Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-52 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží ======
 +
 +| - volný pohyb zboží x překážky (obecně zakázané, ale existují výjimky) -> výjimky z volného pohybu zboží: - výjimky ze zákazu fiskálních překážek - výjimky ze zákazu kvantitativních překážek:​ - obsažené v primárním právu: - závažné důvody (čl. 36 SFEU) - státní monopoly obchodní povahy (čl. 37 SFEU) - potíže platební bilance (čl. 143 SFEU) - omezení volného pohybu zbraní (čl. 347 SFEU) - omezení k zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti - závazky členských států z mezinárodních smluv - obsažené v judikatuře ESD (viz otázka 48) - rozhodnutí ESD: - Silhouette - Davidoff |
 +
 +\\ - volný pohyb zboží musí čelit dvěma druhům překážek:​
 +
 +- fiskální překážky (též tarifní)
 +
 +- kvantitativní překážky (též netarifní)
 +
 +- tyto překážky jsou zakázané, ale z těchto zákazů existují výjimky, pak hovoříme o výjimkách\\ z volného pohybu zboží
 +
 +-> výjimky ze zákazu
 +
 +- fiskálních překážek:​ nejsou možné (rozhodnutí ESD 2 a 3/69 „Zpracovatelé diamantů“)
 +
 +- kvantitativních překážek:​ jsou obsaženy:
 +
 +- v primárním právu
 +
 +- v judikatuře ESD, tzv. pravidlo rozumu (viz otázka 48)
 +
 +\\ **Výjimky obsažené v primárním právu:**
 +
 +- závažné důvody (čl. 36 SFEU)
 +
 +- pro uplatnění výjimky musí státy prokázat, že:
 +
 +- skutkový stav odpovídá výjimce
 +
 +- se nejedná o úmyslnou diskriminaci
 +
 +- se nejedná o skryté omezování volného obchodu
 +
 +- omezení jsou přiměřená (zásada proporcionality)
 +
 +//​(podmínky musí být splněny kumulativně)//​
 +
 +- jsou jimi:
 +
 +- veřejná mravnost
 +
 +- veřejný pořádek
 +
 +- veřejná bezpečnost
 +
 +- ochrana zdraví a života osob a zvířat, ochrana rostlinstva
 +
 +- ochrana národních pokladů
 +
 +- ochrana průmyslového a obchodního vlastnictví
 +
 +- kritériem pro tuto výjimku je výlučné právo nositele práva duševního vlastnictví dát\\ zboží poprvé do oběhu
 +
 +-> tím je toto právo vyčerpáno pro celé území EHP (rozhodnutí ESD 15/74 „Centrafarm“,​ C-355/96 „Silhouette“,​ C-414/99 „Davidoff“),​ nemůže bránit jiným osobám v nakládání s tímto zboží
 +
 +-> jsou vykládány restriktivně
 +
 +- státní monopoly obchodní povahy (čl. 37 SFEU)
 +
 +- má dopad i do soutěžního práva
 +
 +- obecně představuje veřejná instituce v monopolním postavení omezení soutěže, které je třeba\\ odstranit
 +
 +- povinnost odstranit monopol není, když:
 +
 +- jde o regulaci obchodu s citlivými komoditami (alkohol, tabák),
 +
 +- je jeho existence ve veřejném zájmu a
 +
 +- se tak děje nediskriminačně
 +
 +//​(podmínky musí být splněny kumulativně)//​
 +
 +-> ale nastupuje povinnost monopol uzpůsobit
 +
 +- potíže platební bilance (čl. 143 SFEU)
 +
 +- omezení volného pohybu zbraní, střeliva a válečného materiálu (čl. 346 odst. 1 SFEU)
 +
 +- omezení k zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti a k plnění mezinárodních závazků k udržení míru a bezpečnosti (čl. 347 SFEU)
 +
 +- rozhodnutí ESD C-402/05 „Kadi“
 +
 +- závazky členských států z mezinárodních smluv vzniklé před platností Smluv (čl. 351 SFEU)
 +
 +\\ **Rozhodnutí ESD:**
 +
 +__„Silhouette“,​ Silhouette International Schmidt GmbH & CO.KG v. Hartlauer Haldelsgesellschaft GmbH, spis. zn.: C-355/96:__
 +
 +- určil, že existence práv duševního vlastnictví,​ tj. zda se na území členského státu poskytuje konkrétní ochrana, je ponechána na úvaze členských států; existují-li tato práva, pak výkon těchto práv je předmětem unijní harmonizace
 +
 +- stanovil, že výkon práv z duševního vlastnictví,​ pro která lze omezit volný pohyb zboží, se vyčerpá uvedením zboží na trh
 +
 +-> pak už nemůže chtít postihovat další obchodníky s tímto zbožím
 +
 +- dále řeší otázku vztahu územního (mezinárodního x unijního) a věcného (druhového x individuálního) rozsahu vyčerpání výlučných práv majitele ochranné známky
 +
 +-> vítězí unijní rozsah: vyčerpá se pouze na území unie, ne na celém světě
 +
 +-> vítězí individuální rozsah: vyčerpá se pouze k jednotlivému výrobku
 +
 +- __skutkový stav:__ Případ se týká tzv. reimportů. Rakouský výrobce luxusních módních brýlí Silhouette prodává své produkty ve vybraných obchodech. Svou značku má zaregistrovánu ve většině zemí světa. Jednou levně prodal některé své brýle ze staré kolekce svému zástupci do Bulharska (tehdy nebylo členem EU) s tím, že může s brýlemi obchodovat pouze v Bulharsku a zemích bývalého Sovětského svazu. Společnost Hartlauer však tyto brýle skoupila a dovezla zpět do Rakouska, kde je levně prodával. Silhouette podal žalobu na porušení ochranné známky, do té doby se totiž tato kolekce na rakouský trh vůbec neuvedla. Soud dal předběžnou otázku ESD.
 +
 +- __rozhodnutí:​__Výkon práv duševního vlastnictví,​ zde ochranné známky, se vyčerpá okamžikem uvedením výrobku na trh, a to s platností pro celé území EHP. Jelikož však brýle na území EHP uvedeny k prodeji nebyly, tak právo ochranné známky dosud nebylo svým vykonáním vyčerpáno. Bulharsko nebylo členem EHP. ESD se paralelním dovozům a reimportům uvnitř společenství,​ který je důsledkem toho, že zboží jednoho výrobce se prodává v jedné zemi levněji a v druhé zemi dráž, nebrání. Naopak je to postup ve prospěch spotřebitele.
 +
 +\\ __„Davidoff“,​ spojené právní věci, spis. zn.: C-414 až 416/99:__
 +
 +- řešil problém, kdy je souhlas s uvedením zboží na trh dán jinou než výslovnou formou (tzv. implikovaný souhlas)
 +
 +- problém byl v kolizi vlastnického práva (mohu věc prodat kdekoli komukoli) s právem k ochranné známce (právo dát souhlas s prodejem „mého zboží“ na určitém území)
 +
 +-> vítězí právo k nehmotným statkům: ESD za specifický předmět ochrany ochranné známky nepovažuje pouze vztah mezi výrobcem a výrobkem, zaručujícím kvalitu zboží, ale i právo parcelovat jinak jednotný trh z jiných důvodů, byť jde o identické a pravé zboží (např. někde se vyžaduje silnější vůně parfému než jinde).
 +
 +- __skutkový stav:__ Společnost Zino Davidoff je držitelem ochranné známky ke svým výrobkům ve Velké Británii. Společnost A & G Imports Ltd nakoupila tyto výrobky v Singapuru a prodávala je ve Velké Británii, ač měla od distributora do Singapuru zakázané prodávat toto zboží mimo Singapur. Podobně byla společnost Levi Strauss držitelem ochranné známky ke svým výrobkům. Své výrobky pomocí distributorů prodávala pouze konečným uživatelům maximálně v počtu 6 kusů. Společnosti Tesco a Costco nakoupily její výrobky v Mexiku, USA a Kanadě a prodávaly je ve Velké británii.
 +
 +- __rozhodnutí:​__Vlastník práva duševního vlastnictví může omezit své zákazníky v dalším prodeji tohoto zboží
 +
 +„//(2) Implikovaný souhlas nelze dovodit ze skutečnosti,​ že majitel ochranné známky nesdělil všem následným kupcům zboží, daného na trh mimo EHP, svůj nesouhlas s jeho obchodováním uvnitř EHP; zboží na sobě nemá upozornění na zákaz jeho umístění na trh uvnitř EHP; majitel ochranné známky převedl vlastnické právo ke zboží pod ochrannou známkou, aniž by stanovil smluvně jakékoliv výhrady, i když podle práva rozhodného pro danou smlouvu převedené vlastnické právo zahrnuje -- při absenci takových výhrad -- neomezené právo dalšího prodeje, anebo konečně právo následně obchodovat se zbožím uvnitř EHP.“//
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code