Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek

- fiskální překážky volného pohybu zboží: - cla (rozhodnutí ESD „Zpracovatelé diamantů“) - opatření mající rovnocenný účinek jako cla (rozhodnutí ESD:
„Zpracovatelé diamantů“) - diskriminační zdanění (čl. 110 SFEU)


- jedna ze dvou druhů překážek, kterým musí čelit volný pohyb zboží, jsou fiskální překážky, mezi které patří:

- cla

- opatření mající rovnocenný účinek jako cla

- diskriminační zdanění

- fiskální překážky volného pohybu zboží jsou zakázány bez dalšího, tj. ze zákazu fiskálních překážek neexistují žádné výjimky

- ESD 2 a 3/69 „Zpracovatelé diamantů“ (viz rozhodnutí ESD u otázky č. 44):

(5) Podle čl. 9 SEHS (dnes čl. 28 SFEU) je základem společenství celní unie, která spočívá na zákazu stanovit cla a dávky s rovnocenným účinkem mezi členskými státy a na zavedení společného celního tarifu ve vztahu ke třetím státům. Podle čl. 12 SEHS (dnes čl. 30 SFEU) je zakázáno zavádět nová dovozní cla … nebo dávky s rovnocenným účinkem.

(7) Umístění těchto článků na počátku příslušné části smlouvy vyhrazené základům Společenství, umístění čl. 9 SEHS (dnes čl. 28 SFEU) na samém začátku hlavy o volném pohybu zboží a umístění čl. 12 SEHS (dnes čl. 30 SFEU), který uvozuje kapitolu o zákazu cel a dávek s rovnocenným účinkem mezi členskými státy, dokazují dostatečným způsobem význam těchto zakazovacích ustanovení. Tyto zákazy mají kogentní charakter, neboť Smlouva musí být ve své aplikaci naprosto jednoznačná, aby se zabránilo obcházení jejího účelu různými celními a fiskálními opatřeními.

(19) V souhrnu z uvedených předpisů a jejich vztahu k jiným ustanovením Smlouvy vyplývá, že zákaz nových cel a dávek s rovnocenným účinkem je základním pravidlem, které bez újmy k jiným ustanovením Smlouvy nepřipouští žádnou výjimku.“


Cla:

- definováno v rozhodnutí ESD 2 a 3/69 „Zpracovatelé diamantů“ jako:

- jakákoli finanční zátěž uložená z důvodu překročení hranic

- jsou zakázána v čl. 30 SFEU

- zakázána jsou:

- jakákoliv cla uložená z důvodu překročení státní hranice mezi dvěma členskými státy

- jakákoli cla uložená z důvodu překročení státní hranice mezi členským státem a třetím státem
(tato cla ukládá Jednotný celní sazebník)

- určování cel je jedna z výlučných pravomocí EU (čl. 3 odst. 1 písm. a) SFEU)

- jsou snadno odhalitelná

→ členské státy ani nezkouší zavádět


Opatření mající rovnocenný účinek jako cla:

- definováno v rozhodnutí ESD 24/68 Komise v. Itálie jako:

- jakýkoli peněžní poplatek, jakkoliv malý, bez ohledu na to, jaké je jeho určení nebo způsob vybírání, jímž je jednostranně zatíženo domácí či zahraniční zboží z důvodů jeho překročení státní hranice a jenž není celním poplatkem v pravém slova smyslu … i když není odváděn do státního rozpočtu, i když není diskriminační nebo ochranářské povahy a i když výrobek, který je poplatkem zatížen, nekonkuruje žádnému domácímu výrobku

→ jsou to opatření, která zavádí poplatky, které mají stejné následky
jako cla

- může být vydáno státem nebo pověřenou institucí (např. profesní sdružení)

- zakázána je v čl. 28 a 30 SFEU samotná existence opatření (ESD C-72/03 „Carbonati Apuani“, bod 31), nezáleží tedy na výši jím zavedeného poplatku

- opatřením mající rovnocenný účinek jako cla není:

- odměna za skutečně prokázanou službu dovozci nebo vývozci

- která mu poskytuje výhodu,

- kterou může odmítnout a

- výše odměny závisí na rozsahu poskytnutí služby

(podmínky musí být splněny kumulativně)

- poplatek na pokrytí nákladů veterinární inspekce uložené právem EU

→ rozhodnutí ESD 46/76 „Bauhuis“, 89/76 „Komise v. Nizozemí“


Diskriminační zdanění:

- je různé daňové zatížení domácího a dováženého zboží

- členské státy mohou ukládat daně, pokud:

- nejde o harmonizovanou oblast:

- u nepřímých daní jde o DPH, spotřební daně (čl. 113 SFEU)

- u přímých daní jde o zdanění úroků, úspor, koncernu (matka sídlí v jiném členském státě než dcera)

- daně nemají diskriminační povahu (založenou zejm. na původu zboží)

- čl. 110 SFEU rozlišuje dva typy diskriminačního zdanění:

- diskriminační zdanění podobných výrobků (podobné fyzické vlastnosti)

→ zakázáno zcela

- např. slivovice a whisky

- diskriminační zdanění konkurenčních výrobků (uspokojují stejné potřeby; substituty)

→ zakázáno částečně, tj. až pokud může ovlivnit chování spotřebitele (malé procentuální
rozdíly zakázány nejsou)

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code