Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-49 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 49. Řízení o žalobě NEPLATNOSTI ======
 +
 +-čl. 263 SFEU (ex 230 SES), bylo to v Euratomu pod čl. 146, ten ale v současnosti zrušen
 +
 +-zásadní význam=zajištění souladu sekundárního práva s prameny práva primárního
 +
 +=zajištění řádné implementace sekundárních pramenů práva a její soulad s primárním právem
 +
 +-slouží adresátům sekundárního práva ve vztahu ke Komisi, jistá protiváha žalobě z porušení Smlouvy
 +
 +-žaloba nemá odkladný účinek, ten může být žádán zvláštním návrhem
 +
 +\\ -__**příslušnost:​**__ k žalobám podle článku 256 je příslušný Tribunál, s výjimkami,​ které jsou stanoveny v čl. 51 Statutu soudního dvora= 1) pro žalobu na neplatnost aktu EP nebo Rady nebo obou těchto orgánů jednajících společně (z tohoto ustanovení jsou další 3 výjimky viz čl.51 a) Statutu SD) a 2) proti aktu Komise podle čl. 331 odst.1 SFEU je příslušný Soudní dvůr
 +
 +-__**aktivní legitimace:​**____**žalobci:​**__ **členské státy a orgány EU**=privilegovaní žalobci i **soukromé osoby**=neprivilegovaní **žalobci**
 +
 +- **privilegovaní:​** členské státy, Komise, Rada, EP, ECB a ÚD=poslední dva orgány ochrana jen na hájení vlastních práv (aktivní legitimace EP až od roku 1990, zaručení soudního přezkumu aktu Rady nebo Komise, který nerespektuje pravomoci EParlamentu (judikát: C-70/88, aktivní legimitace ECB a ÚD byla potvrzena Maastrichtskou smlouvou)
 +
 +-__nemusí__ dokazovat právní zájem na žalobě (kromě ECB a ÚD-musí prokázat poškození svých zájmů)
 +
 +-žalovat mohou i osoby ze třetích států
 +
 +- **neprivilegovaní:​** všechny FO nebo PO-za splnění __určitých podmínek____*****__ se mohou domáhat určení neplatnosti aktu orgánu EU (uč. Svoboda: jako neprivilegovaný žalobce může žalovat i územní samosprávná část státu).
 +
 +-právní subjektivita osoby se určí podle rozhodného právního řádu
 +
 +- *__určité podmínky:​__ prokázání oprávnění k žalobě, neprivilegovaný žalobce musí být __**bezprostředně a osobně**__ **aktem dotčen**-u adresáta rozhodnutí (PO i FO)se to předpokládá,​ u třetích osob je prokazování tohoto dotčení problematičtější
 +
 +-(pojem bezprostřední a osobní dotčení specifikováno v judikatuře,​ např. Plaumann=dodavatel neměl dostatek aktivní legitimace)
 +
 +**-pojmy:​**__dotčení__=poškození zájmu zásahem do právního postavení, __bezprostřední dotčení__=tehdy zasáhne-li do okruhu zájmů žalobce sám právní akt a nikoliv jen následky takového právního aktu, osobní dotčení=jestliže dotčenou osobu, jeho určité __osobní vlastnosti nebo zvláštní okolnosti__odlišují od okruhu ostatních osob a v důsledku toho je individualizován obdobným způsobem jako adresát rozhodnutí)
 +
 +**-**__**pasivní legitimace: žalovaní:​**__orgán,​ který dotčený právní akt vydal (původně jen Komise a Rada, později i ECB a EP, nově i akty Evropské Rady)
 +
 +-žalobou na neplatnost se přezkoumávají pouze závazné akty orgánů EU, nepřezkoumávají se například stanoviska nebo doporučení
 +
 +\\ -čl.263: //​„Soudní dvůr EU přezkoumává legalitu legislativních aktů, aktů Rady, Komise a ECB, s výjimkou doporučení a stanovisek, a rovněž aktů EP a ER, které mají právní účinky vůči třetím osobám. Rovněž přezkoumává legalitu aktů institucí a jiných subjektů Unie, které// //__mají právní účinky vůči třetím osobám.__////​“//​
 +
 +\\ //​-//​nepřípustná žaloba proti aktu, který by splňoval podmínku závazných právních účinků, ale byl by pouhým potvrzením dřívějšího,​ včas napadeného aktu
 +
 +-žalobou **nelze**napadnout samotná rozhodnutí soudu
 +
 +\\ -__**předmět řízení:​**__
 +
 +- **privilegované žaloby:** předmětem je právní akt (mající jistou samostatnost,​ formu a trvalost) kromě doporučení a stanoviska
 +
 +- z judikatury: není důležitá forma nebo povaha daného aktu, pokud je právní akt schopen vyvolat právní následky závazných právních aktů (viz **C-22/70 Komise vs. Rada**)
 +
 +- **neprivilegované žaloby:** předmětem je „rozhodnutí“ vydané vůči žalobci nebo 3.osobě, pojem rozhodnutí v tomto kontextu vyložen judikaturou=všechny akty, které způsobují __závazné právní účinky__, a které poškozují zájmy žalobce zásahem do jeho právního postavení
 +
 +-__**lhůta k žalobě:​**__ lze ji podat do **dvou měsíců**. Lze ji prodloužit na základě procesních předpisů. Běží od uveřejnění aktu, pokud se neuveřejňuje,​ od oznámení žalobci, případně od okamžiku, kdy se žalobce o důvodu neplatnosti dozvěděl
 +
 +-__**důvody neplatnosti aktu:​**__čl.263/​odstavec 2., __taxativní výčet__: **1)**nedostatek příslušnosti,​ **2)** porušení podstatných formálních náležitostí,​**3)** porušení Smluv nebo jakéhokoli právního předpisu týkajícího se jejich provádění,​ **4)** zneužití pravomoci
 +
 +-vycházejí z francouzského správního procesu
 +
 +- **ad1)** akt je vadný, pokud byl vydán orgánem, který k tomu neměl pravomoc, porušení vertikální dělby moci mezi EU a členskými státy, nebo horizontální dělby moci mezi jednotlivými orgány EU
 +- **ad2)** týká se to jak vnější formy právního aktu, tak procesních předpisů, které je při jeho vydávání nutno dodržet
 +
 +-formální předpisy, jak v primárním či sekundárním právu, tak v různých procesních předpisech= **2 skupiny těchto předpisů:​** **1)**ustanovení a právní principy stanovící procesní postavení orgánů a institucí, jejich spolupůsobení a konzultace a za **2)**pravidla pro tvorbu vůle při vydávání právního aktu=rozhodovací proces
 +
 +-obecně: porušení formálního předpisu je podstatné, pokud mělo vliv na obsah právního aktu
 +
 +- **ad3)** velmi široké, zahrnuje předchozí dva body, nedostatek příslušnosti a porušení podstatných formálních náležitostí
 +
 +-důvod je dán tehdy, pokud právní akt porušuje psané nebo nepsané primární nebo sekundární evropské právo a toto porušení nepředstavuje již jeden z jiných žalobních důvodů
 +
 +- **ad4)** zneužití pravomoci, uvážení: pojem uvážení zahrnuje prostor k uvážení, prostor k posouzení, prostor k rozhodnutí,​ prostor a možnost k uspořádání vztahů apod.
 +
 +-zneužití uvážení vyloženo judikaturou ESD: „na základě objektivních,​ jasných a vzájemně souladných indicií je třeba vycházet z toho, že právní akt byl vydán k jinému než udanému účelu nebo s cílem obejít řízení předvídané Smlouvou k tomu, aby byla zvládnuta určitá situace.“
 +
 +-__**účinky rozhodnutí o neplatnosti:​**__ soud žalobu zamítne, nebo jí vyhoví a prohlásí akt za neplatný-tzn. zrušení aktu erga omnes a ex tunc (zrušení celého aktu nebo jeho části)
 +
 +-rozsudek má __konstitutivní povahu__, situaci nutno posuzovat tak, jako kdyby napadený akt nikdy nebyl vydán-svoje účinky ztrácejí všechny právní akty a opatření vydaná či vynesená na základě neplatného právního aktu, soud současně rozhodne tak, že vrátí věc tomu orgánu, jehož rozhodnutí zrušil
 +
 +-soud ale může některé účinky zrušeného aktu prohlásit za platné i do budoucnosti,​ toto je __výslovně dovoleno u nařízení__,​ ale soud tak činí i u jiných pramenů práva
 +
 +\\   - **námitka protiprávnosti-**čl. 277 (ex 241)-**incidenční řízení**,​ doplněk žaloby na neplatnost, je to procesní úkon, označován jako nepřímá žaloba, předpokládá probíhající řízení, v jehož rámci námitka protiprávnosti vyvstane
 +
 +„//​Dotýká-li se spor aktu s obecnou působností přijatého orgánem , institucí nebo jiným subjektem Unie, může se každá strana, i když lhůta stanovená v čl.263/v šestém pododstavci uplynula, domáhat se z důvodů stanovených v čl. 263 druhém pododstavci před SD EU nepoužitelnosti tohoto aktu“//
 +
 +-aktivní legitimace, kterákoli strana sporu
 +
 +-je nejčastěji používána v rámci žaloby na neplatnost nebo nečinnost, může být namítnuta i v jiných sporech, podle Svobody s výjimkou řízení o porušení Smlouvy (ale není to zcela jasné)
 +
 +-pokud je shledána důvodnou, napadený akt je neaplikovatelný v rámci předmětu sporu, rozhodnutí o neaplikovatelnosti není erga omnes, je relativní, omezeno na strany sporu
 +
 +-přirozeným důsledkem je ale zrušení aktu, který byl prohlášen za neplatný, nepoužitelný
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code