Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha)

* jedna ze 3 součástí Soudního dvora Evropské unie – vedle Tribunálu a „specializovaných soudů“ (čl.19 SEU) – to je dnes jen jeden – Soud pro veřejnou službu) * zřízen 1952; sídlo v Lucemburku * zasedá v PLÉNU (ve výjimečných případech), ve VELKÉM SENÁTU (11 soudců) nebo v SENÁTECH (5 nebo 3 soudci) * jeho fungování kromě Smluv zajišťuje Protokol o Statutu Soudu (připojený k zakládacím smlouvám) a Jednací řád * řízení složeno z písemné a ústní fáze; ústní soud nenařídí dohodnou-li se strany na tom


- Složení:


* 27 soudců (1/každý členský stát – za ČR nyní prof. Malenovský); * Soudci jsou jmenování společnou dohodou vlád ČS na 6 let (nominováni ČS z „osob skýtajících záruku naprosté nezávislosti, [kteří] splňují buď požadavky kladené v jejich zemi pro výkon nejvyšších soudních funkcí nebo jsou znávanými znalci práva“ ) * Možnost být jmenován opakovaně (čl.253 SFEU) * Jmenování předchází konzultace před speciálním výborem (novinka) – ten posuzuje vhodnost kandidátů (čl.255 SFEU) * Jednou za 3 roky dochází k obměně složení soudu, ale soudci často jmenováni opakovaně což přispívá ke stabilitě soudu * mezi sebou si zvolí předsedu soudu (na 3 roky) – dnes Vassilos Skouris (Řec.) – ten má úlohu při přidělování případů a volbě soudce-zpravodaje věci * pro zaručení nezávislosti: soudní imunita ve vztahu k právním aktům přijatým po dobu fce, zvláštní disciplinární režim pro souce, absolutní neslučitelnost s výkonem politické či jiné administrativní fce * 8 generálních advokátů * v roli GA je skryta jakási „skrytá instance“ – GA vytvoří odůvodněné nezávislé stanovisko k případu, to následně může soud přijmout za své nebo nemusí; jsou zveřejňovány ve Sbírce rozhodnutí spolu s rozhodnutím soudu * jmenováni dle obdobných pravidel jako soudci; jsou členy soudu, ale nikoliv soudci * z nich je 5 ze „stálých“ států – GB, D, It, Fr, Šp a 3 „rotující“ mezi zbylými státy; k rotování dochází dle abecedního seznamu států; nyní jsou to Portugalsko, Slovinsko, a SK – to je prof. Ján Mazák - počet ale může být jednomyslným rozhodnutím Rady zvýšen na 11 (+1 stálý – PL, zbytek rotující) * Personál soudu * Kancléř – tj. vedoucí kanceláře Soudu – jmenovaný na 6 let; dbá na praktické fungování soudu etc.


- pravomoci + úloha


- nesporná(konzultační) agenda – zahrnuje řízení o předběžné otázce a řízení o vydání posudku

- sporná agenda

- v první (a poslední) instanci:

- věci které v rámci SFEU nespadaní do působnosti Tribunálu dle čl.256/1 SFEU

- žaloby na porušení Smluv ČS (258 SFEU)

- rozhodčí řízení mezi ČS (273 SFEU)

- žaloby ČS na neplatnost (aktu) či nečinnost EP a Rady (s výjimkami)

- spory zahájené na návrh orgánů EU a ECB na neplatnost aktu či nečinnost EP, Komise, Rady, ECB

- spory u nichž se Tribunál pro závažnost vzdal příslušnosti (256/3/2 SFEU)

- kontrola dodržování čl.40 SFEU a přezkum legality rozhodnutí dle 275/2 SFEU v rámci SZaBP (čl.24/1/2 SEU)

- jako odvolací soud proti rozhodnutím Tribunálu v otázkách práva

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code