Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-55 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 55. POJEM SLUŽEB, ZÁSADA VOLNÉHO POHYBU SLUŽEB A VÝJIMKY Z NÍ ======
 +
 +- pojem služeb je definován v čl. 57 SFEU jako **úkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob**
 +
 +- dle judikatury ESD sem lze zařadit např. vzdělávání,​ zdravotní péči, turismus
 +
 +- charakteristika služeb je **podobná podnikání**- jde o takovou činnost, která je prováděna samostatně,​ zpravidla za úplatu - to znamená, že poskytovatel sleduje výdělečný účel, ovšem postačuje, pokud jen většina služeb bude úplatná, služby zdarma sem nespadají
 +
 +\\ - svoboda se týká **jak poskytovatelů tak příjemců****a také služeb samotných**
 +
 +- můžeme tak rozdělit svobodu služeb do tří kategorií
 +
 +1) __aktivní svoboda volného pohybu služeb__
 +
 +- poskytovatel se nachází na území příjemce a tam zároveň svoji službu poskytuje
 +
 +2) __pasivní svoboda volného pohybu služeb__
 +
 +- v rozhodnutí ESD LUISI A CARBONE, bylo stanoveno, že příjemce může při přijímání služby pobývat pro tento důvod na území jiného členského státu. např. turisti
 +
 +3) __hranice překračuje služba samotná__
 +
 +- poskytovatel a příjemce jsou každý ve svém domovském státě a služba je poskytována např. přes fax, telefon, internet…
 +
 +\\ __**Rozdíl mezi volným pohybem služeb a svobodou podnikání**__
 +
 +- je nutné rozdíl vidět spíše v míře napojení na určitý členský stát než v druhu činnosti
 +
 +- při podnikání jde o právo osoby (F i P) zahájit a provozovat samostatně výdělečnou činnost na území jiného členského státu a to trvale
 +
 +- u volného pohybu služeb jde o poskytování služeb v jednom členském státě dočasně nebo nepravidelně osobou, která má sídlo své podnikatelské činnosti v jiném členském státě
 +
 +- nejlépe byl rozdíl popsán v rozhodnutí ESD ve věci **GEBHARD**
 +
 +//Gebhard byl němec, kterému Milánská advokátní komora zakázala mít kancelář a trvale vykonávat advokacii v Itálii, protože nebyl členem Milánské advokátní komory a jeho kvalifikace a praxe nebyly v Itálii uznány.//
 +
 +ESD zde naznačil, že kapitoly SES týkající se volného pohybu pracovníků,​ služeb a svobody podnikání se vzájemně vylučují. Tam kde je možné podřadit činnost pod volný pohyb zboží, kapitálu nebo osob a zároveň pod volný pohyb služeb, použije se nejdříve ustanovení se prvních tří jmenovaných.
 +
 +ESD také rozhodl, že pokud někdo poskytuje většinu, nebo všechny své služby na území jednoho členského státu, ale má oficiálně sídlo své podnikatelské činnosti v jiném členské státě, aby tím obešel požadovaná profesní pravidla, má být posuzován dle ustanovení o svobodě podnikání a ne o volném pohybu služeb.
 +
 +\\ __**výjimky ze zákazu omezování těchto oblastí**__
 +
 +- důležité je podotknout, že úprava svobody podnikání nezakazuje tzv. obrácenou diskriminaci,​ tedy horší postavení příslušníků členského státu ve srovnání s cizími příslušníky,​ na rozdíl od volného pohybu zboží a pracovníků
 +
 +- čl. 43 a 49 jsou speciálním ustanovením k článku 12, který obsahuje obecný zákaz jakékoli i skryté diskriminace z důvodu státní příslušnosti
 +
 +- tu je možné ospravedlnit pouze z důvodu výkonu veřejné moci, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví
 +
 +\\ __**další omezení**__
 +
 +- právo na svobodu podnikání a volný pohyb služeb nejsou právy absolutními
 +
 +- podle čl. 43 musí být dány příslušníků jiných členských států stejné podmínky jako domácím - pro cizí státní příslušníky může být nesnadné splnit všechny podmínky, které určitý členský stát považuje za nutné, aby mohla daná osoba vykonávat v tomto členském státě svoje povolání nebo jinou podnikatelsko činnost
 +
 +- patří sem například kvalifikační požadavky na vzdělání a praxi a pravidla profesního chování a další omezení
 +
 +\\ __**Výjimky ze zásady volného pohybu služeb**__
 +
 +\\ Existují 4 kategorie těchto výjimek:
 +
 +- taxativní výjimky podle
 +- čl. 51 SFEU -- činnosti, které jsou ve členském státě spjaty, i když jen příležitostně s výkonem veřejné moci
 +
 +\\     - čl.52 SFEU -- z důvodu ochrany veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti,​ z důvodu ochrany zdraví
 +
 +- důvodů ochrany veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti se státy mají dovolávat kumulativně
 +
 +* veřejný pořádek není právem EU definován, a protože je na členských státech, aby dbaly o udržování bezpečnosti a pořádku, je v jejich pravomocích tyto pojmy vysvětlovat -- možnosti úvahy však nejsou neomezené, existují zde určité podmínky:
 +
 +→ omezení musí být interpretováno restriktivně (viz.rozsudek Van Duyn -- vyložení pojmu tak úzce, aby nemohl být jednostranně určován každým členským státem bez kontroly orgánů EU)
 +
 +→ hrozba musí být skutečná, aktuální a dostatečně závažná proti zájmu společnosti
 +
 +→ hrozba je založena výlučně osobním chováním jedince, přípustná je i příslušnost k určité skupině (prohřešky z minulosti však nemohou být argumentem, důvodem není ani obecná prevence; není ale nutné, aby dané jednání představovalo trestný čin na daném území, stačí určitá nebezpečnost vůči veřejného pořádku)
 +
 +→ respektování zásad práva EU (nediskriminace,​ proporcionalita
 +
 +* důvodem pro ochranu veřejného zdraví mohou být jen ty nemoci, které výslovně uvádí WHO a projeví se do 3 měsíců od vstupu a nemoci, proti kterým členský stát přijal opatření i ve vztahu k tuzemcům (úspěšně odůvodněn jím byl i zákaz tabákové reklamy)
 +* těchto důvodů se nelze dovolat k dosažení ekonomických cílů
 +
 +\\     - čl.58 + 91/2 + 100/2 SFEU -- omezení v oblasti dopravních služeb z důvodu udržení životní úrovně a úrovně zaměstnanosti
 +* nutno vykládat restriktivně
 +* veřejné služby v této oblasti mají speciální úpravu
 +
 +\\   - kategorické požadavky podle pravidla rozumu
 +
 +- založeno judikaturou ESD, výčet není taxativní:
 +
 +- opatření ale musí být nediskriminační,​ odůvodněné kategorickým požadavkem veřejného zájmu, způsobilé k dosažení cíle, přiměřené a musí být učiněno v oblasti dosud neharmonizované
 +
 +\\   - státní monopoly servisní povahy
 +
 +- jde o služby obecného hospodářského zájmu podle čl. 106 SFEU, které ale nesmějí mít obdobu obchodních monopolů se zbožím podle čl.37 SFEU
 +
 +- nesmí porušovat pravidla Smlouvy o volném pohybu služeb a soutěžní pravidla
 +
 +\\   - dočasná omezení na základě smluv o přistoupení k EU
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code