Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU

(zde odkazuji navíc na jistě detailnější otázky k jednotlivým řízením – snažím se jen o shrnutí)


- řízení o předběžné otázce:

- čl.19/3 SEU, 256/3, 267 SFEU

-nesporné řízení – národní soud se může, někdy musí (Foto Frost, CILFIT atd.) obrátit na SDEU s otázkou výkladu či platnosti právního aktu/práva EU nutné pro rozhodnutí konkrétního sporu ve věci

- spolupráce s obecnými soudy členských států k zajištění účinného a stejnorodého uplatňování právních předpisů Unie a k zabránění rozdílného výkladu

- toto je dnes největší část nápadu SD

- obecně v pravomoci SD, výjimečně u Tribunálu (256/3 SFEU)

- SDEU o PO musí rozhodnout, denegatio iustitiae nepřípustné – ledaže by šlo o případ nepřípustnosti PO – 4 druhy nepřípustné (jud.):

- předmětem není ani výklad ani platnost práva EU

- nedostatek faktické spojitosti s předmětem sporu v hlavním řízení

- spor v hlavním líčení je fiktivní – vykonstruovaný za účelem získat od SD odpověď na hypotetickou otázku

- žádost nesplňuje základní obsahové náležitosti

- aktivní legitimace

-výhradně právem/povinnosti soudů členských států


ii. žaloba pro porušení smlouvy

- čl. 258-260 SFEU

- na rozdíl od MPV se v právu EU ČS zavázaly obligatorně řešit spory z porušení smlouvy před SDEU – není možná suspenze plnění závazků ze smlouvy

- řízení má vést ke konstatování že ČS porušil a přivést jej ke splnění

- existuje i možnost „zjednodušeného řízení“ – rychlejší vydání rozhodnutí o porušení – např. státní subvence (108 SFEU), ochrana jednotnosti vnitřního trhu proto zachování nevhodných nár.opatření (114 SFEU)

- aktivní legitimace: Komise (v praxi nejčastěji) nebo členským stát = privilegovaní žalobci (nemusí osvědčovat právní zájem na zahájení řízení); není povinnost Komise žalobu podat (Star Fruit)

- před předložením věci soudu vede Komise „předběžné řízení“

- to se liší v závislosti je-li z podnětu Komise (258 SFEU) nebo z podnětu ČS

- soudní fáze — rozhodnutí má deklaratorní účinky


iii. žaloba na neplatnost

- čl.263-264,269 SFEU

- sekundární normy považovány za platné dokud není prokázán opak – to lze

jen skrz SDEU – mj.přímo žalobou na neplatnost

- pasivní legitimace:

- legislativní akty EP, Rady, Komise, ECB

- Akty institucí a jiných subjektů jež mají účinky na 3.osoby, nejen vevnitř instituce

- aktivní legitimace:

- privilegovaní žalobci

- ČS, Rada, Komise, EP – privilegium spočívá v tom, že nejsou povinni osvědčovat jakýkoliv právní zájem na žalobě, ten je presumován

- poloprivilegovaní

- Účetní dvůr, ECB, Výbor regionů – aktivní legitimace k napadení všech závazných aktů EU jako privilegovaní, ale mají jako neprivilegovaní povinnost prokázat právní zájem, tj. potřebu chránit vlastní práva

- neprivilegovaní

- FO/PO („jednotlivci“) - berou se za ně i ÚSCelky státu či kandidátské země

- podávají žaloby pouze k Tribunálu (x privilegovaní k SD)

- musí prokázat právní zájem – ten spočívá v kvalifikovaném vztahu mezi žalobcem a napadeným aktem

- může napadnout jen (263/4 SFEU):

- individuální akty jemu určené

- akty, jeho se dotýkající bezprostředně a osobně (kumulativně)

- akty s obecnou působností bezprostředně se ho dotýkající a nevyžadující prováděcího předpisu

- nezamítne-li SDEU žalobu, prohlásí akt ex tunc za neplatný, to je platné erga omnes (ale urč.výjimky – str.146 Svobody)iv. žaloba na nečinnost

- čl. 265 SFEU

- umožňuje přezkoumávat legalitu nečinnosti orgánů, institucí či jiných subjektů EU; lze podat až poté co dotyčný orgán vyzván aby jednal

- lze napadnout ty situace co nejsou napadnutelné ž.pro neplatnost – právní akt zde neexistuje

- málo užíváno v praxi

- pasivní legitimace

- nečinnost ER, Rady, EP, Komise, ECB, institucí a jiných subjektů EU

- aktivní legitimace

- privilegovaní žalobci

-ČS, orgány EU

- žaloba k SD

- neprivilegovaní žalobci

- FO/PO

- žaloba k Tribunálu


v. žaloba o náhradu škody

- čl.268,340 SFEU

- EU odpovídá za škodu na základě smlouvy i mimo smlouvu

- detaily – str.148 Svobody

vi. řízení o posudku

-čl.218/11 SFEU čl. 103 SESAE

- dva druhy – posudek dle SFEU a dle SESAE

vii. kasační opravný prostředek

- proti rozsudkům a usnesením Tribunálu – omezeno na otázky práva

viii. přezkum

- Rozhodnutí Tribunálu o žalobách podaných proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie mohou být v mimořádných případech předmětem přezkumu Soudního dvora

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code