Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-47 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU ======
 +
 +(zde odkazuji navíc na jistě detailnější otázky k jednotlivým řízením -- snažím se jen o shrnutí)
 +
 +\\   - **řízení o předběžné otázce:**
 +
 +**-** čl.19/3 SEU, 256/3, 267 SFEU
 +
 +**-**nesporné řízení -- národní soud se může, někdy musí (Foto Frost, CILFIT atd.) obrátit na SDEU s otázkou výkladu či platnosti právního aktu/práva EU nutné pro rozhodnutí konkrétního sporu ve věci
 +
 +- spolupráce s obecnými soudy členských států k zajištění účinného a stejnorodého uplatňování právních předpisů Unie a k zabránění rozdílného výkladu
 +
 +- toto je dnes největší část nápadu SD
 +
 +- obecně v pravomoci SD, výjimečně u Tribunálu (256/3 SFEU)
 +
 +- SDEU o PO musí rozhodnout, denegatio iustitiae nepřípustné -- ledaže by šlo o případ nepřípustnosti PO -- 4 druhy nepřípustné (jud.):
 +
 +- předmětem není ani výklad ani platnost práva EU
 +
 +- nedostatek faktické spojitosti s předmětem sporu v hlavním řízení
 +
 +- spor v hlavním líčení je fiktivní -- vykonstruovaný za účelem získat od SD odpověď na hypotetickou otázku
 +
 +- žádost nesplňuje základní obsahové náležitosti
 +
 +- aktivní legitimace
 +
 +-výhradně právem/​povinnosti soudů členských států
 +
 +\\ ii. **žaloba pro porušení smlouvy**
 +
 +**-** čl. 258-260 SFEU
 +
 +- na rozdíl od MPV se v právu EU ČS zavázaly obligatorně řešit spory z porušení smlouvy před SDEU -- není možná suspenze plnění závazků ze smlouvy
 +
 +- řízení má vést ke konstatování že ČS porušil a přivést jej ke splnění
 +
 +- existuje i možnost „zjednodušeného řízení“ -- rychlejší vydání rozhodnutí o porušení -- např. státní subvence (108 SFEU), ochrana jednotnosti vnitřního trhu proto zachování nevhodných nár.opatření (114 SFEU)
 +
 +- aktivní legitimace: Komise (v praxi nejčastěji) nebo členským stát = privilegovaní žalobci (nemusí osvědčovat právní zájem na zahájení řízení); není povinnost Komise žalobu podat (Star Fruit)
 +
 +- před předložením věci soudu vede Komise „předběžné řízení“
 +
 +- to se liší v závislosti je-li z podnětu Komise (258 SFEU) nebo z podnětu ČS
 +
 +- soudní fáze --- rozhodnutí má deklaratorní účinky
 +
 +\\ iii. **žaloba na neplatnost**
 +
 +**-** čl.263-264,​269 SFEU
 +
 +- sekundární normy považovány za platné dokud není prokázán opak -- to lze
 +
 +jen skrz SDEU -- mj.přímo žalobou na neplatnost
 +
 +- pasivní legitimace:
 +
 +- legislativní akty EP, Rady, Komise, ECB
 +
 +- Akty institucí a jiných subjektů jež mají účinky na 3.osoby, nejen vevnitř instituce
 +
 +- aktivní legitimace:
 +
 +- privilegovaní žalobci
 +
 +- ČS, Rada, Komise, EP -- privilegium spočívá v tom, že nejsou povinni osvědčovat jakýkoliv právní zájem na žalobě, ten je presumován
 +
 +- poloprivilegovaní
 +
 +- Účetní dvůr, ECB, Výbor regionů -- aktivní legitimace k napadení všech závazných aktů EU jako privilegovaní,​ ale mají jako neprivilegovaní povinnost prokázat právní zájem, tj. potřebu chránit vlastní práva
 +
 +- neprivilegovaní
 +
 +- FO/PO („jednotlivci“) - berou se za ně i ÚSCelky státu či kandidátské země
 +
 +- podávají žaloby pouze k Tribunálu (x privilegovaní k SD)
 +
 +- musí prokázat právní zájem -- ten spočívá v kvalifikovaném vztahu mezi žalobcem a napadeným aktem
 +
 +- může napadnout jen (263/4 SFEU):
 +
 +- individuální akty jemu určené
 +
 +- akty, jeho se dotýkající bezprostředně a osobně (kumulativně)
 +
 +- akty s obecnou působností bezprostředně se ho dotýkající a nevyžadující prováděcího předpisu
 +
 +- nezamítne-li SDEU žalobu, prohlásí akt ex tunc za neplatný, to je platné erga omnes (ale urč.výjimky -- str.146 Svobody)
 +
 +\\ \\ iv. **žaloba na nečinnost**
 +
 +**-** čl. 265 SFEU
 +
 +- umožňuje přezkoumávat legalitu nečinnosti orgánů, institucí či jiných subjektů EU; lze podat až poté co dotyčný orgán vyzván aby jednal
 +
 +- lze napadnout ty situace co nejsou napadnutelné ž.pro neplatnost -- právní akt zde neexistuje
 +
 +- málo užíváno v praxi
 +
 +- pasivní legitimace
 +
 +- nečinnost ER, Rady, EP, Komise, ECB, institucí a jiných subjektů EU
 +
 +- aktivní legitimace
 +
 +- privilegovaní žalobci
 +
 +-ČS, orgány EU
 +
 +- žaloba k SD
 +
 +- neprivilegovaní žalobci
 +
 +- FO/PO
 +
 +- žaloba k Tribunálu
 +
 +\\ v. **žaloba o náhradu škody**
 +
 +**-** čl.268,340 SFEU
 +
 +- EU odpovídá za škodu na základě smlouvy i mimo smlouvu
 +
 +- detaily -- str.148 Svobody
 +
 +vi. **řízení o posudku**
 +
 +**-**čl.218/​11 SFEU čl. 103 SESAE
 +
 +- dva druhy -- posudek dle SFEU a dle SESAE
 +
 +vii. **kasační opravný prostředek**
 +
 +- proti rozsudkům a usnesením Tribunálu -- omezeno na otázky práva
 +
 +viii. **přezkum**
 +
 +**-** Rozhodnutí Tribunálu o žalobách podaných proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie mohou být v mimořádných případech předmětem přezkumu Soudního dvora
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code