Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-51 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 51. Pojem zboží a hlavní zásady, na nichž je volný pohyb zboží založen ======
 +
 +| - pojem zboží: - definice (3 znaky) - co zboží není - územní působnost volného pohybu zboží - hlavní zásady: - zásada volného pohybu zboží - čl. 28 SFEU - zásada nediskriminace zboží ve volném oběhu - rozhodnutí ESD: - Valonský odpad - Cinétheque - Bordessa - Zpracovatelé diamantů |
 +
 +\\ - volný pohyb zboží je jednou z pěti základních svobod evropského práva
 +
 +\\ **Pojem zboží (věcná působnost):​**
 +
 +- co je zboží, není definováno v psaných pramenech evropského práva, nýbrž je definováno judikaturou ESD (7/68 Komise v. Itálie) jako:
 +
 +- hmotný předmět (rozdíl od služeb),
 +
 +- předmět obchodní transakce a
 +
 +- předmět ocenitelný v penězích
 +
 +//​(podmínky musí být splněny kumulativně)//​
 +
 +- zbožím není:
 +
 +- zbraně (mají zvl. režim v čl. 346 -- 348 SFEU)
 +
 +- res extra commercium (drogy, lidské orgány)
 +
 +- práva duševního vlastnictví a rybolovná práva (byť převoditelná)
 +
 +- věci osvědčující práva (např. rybolovné certifikáty -- ESD 97/98 „Jägerskiöld“)
 +
 +-> vše ostatní je zboží dle čl. 28 a násl., splňuje-li definici ESD (např. i odpadky, energie,\\ předměty duševního vlastnictví)
 +
 +\\ **Územní působnost:​**
 +
 +- volný pohyb zboží je zaručen na celém území celní unie a dále na územích zóny volného obchodu
 +
 +- území celní unie: čl. 52 SEU a čl. 355 SFEU, tedy:
 +
 +- členské státy EU
 +
 +- země přidružené k čl. státu EU (Monako, Vatikán)
 +
 +- Turecko (jen pro průmyslové výrobky), Andorra, San Marino
 +
 +<- jsou to země, ve kterých platí společný celní sazebník obsažený v\\ komunitárním celním kodexu
 +
 +- zóny volného obchodu: sem patří:
 +
 +- EHP (Lichtenštejnsko,​ Norsko a Island), jen pro průmyslové a zemědělské výrobky
 +
 +- zámořské země a území („zbytky kolonií“):​ v příloze II k SFEU
 +
 +\\ **Hlavní zásady:**
 +
 +- zásada volného pohybu zboží:= pohybu zboží uvnitř území unie nesmí být bráněno žádnou překážkou (neboli obchodování mezi členskými státy musí být prosto jakékoli překážky stanovené některým z členských států)
 +
 +- čl. 28 SFEU: = společenství je založeno na celní unii, která pokrývá veškerý obchod zbožím
 +
 +- je vytvořen jednotný celní sazebník pro styk s nečlenskými zeměmi, je obsažen v nařízení Rady\\ č. 2913/93 Úř. v., „komunitární celní kodex“)
 +
 +- zboží vstupující do celní unie z nečlenské země je zatíženo clem dle sazebníku
 +
 +- členské státy nemohou uvalit na zboží z nečlenských zemí cla odlišná od sazebníku
 +
 +- zásada nediskriminace zboží ve volném oběhu vůči tuzemskému zboží:
 +
 +- zboží ve volném oběhu („unijní zboží“) je definováno (komunitárním celním kodexem) jako:
 +
 +- zboží vyrobené v EHP nebo
 +
 +- zboží dovezené, u něhož byly splněny dovozní formality, zaplaceny cla, která však nebyla refundována (byl by to druh státní podpory)
 +
 +//(stačí splnit jednu uvedených podmínek)//​
 +
 +-> na unijní zboží se musí vztahovat stejný režim jako na tuzemské zboží
 +
 +\\ - volný pohyb zboží může čelit dvěma druhům překážek:​
 +
 +- fiskálním překážkám (ty jsou zakázány bez dalšího -- ESD 2 a 3/69 „Zpracovatelé diamantů“)
 +
 +- kvantitativním překážkám (zde existují výjimky)
 +
 +\\ **Rozhodnutí ESD:**
 +
 +__„Valonský odpad“, Komise v. Království Belgie, spis. zn.: C-2/90:__
 +
 +„//(28) A proto je třeba nahlížet na odpad, ať recyklovatelný nebo nikoli, jako na výrobek, jehož přepravě zásadně nesmí být bráněno podle čl. 30 SEHS. (dnes čl. 34 SFEU)“//
 +
 +\\ __„Cinétheque“,​ Cinétheque SA v. Féderation nationale des cinemas Francois, spis. zn.: 60 a 61/84:__
 +
 +- rozsudek vymezuje pojem zboží ve vztahu k pojmu služba tak, že se jedná vždy o zboží, pokud jsou určité úkony spojeny s jeho výrobou; práce spojená s výrobou nemůže být chápána jako služba ve smyslu SFEU
 +
 +- __skutkový stav:__ Britská společnost udělila francouzské společnosti Cinétheque výlučná práva k distribuci svého nového filmu. Avšak francouzská národní federace kin zakázala svým předběžným opatřením prodej videokazet, protože byl porušen zákon o audiovizuální komunikaci, který stanoví, že nový film může být po určitou dobu promítán pouze v kinech, poté po určitou dobu může být vedle toho prodáván i na videokazetách a po uplynutí této lhůty může být vysílán i v televizi. Britská společnost podala žalobu a soud se obrátil na ASD s předběžnou otázkou.
 +
 +- __rozhodnutí:​__Zhodnocení filmového díla jeho nahráním a distribucí na videokazetách je třeba chápat jako zboží dle SFEU.
 +
 +\\ __„Bordessa“,​ Trestní řízení proti Alde Bordessa, spis. zn.: 358 a 416/93:__
 +
 +- rozsudek vymezuje pojem zboží ve vztahu k pojmům platba a kapitál tak, že peněžní prostředky podléhají režimu pohybu plateb a kapitálu a nepatří do režimu volného pohybu zboží; do pojmu zboží nelze zařazovat prostředky,​ které slouží či jsou zamýšleny na nákup nebo pořízení zboží.
 +
 +- __skutkový stav:__ Ital, pan Bordessa, byl na španělsko-francouzských hranicích zatčen, protože se pokusil převézt do Francie 50 milionů peset, aniž by měl úřední povolení. Ve Španělsku tehdy platilo nařízení,​ které dovolovalo vývoz španělské měny přesahující hodnotu 1 milion pouze na základě úředního povolení. Španělský soud, který vedl trestní řízení, položil ESD předběžnou otázku.
 +
 +- __rozhodnutí:​__//​„(12) K článku 3O SEHS (dnes čl. 34 SFEU) je třeba konstatovat,​ že podle judikatury Soudního dvora nejsou peněžní prostředky v systému Smlouvy považovány za zboží, které by spadalo pod čl. 30 -- 37 SEHS (dnes čl. 30 -- 37 SFEU).//
 +
 +//(15) Proto je třeba na obě otázky odpovědět tak, že úprava, která činí vývoz mincí, bankovek a šeků na majitele závislým na předchozím povolení úřadu nebo na předchozím ohlášení,​ a pro případ nesplnění tohoto požadavku obsahuje pohrůžku trestem, nespadá do působnosti čl. 30 a 59 SEHS. (dnes čl. 34 a 56 SFEU)“//
 +
 +\\ __„Zpracovatelé diamantů“,​ Sociaal Fonds Voor de Diamantarbeiders v. Ch. Brachfeld and Sons, spis. zn.: 2 a 3/69:__
 +
 +- rozsudek vymezuje pojem svobody pohybu zboží (obdobně jako Van Gend en Loos), týká se zákazu cel a dávek s rovnocenným účinkem (vymezuje pojmy clo a dávka), který chápe extensivně,​ podobně jako zákaz kvantitativních omezení, zde však není žádná výjimka založená na pravidle rozumu
 +
 +- __skutkový stav:__ V Belgii byl založen sociální fond zpracovatelů diamantů, který měl coby veřejnoprávní zařízení všem uvedeným pracovníkům financovat dodatečné sociální dávky a vyplácet je. Novelou tohoto zákona vznikla povinnost přispívat do tohoto fondu i zahraničním dovozcům diamantů. Následně tento fond zažaloval dovozce pro neplacení. Soud položil předběžnou otázku.
 +
 +- __rozhodnutí:​__Zákaz nových cel a opatření s rovnocenným účinkem je základním pravidlem a neexistují z něj výjimky. Smlouva zakazuje finanční zátěž na dovoz a vývoz mezi členskými státy bez ohledu na státní příslušnost obchodníků,​ kteří mohou být postiženi těmito opatřeními.
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code