Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží

- volný pohyb zboží x překážky (obecně zakázané, ale existují výjimky) → výjimky z volného pohybu zboží: - výjimky ze zákazu fiskálních překážek - výjimky ze zákazu kvantitativních překážek: - obsažené v primárním právu: - závažné důvody (čl. 36 SFEU) - státní monopoly obchodní povahy (čl. 37 SFEU) - potíže platební bilance (čl. 143 SFEU) - omezení volného pohybu zbraní (čl. 347 SFEU) - omezení k zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti - závazky členských států z mezinárodních smluv - obsažené v judikatuře ESD (viz otázka 48) - rozhodnutí ESD: - Silhouette - Davidoff


- volný pohyb zboží musí čelit dvěma druhům překážek:

- fiskální překážky (též tarifní)

- kvantitativní překážky (též netarifní)

- tyto překážky jsou zakázané, ale z těchto zákazů existují výjimky, pak hovoříme o výjimkách
z volného pohybu zboží

→ výjimky ze zákazu

- fiskálních překážek: nejsou možné (rozhodnutí ESD 2 a 3/69 „Zpracovatelé diamantů“)

- kvantitativních překážek: jsou obsaženy:

- v primárním právu

- v judikatuře ESD, tzv. pravidlo rozumu (viz otázka 48)


Výjimky obsažené v primárním právu:

- závažné důvody (čl. 36 SFEU)

- pro uplatnění výjimky musí státy prokázat, že:

- skutkový stav odpovídá výjimce

- se nejedná o úmyslnou diskriminaci

- se nejedná o skryté omezování volného obchodu

- omezení jsou přiměřená (zásada proporcionality)

(podmínky musí být splněny kumulativně)

- jsou jimi:

- veřejná mravnost

- veřejný pořádek

- veřejná bezpečnost

- ochrana zdraví a života osob a zvířat, ochrana rostlinstva

- ochrana národních pokladů

- ochrana průmyslového a obchodního vlastnictví

- kritériem pro tuto výjimku je výlučné právo nositele práva duševního vlastnictví dát
zboží poprvé do oběhu

→ tím je toto právo vyčerpáno pro celé území EHP (rozhodnutí ESD 15/74 „Centrafarm“, C-355/96 „Silhouette“, C-414/99 „Davidoff“), nemůže bránit jiným osobám v nakládání s tímto zboží

→ jsou vykládány restriktivně

- státní monopoly obchodní povahy (čl. 37 SFEU)

- má dopad i do soutěžního práva

- obecně představuje veřejná instituce v monopolním postavení omezení soutěže, které je třeba
odstranit

- povinnost odstranit monopol není, když:

- jde o regulaci obchodu s citlivými komoditami (alkohol, tabák),

- je jeho existence ve veřejném zájmu a

- se tak děje nediskriminačně

(podmínky musí být splněny kumulativně)

→ ale nastupuje povinnost monopol uzpůsobit

- potíže platební bilance (čl. 143 SFEU)

- omezení volného pohybu zbraní, střeliva a válečného materiálu (čl. 346 odst. 1 SFEU)

- omezení k zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti a k plnění mezinárodních závazků k udržení míru a bezpečnosti (čl. 347 SFEU)

- rozhodnutí ESD C-402/05 „Kadi“

- závazky členských států z mezinárodních smluv vzniklé před platností Smluv (čl. 351 SFEU)


Rozhodnutí ESD:

„Silhouette“, Silhouette International Schmidt GmbH & CO.KG v. Hartlauer Haldelsgesellschaft GmbH, spis. zn.: C-355/96:

- určil, že existence práv duševního vlastnictví, tj. zda se na území členského státu poskytuje konkrétní ochrana, je ponechána na úvaze členských států; existují-li tato práva, pak výkon těchto práv je předmětem unijní harmonizace

- stanovil, že výkon práv z duševního vlastnictví, pro která lze omezit volný pohyb zboží, se vyčerpá uvedením zboží na trh

→ pak už nemůže chtít postihovat další obchodníky s tímto zbožím

- dále řeší otázku vztahu územního (mezinárodního x unijního) a věcného (druhového x individuálního) rozsahu vyčerpání výlučných práv majitele ochranné známky

→ vítězí unijní rozsah: vyčerpá se pouze na území unie, ne na celém světě

→ vítězí individuální rozsah: vyčerpá se pouze k jednotlivému výrobku

- skutkový stav: Případ se týká tzv. reimportů. Rakouský výrobce luxusních módních brýlí Silhouette prodává své produkty ve vybraných obchodech. Svou značku má zaregistrovánu ve většině zemí světa. Jednou levně prodal některé své brýle ze staré kolekce svému zástupci do Bulharska (tehdy nebylo členem EU) s tím, že může s brýlemi obchodovat pouze v Bulharsku a zemích bývalého Sovětského svazu. Společnost Hartlauer však tyto brýle skoupila a dovezla zpět do Rakouska, kde je levně prodával. Silhouette podal žalobu na porušení ochranné známky, do té doby se totiž tato kolekce na rakouský trh vůbec neuvedla. Soud dal předběžnou otázku ESD.

- rozhodnutí:Výkon práv duševního vlastnictví, zde ochranné známky, se vyčerpá okamžikem uvedením výrobku na trh, a to s platností pro celé území EHP. Jelikož však brýle na území EHP uvedeny k prodeji nebyly, tak právo ochranné známky dosud nebylo svým vykonáním vyčerpáno. Bulharsko nebylo členem EHP. ESD se paralelním dovozům a reimportům uvnitř společenství, který je důsledkem toho, že zboží jednoho výrobce se prodává v jedné zemi levněji a v druhé zemi dráž, nebrání. Naopak je to postup ve prospěch spotřebitele.


„Davidoff“, spojené právní věci, spis. zn.: C-414 až 416/99:

- řešil problém, kdy je souhlas s uvedením zboží na trh dán jinou než výslovnou formou (tzv. implikovaný souhlas)

- problém byl v kolizi vlastnického práva (mohu věc prodat kdekoli komukoli) s právem k ochranné známce (právo dát souhlas s prodejem „mého zboží“ na určitém území)

→ vítězí právo k nehmotným statkům: ESD za specifický předmět ochrany ochranné známky nepovažuje pouze vztah mezi výrobcem a výrobkem, zaručujícím kvalitu zboží, ale i právo parcelovat jinak jednotný trh z jiných důvodů, byť jde o identické a pravé zboží (např. někde se vyžaduje silnější vůně parfému než jinde).

- skutkový stav: Společnost Zino Davidoff je držitelem ochranné známky ke svým výrobkům ve Velké Británii. Společnost A & G Imports Ltd nakoupila tyto výrobky v Singapuru a prodávala je ve Velké Británii, ač měla od distributora do Singapuru zakázané prodávat toto zboží mimo Singapur. Podobně byla společnost Levi Strauss držitelem ochranné známky ke svým výrobkům. Své výrobky pomocí distributorů prodávala pouze konečným uživatelům maximálně v počtu 6 kusů. Společnosti Tesco a Costco nakoupily její výrobky v Mexiku, USA a Kanadě a prodávaly je ve Velké británii.

- rozhodnutí:Vlastník práva duševního vlastnictví může omezit své zákazníky v dalším prodeji tohoto zboží

(2) Implikovaný souhlas nelze dovodit ze skutečnosti, že majitel ochranné známky nesdělil všem následným kupcům zboží, daného na trh mimo EHP, svůj nesouhlas s jeho obchodováním uvnitř EHP; zboží na sobě nemá upozornění na zákaz jeho umístění na trh uvnitř EHP; majitel ochranné známky převedl vlastnické právo ke zboží pod ochrannou známkou, aniž by stanovil smluvně jakékoliv výhrady, i když podle práva rozhodného pro danou smlouvu převedené vlastnické právo zahrnuje – při absenci takových výhrad – neomezené právo dalšího prodeje, anebo konečně právo následně obchodovat se zbožím uvnitř EHP.“

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code