Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-45 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) ======
 +
 +* jedna ze 3 součástí Soudního dvora Evropské unie -- vedle Tribunálu a „specializovaných soudů“ (čl.19 SEU) -- to je dnes jen jeden -- Soud pro veřejnou službu)
 +* zřízen 1952; sídlo v Lucemburku
 +* zasedá v PLÉNU (ve výjimečných případech),​ ve VELKÉM SENÁTU (11 soudců) nebo v SENÁTECH (5 nebo 3 soudci)
 +* jeho fungování kromě Smluv zajišťuje Protokol o Statutu Soudu (připojený k zakládacím smlouvám) a Jednací řád
 +* řízení složeno z písemné a ústní fáze; ústní soud nenařídí dohodnou-li se strany na tom
 +
 +\\   - Složení:
 +
 +\\     * 27 soudců (1/každý členský stát -- za ČR nyní prof. Malenovský);​
 +* Soudci jsou jmenování společnou dohodou vlád ČS na 6 let (nominováni ČS z „osob skýtajících záruku naprosté nezávislosti,​ [kteří] splňují buď požadavky kladené v jejich zemi pro výkon nejvyšších soudních funkcí nebo jsou znávanými znalci práva“ )
 +* Možnost být jmenován opakovaně (čl.253 SFEU)
 +* Jmenování předchází konzultace před speciálním výborem (novinka) -- ten posuzuje vhodnost kandidátů (čl.255 SFEU)
 +* Jednou za 3 roky dochází k obměně složení soudu, ale soudci často jmenováni opakovaně což přispívá ke stabilitě soudu
 +* mezi sebou si zvolí předsedu soudu (na 3 roky) -- dnes Vassilos Skouris (Řec.) -- ten má úlohu při přidělování případů a volbě soudce-zpravodaje věci
 +* pro zaručení nezávislosti:​ soudní imunita ve vztahu k právním aktům přijatým po dobu fce, zvláštní disciplinární režim pro souce, absolutní neslučitelnost s výkonem politické či jiné administrativní fce
 +* 8 generálních advokátů
 +* v roli GA je skryta jakási „skrytá instance“ -- GA vytvoří odůvodněné nezávislé stanovisko k případu,​ to následně může soud přijmout za své nebo nemusí; jsou zveřejňovány ve Sbírce rozhodnutí spolu s rozhodnutím soudu
 +* jmenováni dle obdobných pravidel jako soudci; jsou členy soudu, ale nikoliv soudci
 +* z nich je 5 ze „stálých“ států -- GB, D, It, Fr, Šp a 3 „rotující“ mezi zbylými státy; k rotování dochází dle abecedního seznamu států; nyní jsou to Portugalsko,​ Slovinsko, a SK -- to je prof. Ján Mazák
 +- počet ale může být jednomyslným rozhodnutím Rady zvýšen na 11 (+1 stálý -- PL, zbytek rotující)
 +* Personál soudu
 +* Kancléř -- tj. vedoucí kanceláře Soudu -- jmenovaný na 6 let; dbá na praktické fungování soudu etc.
 +
 +\\   - pravomoci + úloha
 +
 +\\ - nesporná(konzultační) agenda -- zahrnuje řízení o předběžné otázce a řízení o vydání posudku
 +
 +- sporná agenda
 +
 +- v první (a poslední) instanci:
 +
 +- věci které v rámci SFEU nespadaní do působnosti Tribunálu dle čl.256/1 SFEU
 +
 +- žaloby na porušení Smluv ČS (258 SFEU)
 +
 +- rozhodčí řízení mezi ČS (273 SFEU)
 +
 +- žaloby ČS na neplatnost (aktu) či nečinnost EP a Rady (s výjimkami)
 +
 +- spory zahájené na návrh orgánů EU a ECB na neplatnost aktu či nečinnost EP, Komise, Rady, ECB
 +
 +- spory u nichž se Tribunál pro závažnost vzdal příslušnosti (256/3/2 SFEU)
 +
 +- kontrola dodržování čl.40 SFEU a přezkum legality rozhodnutí dle 275/2 SFEU v rámci SZaBP (čl.24/1/2 SEU)
 +
 +- jako odvolací soud proti rozhodnutím Tribunálu v otázkách práva
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code