Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-53 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek ======
 +
 +| - fiskální překážky volného pohybu zboží: - cla (rozhodnutí ESD „Zpracovatelé diamantů“) - opatření mající rovnocenný účinek jako cla (rozhodnutí ESD:\\ „Zpracovatelé diamantů“) - diskriminační zdanění (čl. 110 SFEU) |
 +
 +\\ - jedna ze dvou druhů překážek,​ kterým musí čelit volný pohyb zboží, jsou fiskální překážky,​ mezi které patří:
 +
 +- cla
 +
 +- opatření mající rovnocenný účinek jako cla
 +
 +- diskriminační zdanění
 +
 +- fiskální překážky volného pohybu zboží jsou zakázány bez dalšího, tj. ze zákazu fiskálních překážek neexistují žádné výjimky
 +
 +- ESD 2 a 3/69 „Zpracovatelé diamantů“ (viz rozhodnutí ESD u otázky č. 44):
 +
 +„//(5) Podle čl. 9 SEHS (dnes čl. 28 SFEU) je základem společenství celní unie, která spočívá na zákazu stanovit cla a dávky s rovnocenným účinkem mezi členskými státy a na zavedení společného celního tarifu ve vztahu ke třetím státům. Podle čl. 12 SEHS (dnes čl. 30 SFEU) je zakázáno zavádět nová dovozní cla … nebo dávky s rovnocenným účinkem.//​
 +
 +//(7) Umístění těchto článků na počátku příslušné části smlouvy vyhrazené základům Společenství,​ umístění čl. 9 SEHS (dnes čl. 28 SFEU) na samém začátku hlavy o volném pohybu zboží a umístění čl. 12 SEHS (dnes čl. 30 SFEU), který uvozuje kapitolu o zákazu cel a dávek s rovnocenným účinkem mezi členskými státy, dokazují dostatečným způsobem význam těchto zakazovacích ustanovení. Tyto zákazy mají kogentní charakter, neboť Smlouva musí být ve své aplikaci naprosto jednoznačná,​ aby se zabránilo obcházení jejího účelu různými celními a fiskálními opatřeními.//​
 +
 +//(19) V souhrnu z uvedených předpisů a jejich vztahu k jiným ustanovením Smlouvy vyplývá, že zákaz nových cel a dávek s rovnocenným účinkem je základním pravidlem, které bez újmy k jiným ustanovením Smlouvy nepřipouští žádnou výjimku.“//​
 +
 +\\ **Cla:**
 +
 +- definováno v rozhodnutí ESD 2 a 3/69 „Zpracovatelé diamantů“ jako:
 +
 +- jakákoli finanční zátěž uložená z důvodu překročení hranic
 +
 +- jsou zakázána v čl. 30 SFEU
 +
 +- zakázána jsou:
 +
 +- jakákoliv cla uložená z důvodu překročení státní hranice mezi dvěma členskými státy
 +
 +- jakákoli cla uložená z důvodu překročení státní hranice mezi členským státem a třetím státem\\ (tato cla ukládá Jednotný celní sazebník)
 +
 +- určování cel je jedna z výlučných pravomocí EU (čl. 3 odst. 1 písm. a) SFEU)
 +
 +- jsou snadno odhalitelná
 +
 +-> členské státy ani nezkouší zavádět
 +
 +\\ **Opatření mající rovnocenný účinek jako cla:**
 +
 +- definováno v rozhodnutí ESD 24/68 Komise v. Itálie jako:
 +
 +- jakýkoli peněžní poplatek, jakkoliv malý, bez ohledu na to, jaké je jeho určení nebo způsob vybírání,​ jímž je jednostranně zatíženo domácí či zahraniční zboží z důvodů jeho překročení státní hranice a jenž není celním poplatkem v pravém slova smyslu … i když není odváděn do státního rozpočtu, i když není diskriminační nebo ochranářské povahy a i když výrobek, který je poplatkem zatížen, nekonkuruje žádnému domácímu výrobku
 +
 +-> jsou to opatření, která zavádí poplatky, které mají stejné následky\\ jako cla
 +
 +- může být vydáno státem nebo pověřenou institucí (např. profesní sdružení)
 +
 +- zakázána je v čl. 28 a 30 SFEU samotná existence opatření (ESD C-72/03 „Carbonati Apuani“, bod 31), nezáleží tedy na výši jím zavedeného poplatku
 +
 +- opatřením mající rovnocenný účinek jako cla není:
 +
 +- odměna za skutečně prokázanou službu dovozci nebo vývozci
 +
 +- která mu poskytuje výhodu,
 +
 +- kterou může odmítnout a
 +
 +- výše odměny závisí na rozsahu poskytnutí služby
 +
 +//​(podmínky musí být splněny kumulativně)//​
 +
 +- poplatek na pokrytí nákladů veterinární inspekce uložené právem EU
 +
 +-> rozhodnutí ESD 46/76 „Bauhuis“,​ 89/76 „Komise v. Nizozemí“
 +
 +\\ **Diskriminační zdanění:​**
 +
 +- je různé daňové zatížení domácího a dováženého zboží
 +
 +- členské státy mohou ukládat daně, pokud:
 +
 +- nejde o harmonizovanou oblast:
 +
 +- u nepřímých daní jde o DPH, spotřební daně (čl. 113 SFEU)
 +
 +- u přímých daní jde o zdanění úroků, úspor, koncernu (matka sídlí v jiném členském státě než dcera)
 +
 +- daně nemají diskriminační povahu (založenou zejm. na původu zboží)
 +
 +- čl. 110 SFEU rozlišuje dva typy diskriminačního zdanění:
 +
 +- diskriminační zdanění podobných výrobků (podobné fyzické vlastnosti)
 +
 +-> zakázáno zcela
 +
 +- např. slivovice a whisky
 +
 +- diskriminační zdanění konkurenčních výrobků (uspokojují stejné potřeby; substituty)
 +
 +-> zakázáno částečně,​ tj. až pokud může ovlivnit chování spotřebitele (malé procentuální\\ rozdíly zakázány nejsou)
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code