Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


57. unijní občanství- pojem a základní charakteristika

(domnívám se, že se jedná o duplicitu otázek, tudíž jsem je spojila)

UO bylo zavedeno Maastrichtskou smlouvou, je vázáno na občanství členského státu, to znamená, že jej nenahrazuje, ale pouze jej doplňuje. Bez státního občanství členského státu nelze mít ani občanství EU.

? Brání uo zbavení vlastního občana občanství???

ESD: Ne, nebrání. → každý stát může kohokoli zbavovat státního občanství tak, jak mu je povoleno jeho vlastním právem ( expatriace v ČR je dle Ústavy zakázána).


! NEVÝHODY UO!

Protože z uo plyne právo volného pobytu osob, dochází k obcházení zisku povolení k pobytu.

Získat povolení k pobytu v Dánsku je mnohem složitější, než získat státní občanství Francie či Španělska (kord když jste z jejich bývalých kolonií). Proto někteří, kteří toužili po pobytu v Dánsku a povolení jim nebylo uděleno, získali státní občanství Francie či Španělska, aby následně odjeli do vytouženého Dánska

* Vyvolává tlak na sjednocení úprav získávání státního občanství!!!

Jaká práva plynou z uo?

Praktického dosahu

§ Volný pohyb a pobyt po celé eu: směrnice 38/2004 „právo občanů unie a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států“: právo volného vstupu s dokladem totožnosti, z něhož vyplývá, že jsem občanem členského státu, tedy uo, tedy člověk mající toto právo; je třeba rozlišovat na státy Schengenu a nečlenské státy (GB, IRL, ROM, BLG): společné kontroly na vnějších hranicích- nepotřebuju využívat hraniční přechody:

!!! Není ovšem právem absolutním, členské státy mohou zamezit vstup ze tří důvodů: ochrana veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, zdraví, tyto důvody specifikuje ona směrnice- viz otázka č. 57

§ Právo krátkodobého pobytu(do tří měsíců: všichni unijní občané; může omezit pouze z důvodů, ze kterých je možno zamezit vstup, tj. ochrana veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, zdraví,),

§ Dlouhodobého pobytu (od tří měsíců do pěti let: různé kategorie unijních občanů: pracovníci a podnikatelé→ právo bez dalšího; ostatní – studenti, důchodci, rentiéři, „věční turisté“→ lze podmínit splněním dvou podmínek: 1.- dotyčný unijní občan není zátěží pro sociální systém přijímacího státu (tj. během svého pobytu nepožádá o sociální dávky), 2. Musí mít zdravotní pojištění pro případ zdravotních událostí přijímacího státu;

rovněž omezeno ze známých důvodů , tj. ochrana veřejného pořádku, veřejné bezpečnost !!! ale nemůžou být vyhoštěni z důvodů ochrany zdraví!!!

Unijním občanům na dlouhodobém pobytu není vydáváno povolení k pobytu, ale osvědčení o registraci pobytu

§ trvalého pobytu (legální pobyt pět let, uplynutím lhůty (kterou prokáže osvědčením o registraci o dlouhodobém pobytu) získá právo trvalého pobytu: nežádá o povolení, jenom se přihlašuje a opět získává osvědčení o registraci trvalého pobytu.

Vzniká: právo na plnou integraci do systému sociálního zajištění přijímajícího státu, vyhoštění pouze velmi závažném ohrožení veřejného bezpečnosti, veřejného pořádku(terorismus, špionáž); vyhoštění mají právo na soudní přezkum; nikdo nesmí být vyhoštěn natrvalo: přiměřená lhůta.

§ Právo na nediskriminační přístup na pracovní trh v jiných členských států- plný rozsah Čechů po uplynutí přechodné doby nejvýše sedm let. Přijímací stát může zvýhodňovat své pracovníky, pokud jde o zaměstnání ve veřejné správě (esd: vykládat úzce: pouze to zaměstnání, které je spjato s výkonem veřejné moci).

Členský stát může diskriminovat své vlastní státní příslušníky (případ Lechner: Rakušan, který nemohl vykonat závěrečnou zkoušku, po níž by mohl vykonávat učitelskou praxi, pro své politické přesvědčení)

§ Právo studovat v kterémkoli členském státu za nediskriminačních podmínek (u Rakušanů mnoho Němců studuje stomatologii za rakouské daně, což se Rakušanům nelíbilo tak, až si vymínili ratifikaci LS s tím, že komise přeruší řízení pro porušení smlouvy)

§ Práva na nediskriminace v těch věcech, které padají do předmětu úpravy smluv (volný pohyb služeb).

§ Právo nabývat nemovitosti v kterémkoli členském státě

Komplementární opatření: která toto usnadňují: 3 okruhy:

* Opatření v oblasti důchodového zabezpečení- pobyt nebude mít negativní dopad na jejich zabezpečení: sčítání odpracovaných dob jako záruka vzniku na důchod * Odborné kvalifikace, vysokoškolské diplomy, atesty…opatření, která usnadňuj v zásadě uznávání vysokoškolských diplomů (ne titulů)+ například jazyková zkouška; zvláštní systém vzájemného uznávání u právníků_ automatické uznávání členství v advokátních komorách ( Kterak se stát advokátem v jiném členském státě 1. I když se automaticky stanu členem advokátní komory, musím dodržovat stavovské předpisy: poskytovat právní pomoc jen v těch oborech, o nichž něco víte: porušení: důvod k vyloučení; 2. Když se stanu členem… po přechodnou dobu nesmím pro sebe používat označení ála advokát→ jak se stát advokátem: tříletá bezproblémová praxe nebo přezkoušení)

Právo pohybu a pobytu se nevztahuje pouze na unijní občany, ale i na jejich rodinné příslušníky, který je z třetího státu, týká se to i registrovaných partneři? R příslušníci: registrovaní partneři pouze tam, kde státy registrované partnerství upravují.

(to znamená, že kdyby se Ricky Martin registroval s nějakým Britem, tak by měl právo pobytu u nás, v Británii, ale už ne třeba v Polsku)

Ve vztahu k orgánům EU

čl. 18-25 SEU+ Listina: občanská práva→

k e parlamentu (petiční, volit a být volen v kterékoli zemi pobytu),

u nás: věk: aktivní: 18 let, pasivní: 21 let, ČR jediným volebním obvodem, kandidují politické strany, politická hnutí a jejich sdružení, d´Hondtova metoda výpočtu, 5 % klauzule pro zisk mandátu (tedy jako volby do PSP ČR), volby se konají jednou za pět let.

§ právo písemně se obracet k orgánům EU(žádosti, dotazy, návrhy, stížnosti)/v kterémkoli z oficiálních jazyků a právo dostat v něm i odpověď/

§ právo na přístup k dokumentům,

§ e ombudsman (stížnost na nesprávnost v úředních postupech orgánů eu, ne na rozhodovací činnost esd)

§ občanská iniciativa- legislativní 1 000 000 občanů z podstatného počtu obyvatel EU

Ve vztahu k orgánům členských států

§ právo být volen a volit v komunálních volbáchv kterémkoli členském státu (výjimka je v městě Lucemburgu: je tam více e úředníků než samotnýh Lucembrčanů)

U nás: aktivní i pasivní právo vzniká dosažení 18 let věku, kandidují politické strany, hnutí, jejich sdružení. Velikost zastupitelství je odvislá od velikost obce.

§ právo na diplomatickou a konzulární pomoc v třetích zemích(když nemá k dispozici své vlastní)

* Velmi problematické, protože stát, ve kterém unijní občan hodlá využít svého práva na diplomatickou a konzulární pomoc, nemusí tento institut uznat. (jinými slovy: to je hezké, že jste si to takhle vymysleli, ale my na to s…)

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code