Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-50 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 50. Řízení o ŽALOBĚ PRO PORUŠENÍ smluv ======
 +
 +-čl.258, 259 SFEU (ex 226, 227 SES), bylo i v Euroatomu, v čl. 141, 142, tyto články zrušeny
 +
 +-řízení podle článku 108 (ex 88) o protiprávně poskytnutých podporách je považováno za __speciální případ řízení o porušení smlouvy (viz Tichý a spol., s. 358)__
 +
 +\\ -__**obecně k řízení o porušení smlouvy:​**__-předmětem řízení je porušení práva (rozpor s primárním , tak i sekundárním právem) členským státem
 +
 +-je přímo nebo nepřímo způsobeno jednáním orgánu členského státu- jednání může spočívat v konání i opomenutí, není rozhodující ani forma či druh jednání
 +
 +-není důležité,​ který ze státních orgánů se jednání dopustil a zavinění se nevyžaduje (objektivní odpovědnost),​ členské státy se tedy nemohou dovolávat technických,​ institucionálních nebo politických obtíží, převládá názor, že i jednání soudu je jednáním členského státu
 +
 +-rozhodující je __objektivní porušení__ smlouvy
 +
 +-řízení má pořádkovou,​ represivní funkci, i funkci preventivní
 +
 +-cílem konstatování porušení závazků členského státu a donucení státu tyto závazky splnit
 +
 +\\ -__**oprávnění k žalobě:​**__**aktivní legitimace:​** čl. 258 __Komise,​__podle čl.259 __každý členský stát__ může podat žalobu na porušení smlouvy, pokud má za to, že jiný členský stát nesplnil povinnost, která pro něj ze smluv vyplývá
 +
 +-podání žaloby **není**limitováno lhůtou
 +
 +-žaloba a řízení před soudem představují jakousi poslední možnost, ve skutečnosti se většina těchto případů vyřídí v __předběžném řízení__ u Komise a pouze 10-20% z nich tvoří předmět vlastního řízení před Soudem
 +
 +-aktivní legitimace Komise je jejím právem nikoli povinností,​ ani nečinnost nebo sdělení komise o tom, že žalobu nepodá nelze považovat za rozhodnutí,​ jež lze napadnout žalobou na neplatnost-viz judikát **Star Fruit**
 +
 +\\ __**-příslušnost:​**__je to ve __výlučné__kompetenci Soudního dvora
 +
 +__**fáze řízení: předsoudní a soudní**__
 +
 +* **1) předběžné předsoudní řízení:​** obligatorní předběžné řízení před podáním žaloby Komisí k SD, účelem je možnost mimosoudního urovnání sporu (skončí tak 80-90 % všech sporů)
 +* **1a) předběžné řízení zahájené Komisí**
 +
 +-__samotné předběžné řízení má dvě fáze:​____1) neformální postup__-zaslání upozornění členskému státu na porušení smlouvy a stanovení lhůty ke splnění závazku (=tzv.řízení o **upomínacím dopisu**-v dopise je označení rozhodných skutečností a právní odůvodnění závěru o porušení smlouvy, stát musí mít možnost se k upomínkám vyjádřit, standardně komise poskytuje k vyjádření 2 týdny, upomínací dopis __není závazným__ právním aktem)
 +
 +__2) formální postup__-__odůvodněné stanovisko Komise__- EK k němu přistupuje,​ když první fáze nemá žádoucí účinky, neliší se od závazného právního aktu, mělo by splňovat náležitosti stanovené v čl. 296 SFEU (ex 253 SES), stanovisko by mělo obsahovat výrok, odůvodnění,​ z něhož jasně vyplývá, které právní předpisy evropského práva členský stát porušil, které právní důvody opravňují Komisi posoudit jednání jako porušení smlouvy
 +
 +* **1b) předběžné řízení zahájené členským státem:** žalobní právo má členský stát, vyjádření členského státu je neformální (určitý podnět Komisi ze strany členského státu, aby jednala podle čl. 258), řízení před Komisí má ústní i písemnou část, každý ze zúčastněných států musí mít možnost se alespoň jednou vyjádřit
 +
 +__-Komise v tomto případě nevystupuju jako žalobce, ale jako rozhodce, arbitr__
 +
 +-po provedeném řízení vydá Komise __odůvodněné stanovisko__,​ je odlišné od předchozího. Komise se ve svém stanovisku vyjadřuje k námitkám jedné strany obsaženým v návrhu, je ve svém stanovisku vázána návrhem strany a je povinna vyjádřit se ke všem částem tohoto návrhu
 +
 +-pokud Komise __nevydá stanovisko do 3 měsíců__po předložení věci, může žalobu podat členský stát sám
 +
 +-žaloba členského státu na jiný členský stát-velmi ojedinělá
 +
 +* __**2) soudní řízení:​**__ předmět žaloby musí být identický s předmětem předběžného řízení
 +
 +-žaloba musí odpovídat obecným požadavkům stanoveným v čl. 37 a 38 JŘ ESD (__[[http://​curia.europa.eu/​jcms/​upload/​docs/​application/​pdf/​2010-04/​rp.cs.pdf|http://​curia.europa.eu/​jcms/​upload/​docs/​application/​pdf/​2010-04/​rp.cs.pdf]]__)
 +
 +-__určovací žaloba__
 +
 +-žaloba je __důvodná__,​ jestliže při podání žaloby, resp. při posledním jednání ještě trval protiprávní stav-výjimky z tohoto jsou **2**: **1)**případ nebezpečí opakování protiprávního jednání
 +
 +**2)**případ,​ kdy se jedná o rozhodnutí v otázkách zásadního charakteru
 +
 +* __**důvody žaloby:​**__ jednání v rozporu se Smlouvami
 +
 +-jakékoli jednání proti evropskému právu, ať už ve formě konání či opomenutí bez ohledu na to, jaký orgán, úřad, instituce v konkrétním případě jednaly (jednání národních parlamentů,​ vlády, jednotlivých orgánů exekutivy, i jednání nezávislých institucí, soudů)
 +
 +-__protiprávní jednání__=jednání proti povinnosti ze smlouvy, jakékoli povinnosti plynoucí jak z primárního,​ tak sekundárního práva, ze smluv s třetími státy, stejně jako závazky plynoucí z právních zásad vyvinutých ESD
 +
 +-__zvláštní kategorie jsou neprovedené nebo vadně provedené směrnice__-**nejčastější případ** porušení Smluv členským státem
 +
 +-vyvinění státu nepřichází zásadně v úvahu, jde o **objektivní odpovědnost** za porušení smlouvy, neexistují liberační důvody (Svoboda: jediný uznaný liberační důvod je __**nemožnost**__**provedení**komunitárního závazku, pokud __skutečně__existuje)
 +
 +-__**rozhodnutí soudu:**__ __má určovací povahu__-významem je to rozsudek na plnění
 +
 +-rozsudkem se konstatuje porušení smlouvy členským státem=__deklaratorní povaha__
 +
 +-odsouzený stát má prostor k uvážení ohledně druhu opatření, která zvolí k odstranění následku porušení smlouvy, pokud ale ESD __konkretizoval__povinnost,​ volná úvaha státu není možná
 +
 +-soukromoprávní osoby mohou po konstatování porušení smlouvy žalovat u národních soudů na náhradu škody, která z takového porušení evropského práva vznikla (viz judikát Francovich)
 +
 +-v případě, kdy se členský stát ani po vydání rozsudku nepodřídí,​ zahájí Komise nové řízení-smyslem je potvrdit původní rozhodnutí
 +
 +-od Maastrichtské smlouvy může navíc ESD na návrh Komise odsoudit porušující stát (v případě neplnění) k finanční sankci-k paušální pokutě i opakovanému penále
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code