Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-48 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 48. Řízení o předběžné otázce ======
 +
 +-Čl.267 SFEU
 +
 +-je ze systémového hlediska nejdůležitějším řízením před ESD, páteř komunitárního soudnictví
 +
 +* __**předmět řízení**__-předběžné otázky se mohou týkat:
 +
 +• výkladu Smluv
 +
 +• platnosti a výkladu aktů přijatých orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie
 +
 +-**zvláštní druh nesporného řízení**
 +
 +-ESD má prostřednictvím tohoto řízení pomáhat vnitrostátním soudům a tak __sjednocovat výklad a aplikaci evropského práva v celé EU=integrace evropského právního systému__
 +
 +-svou podstatou je řízení o předběžné otázce **mezitímním řízením**,​ které představuje část nebo výřez řízení zahájeného před vnitrostátním soudem, před kterým je zahájeno a který také s konečnou platností o věci rozhoduje. Řízení má jakoby tři fáze: **1)**před národním soudem členského státu-vyvstane otázka, **2)**fáze odehrávající se před Soudním dvorem, **3)**navrácení věci před národní soud
 +
 +-**SD EU-mezitímní instance**, rozhoduje otázky významné pro interpretaci evropského práva, **v meritu věci** ale rozhoduje vnitrostátní soud
 +
 +* __**příslušnost:​**__ zatím je k řízení o předběžné otázce stále příslušný jen SD, nikoli Tribunál, ačkoli to SFEU umožňuje v čl. 256/​3-možnost delegování na Tribunál přinesla Smlouva z Nice (muselo by to být ale přesně stanoveno ve Statutu SD, které předběžné otázky zůstávají v jeho působnosti,​ které jsou v působnosti Tribunálu, k tomu zatím ještě nedošlo, zatím Statut SD nebyl v tomto smyslu novelizován)
 +
 +-soud členského státu __požádá SD__ o rozhodnutí o předběžných otázkách
 +
 +-je nutné vymezit **pojem soud**→k tomu judikatura: **Nordsee 102/81** (rozhodčí orgán nebyl v tomto rozsudku uznán za soud ve smyslu čl.267 SFEU, nesplňoval jedno z kritérií nutných k tomu, aby mohla být určitá instituce považována za soud→konkrétně daný rozhodčí orgán nesplňoval podmínku výkonu veřejné moci)
 +
 +-vznikla __určitá kritéria, která musí být splněna, aby se jednalo o soud__:
 +
 +**1)**musí jít o nezávislou instituci, **2)**zřízenou na základě zákona, **3)**k rozhodování sporů podle právních norem, **4)**musí být trvalé povahy, **5)**rozsudek je exekučním titulem, **6)**úkol veřejné moci
 +
 +\\ -soudce, zpravodaj nebo generální advokát (GA) mohou vyzvat strany, aby předložily veškeré relevantní informace ke skutkovému stavu, písemnosti nebo jiné údaje. SD může požádat vnitrostátní soud o další informace a vysvětlení
 +
 +-na druhou stranu statut SD nikde nezakládá __právo účastníka řízení vyjádřit se ke stanovisku GA__(k tomu rozsudek **Emesa Sugar, C-17/98**)
 +
 +* __**předmětem**__ je tedy výklad smluv a platnost a výklad aktů přijatých orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie=což jsou EP, Rada, Komise, ESD, EÚD, ECB, podle nauky (učebnice s.379) tím nejsou myšleny akty jiných orgánů, sice závazné, ale mimo výčet výše zmíněných orgánů
 +
 +-předmětem mohou být nařízení,​ směrnice, rozhodnutí,​ které mají právně závazné následky, ale i nezávazná doporučení a stanoviska, například i dohody a prohlášení,​ rozhodnutí Rady, akty EP, i smlouvy mezinárodního práva veřejného,​ zavazující orgány EU
 +
 +-__předmětem nejsou__ rozhodnutí SD nebo Tribunálu (viz případ **Wünsche III**, platnost rozsudku nemůže být napadena předběžnou otázkou)
 +
 +-__předmětem__řízení o předběžné otázce __nemůže být výklad vnitrostátního práva (viz__ __**Foto Frost**____)__,​ SD __nemá právo posuzovat ani bilaterální smlouvy__mezi členskými státy, ani __není oprávněn posuzovat průběh a správnost řízení před vnitrostátním soudem__, __není oprávněn hodnotit důvody__, které vedly vnitrostátního soudce k žádosti o rozhodnutí,​ musí se zdržet přezkoumávání a hodnocení národních právních předpisů
 +
 +* __**obligatorní předložení předběžné otázky**__:​ podle čl. 267/třetí pododstavec-„vyvstane-li otázka při jednání před soudem členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je tento soud povinen obrátit se na SD EU.“
 +
 +-**povinnost položit** předběžnou otázku pro __poslední instanci__, má-li pochybnost o výkladu nebo platnosti komunitárního aktu (soud poslední instance je soud, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky-SD EU tím myslí __řádné opravné prostředky__)
 +
 +-**jedinou výjimkou z předkládací povinnosti je teorie** __**acte clair**__=předkládací povinnost neexistuje tehdy, jestliže správné použití práva Společenství/​EU může být tak __zřejmé, že neponechává prostor pro žádnou rozumnou pochybnost o způsobu vyřešení položené otázky__(viz rozsudek **CILFIT**). Stejnou jistotu o daném řešení musí mít hypoteticky všechny národní soudy. **Acte e´clair**(otázka není tak jednoduchá,​ ale byla už dříve řešena, existuje konstantní judikatura)= důvodné pochybnosti neexistují tehdy, pokud ohledně stejně znějící otázky rozhodl SD v jiném řízení, nebo existuje o dané otázce konstantní judikatura
 +
 +-**povinnost předložit předběžnou otázku**mají i soudy nižších instancí, pokud se hodlají odchýlit od judikatury ESD anebo jestliže zamýšlí suspendovat aplikaci národního správního aktu, který vychází z komunitárního práva
 +
 +-**povinnost předložit** i tam, kde má národní soud pochybnosti o platnosti určitého právního aktu (viz **Foto Frost**)
 +
 +* __**fakultativní předložení předběžné otázky**__:​ každý národní soud může položit předběžnou otázku, pokud potřebuje výklad Smluv nebo jiného komunitárního pravidla od Soudu k tomu, aby mohl ve věci rozhodnout. Toto právo má soud i tehdy, jestliže by mu to vnitrostátní procesní nebo i jiné právní předpisy zakazovaly.
 +
 +-národní soud může otázku položit ex offo, nebo na návrh strany sporu, **strana sporu ale nemá na položení otázky právní nárok**
 +
 +-po předložení předběžné otázky národním soudem je obvykle původní řízení před tímto soudem přerušeno
 +
 +-národní soud může vzít předběžnou otázku až do pravomocného rozhodnutí o ní zpět
 +
 +-SD o předběžné otázce rozhoduje __rozsudkem__= má účinky pravomocného závazného rozhodnutí-závazný pro národní soud, který ji podal, i pro soudy, které o dané věci ještě ve vnitrostátním řízení rozhodují
 +
 +- ze stejného skutkového stavu nemůže být soudem předložena stejná předběžná otázka opakovaně
 +
 +\\ -řízení o předběžné otázce může samo sloužit jako prostředek obejití stávajících procedur. Soudní dvůr je liberální v otázkách přípustnosti předběžných otázek. Významným příkladem je __substituce nemožnosti přímo žalovat (pro jednotlivce) na neplatnost komunitárního/​unijního aktu řízením o předběžné otázce, která by se týkala platnosti komunitárního/​unijního aktu__.
 +
 +-__zajímavosti:​__řízení o předběžné otázce tvoří většinu nápadů ESD, historicky první rozsudek rok 1962, ročně přes 200 otázek, rok 2003=237, průměrná délka řízení rok 2003-25,5 měsíce, nejvíce žádostí z Německa, v poměru na počet obyvatel vynikají Benelux, Rakousko)
 +
 +\\ -o předběžné otázce může být rozhodnuto ve zrychleném řízení, pokud to odůvodňuje zvláštní naléhavost konkrétního případu
 +
 +-žádost o zrychlené řízení podává vnitrostátní soud
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code