Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha)

- funguje od roku 1989, cílem jeho zřízení bylo hlavně ulehčit nápad SD; od Nice je od soudu trochu více osamostatněn

- před Lis. „Soud prvního stupně“


A: Složení:


- na rozdíl od SD nejsou GA (ale členové T mohou být povoláni aby dočasně plnili úkoly GA (čl. 49 statutu SDEU)

- skládá se z alespoň jednoho soudce z každého čl.st.(zatím stále 27)

- zasedá v senátech (3 nebo v rozšířených 5 soudců); (prof. Pelikánová je předsedkyní 2.senátu)

- pro jmenování soudců atp. platí obdobně to co je v ot.38; člen T musím mít st.příslušnost jednoho ze členských států

- obdobně předseda volen na 3 roky


B: pravomoci + úloha


- z větší části se jedná o správní přezkum aktů institucí EU – celé založeno na judikatuře

- často zejména podání jednotlivců (x SD)

- je možno podat ve lhůtě 2 měsíců k soudnímu dvoru kasační opravný prostředek proti rozhodnutí T- v první instanci:

- věci výslovně svěřené čl.256/1 SFEU

- žaloby na nečinnost orgánů EU

- neplatnost

- přímé žaloby podané jednotlivci (tj. FO/PO) proti aktům orgánů, institucí EU (které jsou jim určeny nebo které se jich bezprostředně dotýkají a nevyžadují přijetí prováděcích opatření) NEBO proti právním předpisům (které se jich bezprostředně dotýkají a nevyžadují prováděcích opatření) NEBO proti nečinnosti těchto orgánů

Př. Podnik podá žalobu proti rozhodnutí komise kterou je mu uložena pokuta pro účast na kartelu

- mimosmluvní odpovědnost (k náhradě škody způsobené org.EU nebo jejími zaměstnanci

- zaměstnanecké věci

- rozhodčí žaloby

- o žalobách opírajicích se o smlouvy uzavřené EU, které výslovně stanoví pravomoc T

- o žalobách v oblasti ochranné známky společenství


- odvolání proti rozhodnutí specializovaných soudů (256/2 SFEU) – (tj.zatím jen soud veřejné služby)

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code