Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-56 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží A OSOB ======
 +
 +{{Evropa%202012_html_3d6e3018.png?​15x11}} volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, jakož i svoboda podnikání jsou zaručeny jako __základní__
 +
 +__svobody__
 +
 +{{Evropa%202012_html_3d6e3018.png?​15x11}} pravidla společného trhu
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}zboží na trhu jednoho členského státu se může volně pohybovat ve všech státech EU
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}celní unie
 +
 +- zákaz vývozních a dovozních cel uvnitř unie (i cla fiskální povahy)
 +
 +- společný celní sazebník vůči třetím zemím
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}zákaz kvantitativního omezení dovozu a vývozu
 +
 +- kromě těchto z důvodu mravnosti, veřejného pořádku, ochrany zdraví a životního prostředí,​…
 +
 +-> nesmějí ale sloužit k diskriminaci a zastřenému omezování obchodu
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}předpisy,​ které se týkají jen prodeje, mohou být aplikovány,​ pokud se týkají domácího i zahraničního zboží nerozdílně
 +
 +- spojený rozsudek ESD v kauzách Keck (267/91) a Mithouard (268/91)
 +
 +- Pánové Keck a Mithouard byli ve Francii obviněni, že prodávali zboží za cenu nižší, než je skutečná. Prodej se ztrátou totiž nepřipouští tamější platný zákon. ESD však odmítl interpretaci,​ jež uváděli na svou obranu, že tento zákon je neslučitelný se smlouvou o založení ES
 +
 +- ESD připustil v tomto rozhodnutí regulaci trhu v členských státech za předpokladu,​ že se na domácí i dovážené výrobky vztahují stejná pravidla
 +
 +- státy tedy nesmějí vytvářet normy bránící dovozu zboží z jiných zemí (Cassis de Dijon), mohou však vydat legislativu,​ která reguluje domácí trh, pokud tím nedochází k diskriminaci dovážených výrobků (Keck)
 +
 +{{Evropa%202012_html_3d6e3018.png?​15x11}} princip vzájemného uznávání na vnitřním trhu se zbožím
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}pomáhá odstraňovat neoprávněné překážky ve volném pohybu zboží
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}příklad:​ česká firma chce prodávat výrobek na německém trhu, ale Němci neuznali náš certifikát a požadovali další testy. Německé ministerstvo nakonec zamítlo, protože by se jednalo o překážku volného pohybu zboží
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}jednou z překážek volného trhu jsou rozdílné požadavky na zboží
 +
 +- snaha obchodníků zajistit si monopolní postavení
 +
 +- snaha států chránit vlastní výrobce před dovozem (cla jsou už zrušena, hledají jiné možnosti)
 +
 +=> obojí překážka spravedlivé soutěže
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}vzájemné uznávání tedy znamená, že pokud je výrobek schválen v jednom státě, může být distribuován bez omezení do jiných států (jsou výjimky)
 +
 +{{Evropa%202012_html_3d6e3018.png?​15x11}} princip země původu
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}součástí směrnice (z.č. 222/2009) o službách na vnitřním trhu
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}týká se dočasného,​ nikoliv dlouhodobého poskytování služeb
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}obecně:​ ten, kdo je oprávněn poskytovat určitou službu ve své domácí zemi, může stejnou službu podle domácích pravidel poskytovat i v jiné členské zemi EU (netýká těch, kdo chtějí v cizí zemi poskytovat službu dlouhodobě -- pro ně platí stejná pravidla jako pro domácí poskytovatele služeb)
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}nevztahuje se na všechny oblasti služeb
 +
 +- vyjmuty případy, na které se vztahují jiné předpisy EU a případy které jsou ve veřejném zájmu (například veřejná politika, veřejná bezpečnost,​ veřejné zdraví, ochrana spotřebitele,​...)
 +
 +- Evropská komise vyňala i poštovní služby, dodávky elektrického proudu, plynu a vody, ochranu duševního vlastnictví,​ statutární audity, registrace vozidel pronajatých na leasing, mezinárodní obchodní právo, povolovací systémy pro náhrady nákladů za nemocniční péči a služby notářů
 +
 +- nevztahuje se také na ty služby, na které se vztahuje směrnice o uznávání kvalifikací (lékaři, zdravotní sestry, ženské sestry, lékárníci,​ architekti, právníci a veterináři)
 +
 +{{Evropa%202012_html_3d6e3018.png?​15x11}} způsob řešení rozdílných požadavků států na výrobky
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}harmonizace
 +
 +- sjednocování národních předpisů členských států EU
 +
 +- tento způsob na jedné straně zaručuje volný pohyb výrobků po unijním trhu a na druhé straně zaručuje vysokou míru ochrany (je používán zejména pro potenciálně nebezpečné či složité výrobky, např. automobily, hračky, elektrické přístroje,​...)
 +
 +- usnadňuje výrazně volný pohyb, na druhou stranu je ale stále složitější najít kompromis mezi členskými státy, aby všichni uznali stejnou normu, navíc nelze zahrnout všechny výrobky
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}vzájemné uznávání
 +
 +- základem vzájemného uznávání je důvěra a myšlenka, že je-li zboží dobré pro spotřebitele jednoho státu, bude dobré i pro spotřebitele z ostatních států
 +
 +- aplikuje se jen u výrobků, které nejsou harmonizovány na evropské úrovni
 +
 +- členské státy tedy mají uznávat i ty výrobky, které nejsou vyrobeny podle jejich předpisů, pokud v zásadě zaručují srovnatelnou míru bezpečnosti
 +
 +{{Evropa%202012_html_3d6e3018.png?​15x11}} princip se aplikuje nejen na státy EU, ale i na státy Evropského hospodářského prostoru
 +
 +{{Evropa%202012_html_3d6e3018.png?​15x11}} aplikace principu má přednost před národním právem nebo administrativní praxí orgánů státní správy,
 +
 +které by s ním byly v rozporu
 +
 +{{Evropa%202012_html_3d6e3018.png?​15x11}} princip vzájemného uznávání vychází přímo ze smlouvy o ES čl. 28-30, nyní smlouva o fungování
 +
 +EU čl. 34-36
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}34 a 35: množstevní omezení dovozu a vývozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou mezi členskými státy zakázána
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}36:​ články 34 a 35 nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné veřejnou mravností, veřejný pořádkem, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy
 +
 +{{Evropa%202012_html_3d6e3018.png?​15x11}} výjimky ze zásady vzájemného uznávání
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}v jednotlivých případech mohou členské státy omezit volný pohyb jednotlivých výrobků, a to na základě tzv. oprávněných zájmů, kterými mohou být např. ochrana zdraví, životního prostředí,​ kultury či průmyslového vlastnictví
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}důkazní břemeno leží na orgánu dotčeného členského státu
 +
 +- shledají-li např. orgány jiného členského státu, že dovážené zboží není dostatečně označeno, nesmí hned zakázat jeho prodej, ale musí nejprve vyzvat dovozce k tomu, aby označení výrobků doplnil
 +
 +- příklad oprávněného omezení je např. příkaz francouzských úřadů, kterým po určitou dobu zakázaly dovoz britského hovězího masa do Francie v rámci zdravotnické prevence proti BSE
 +
 +- příklad porušování principu vzájemného uznávání je případ české firmy, která narazila na potíže na Slovensku při zabudování svého stabilního hasicího zařízení do stavby. Slovenské úřady vyžadovaly,​ aby zařízení odpovídalo parametrům podle jejich předpisů
 +
 +{{Evropa%202012_html_3d6e3018.png?​15x11}} podnikatel se může principu vzájemného uznávání přímo dovolávat před všemi orgány státu (tedy i
 +
 +soudy), kam dováží své výrobky, může dokonce požadovat náhradu škody v případě, že utrpěl újmu
 +
 +na základě národního předpisu nebo administrativní praxe, které odporují principu vzájemného uznávání
 +
 +{{Evropa%202012_html_3d6e3018.png?​15x11}} Dne 13. srpna 2008 byl v Úředním věstníku EU publikován nový právní předpis, který má zlepšit
 +
 +fungování principu [[http://​www.mpo.cz/​dokument1249.html|vzájemného uznávání]] v oblasti neharmonizovaných výrobků (764/2008)
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}hlavní body
 +
 +- národní orgány budou muset informovat předem podnikatele o tom, že hodlají omezit volný pohyb konkrétního výrobku, a dát podnikateli možnost uplatnit ve lhůtě 20 dnů své připomínky
 +
 +- národní orgán rovněž nese důkazní břemeno, tj. musí podrobně zdůvodnit svůj záměr a prokázat, že konkrétní výrobek ohrožuje některý oprávněný zájem
 +
 +- podnikatelé se mohou v případě potřeby obracet na kontaktní místa, která budou fungovat v každém členském státě a budou navzájem propojena
 +
 +- podnikatelům dává lepší možnost účinně se bránit neoprávněnému omezování volného pohybu zboží
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}vnitřní trh je zóna bez hranic, v jejímž rámci je zajištěn volný pohyb zboží podle smlouvy
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}opatření se vztahuje na neharmonizované výrobky, především na technické požadavky jako
 +
 +označení, forma, velikost, váha, složení, předvádění,​ označení obalu a balení
 +
 +- některá harmonizační opatření Společenství však členským státům umožňují stanovit pro jejich území dodatečné technické podmínky pro uvedení výrobku na trh. Takové dodatečné podmínky by měly podléhat článkům 34 a 36 SFEU a ustanovením tohoto nařízení. Pro účinné uplatňování tohoto nařízení je proto vhodné, aby Komise vypracovala orientační příkladný seznam výrobků, na něž se nevztahuje harmonizace na úrovni Společenství
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}zásada vzájemného uznávání vyplývá z judikatury Soudního dvora EU a použije se na výrobky, na které se nevztahují harmonizační předpisy, nebo na ty aspekty výrobků, jež přesahují oblast působnosti těchto harmonizačních předpisů
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}jiné překážky a opatření jako povinnost používat úřední jazyk státu nejsou technickým pravidlem
 +
 +podle tohoto nařízení a proto by neměli spadat do oblasti jeho působnosti,​ ale stále se na ně
 +
 +vztahují články SFEU
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}zbraně mohou představovat vážné riziko, a proto by mělo být povoleno státům zabránit uvedení zbraní na jejich trh, dokud nejsou zcela splněny jejich vnitrostátní procesní požadavky
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}státy mohou přijmout dočasná opatření, pokud je třeba rychlého zásahu s cílem zabránit ohrožení bezpečnosti a zdraví uživatelů,​ veřejné mravnosti nebo veřejné bezpečnosti
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}kontaktní místa
 +
 +- bezplatně poskytují informace o platných právních předpisech,​ technických pravidlech, o zásadě vzájemného uznávání a o opravných prostředcích
 +
 +- členské státy určí kontaktní místa pro výrobky na svém území a sdělí jejich kontaktní údaje ostatním členským státům a Komisi (ta pravidelně aktualizuje seznam kontaktních míst)
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}výjimky ze zákazu pozastavení uvádění výrobku na trh
 +
 +- veřejná bezpečnost,​ zdraví, dobré mravy, obecný zákaz
 +
 +- lze napadnout u vnitrostátních soudů, rozhodčích orgánů nebo u jiných odvolacích orgánů
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}hospodářský subjekt
 +
 +- výrobce výrobku, pokud je usazen ve Společenství,​ nebo osoba, která výrobek uvedla na trh nebo která žádá příslušný orgán, aby byl uveden na trh
 +
 +{{Evropa%202012_html_3d6e3018.png?​15x11}} judikatura k tématu:
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}Dassonville
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}Casis de Dijon
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}Keck a Mithouard
 +
 +{{Evropa%202012_html_4676d251.png?​15x7}}Španělské jahody
 +
 +{{Evropa%202012_html_3d6e3018.png?​15x11}} použitá literatura
 +
 +-> učebnice Evropské veřejné právo, Pomahač, strana 142 a dále
 +
 +-> webové stránky ministerstva průmyslu a obchodu:
 +
 +http://​www.mpo.cz/​dokument48561.html
 +
 +http://​www.mpo.cz/​dokument1249.html
 +
 +-> nařízení 764/​2008 o vzájemném uznávání
 +
 +-> učebnice z knihovny (nepřinesly nic navíc)
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code