: právo na plnou integraci do systému sociálního zajištění přijímajícího státu, vyhoštění pouze velmi závažném ohrožení veřejného bezpečnosti,​ veřejného pořádku(terorismus,​ špionáž);​ vyhoštění mají právo na soudní přezkum; nikdo nesmí být vyhoštěn natrvalo: přiměřená lhůta.
 +
 +//§ Právo na nediskriminační přístup na pracovní trh v jiných členských států//- plný rozsah Čechů po uplynutí přechodné doby nejvýše sedm let. Přijímací stát může zvýhodňovat své pracovníky,​ pokud jde o zaměstnání ve veřejné správě (esd: vykládat úzce: pouze to zaměstnání,​ které je spjato s výkonem veřejné moci).
 +
 +Členský stát může diskriminovat své vlastní státní příslušníky (případ Lechner: Rakušan, který nemohl vykonat závěrečnou zkoušku, po níž by mohl vykonávat učitelskou praxi, pro své politické přesvědčení)
 +
 +§ //Právo studovat v kterémkoli členském státu za nediskriminačních podmínek// (u Rakušanů mnoho Němců studuje stomatologii za rakouské daně, což se Rakušanům nelíbilo tak, až si vymínili ratifikaci LS s tím, že komise přeruší řízení pro porušení smlouvy)
 +
 +§ //Práva na nediskriminace v těch věcech, které padají do předmětu úpravy smluv (volný pohyb služeb).//
 +
 +§ //Právo nabývat nemovitosti v kterémkoli členském státě//
 +
 +Komplementární opatření: která toto usnadňují:​ 3 okruhy:
 +
 +* Opatření v oblasti //​důchodového zabezpečení//​- pobyt nebude mít negativní dopad na jejich zabezpečení:​ sčítání odpracovaných dob jako záruka vzniku na důchod
 +* Odborné kvalifikace,​ vysokoškolské diplomy, atesty…opatření,​ která usnadňuj v zásadě //​uznávání vysokoškolských diplomů// (ne titulů)+ například jazyková zkouška; zvláštní systém vzájemného uznávání u právníků_ automatické uznávání členství v advokátních komorách ( Kterak se stát advokátem v jiném členském státě 1. I když se automaticky stanu členem advokátní komory, musím dodržovat stavovské předpisy: poskytovat právní pomoc jen v těch oborech, o nichž něco víte: porušení: důvod k vyloučení;​ 2. Když se stanu členem… po přechodnou dobu nesmím pro sebe používat označení ála advokát->​ jak se stát advokátem: tříletá bezproblémová praxe nebo přezkoušení)
 +
 +Právo pohybu a pobytu se nevztahuje pouze na unijní občany, ale i na jejich //rodinné příslušníky//,​ který je z třetího státu, týká se to i registrovaných partneři? R příslušníci:​ registrovaní partneři pouze tam, kde státy registrované partnerství upravují.
 +
 +(to znamená, že kdyby se Ricky Martin registroval s nějakým Britem, tak by měl právo pobytu u nás, v Británii,​ ale už ne třeba v Polsku)
 +
 +**Ve vztahu k orgánům EU**
 +
 +čl. 18-25 SEU+ Listina: občanská práva->
 +
 +k e parlamentu (petiční, volit a být volen v kterékoli zemi pobytu),
 +
 +u nás: věk: aktivní: 18 let, pasivní: 21 let, ČR jediným volebním obvodem, kandidují politické strany, politická hnutí a jejich sdružení, d´Hondtova metoda výpočtu, 5 % klauzule pro zisk mandátu (tedy jako volby do PSP ČR), volby se konají jednou za pět let.
 +
 +//§ právo písemně se obracet k orgánům EU//​(žádosti,​ dotazy, návrhy, stížnosti)/​v kterémkoli z oficiálních jazyků a právo dostat v něm i odpověď/
 +
 +//§ právo na přístup k dokumentům,//​
 +
 +§ e ombudsman (stížnost na nesprávnost v úředních postupech orgánů eu, ne na rozhodovací činnost esd)
 +
 +§ občanská iniciativa- legislativní 1 000 000 občanů z podstatného počtu obyvatel EU
 +
 +**Ve vztahu k orgánům členských států**
 +
 +§ //právo být volen a volit v komunálních volbách//​v kterémkoli členském státu (výjimka je v městě Lucemburgu: je tam více e úředníků než samotnýh Lucembrčanů)
 +
 +U nás: aktivní i pasivní právo vzniká dosažení 18 let věku, kandidují politické strany, hnutí, jejich sdružení. Velikost zastupitelství je odvislá od velikost obce.
 +
 +§ //právo na diplomatickou a konzulární pomoc v třetích zemích//​(když nemá k dispozici své vlastní)
 +
 +* Velmi problematické,​ protože stát, ve kterém unijní občan hodlá využít svého práva na diplomatickou a konzulární pomoc, nemusí tento institut uznat. (jinými slovy: to je hezké, že jste si to takhle vymysleli, ale my na to s…)
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code