Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-44 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU ======
 +
 +- příjmy rozpočtu Evropské unie jsou tvořeny vlastními zdroji, které členské státy vybírají jménem EU a převádějí je do společného rozpočtu, a ostatními zdroji
 +
 +- mezi zdroje rozpočtu patří:
 +
 +\\ **1. tradiční vlastní zdroje** - zemědělské dávky (tj. cla uvalená na dovoz zemědělských produktů), dávky z cukru a izoglukózy,​ cla z obchodu se třetími zeměmi vybraná podle společného celního tarifu\\ ​ **2. podíl na dani z přidané hodnoty (DPH)\\ 3. podíl z hrubého národního důchodu (HND) členských států\\ 4. ostatní -**poplatky vztahující se k fungování Evropského hospodářského prostoru, poplatky za administrativní činnost institucí, daně z příjmu zaměstnanců institucí ES, pokuty, přebytek rozpočtu z předchozího roku atd.
 +
 +\\ **- Lisabonská smlouva nově výslovně dává Radě pravomoc zřídit formou rozhodnutí nové kategorie vlastních zdrojů nebo stávající kategorie zrušit. Toto rozhodnutí přijme Rada zvláštním legislativním postupem (jednomyslně po konzultaci s Parlamentem) a následně musí být schváleno členskými státy.**
 +
 +* **Význam tradičních vlastních zdrojů** (zemědělské dávky, dávky z cukru a cla) **neustále klesá**. To je způsobeno například vzrůstající soběstačností Unie (a tedy menším objemem dovozu) a snižováním cel na dovoz do EU. Vzhledem k tomu, že při výběru zemědělských dávek a cel zůstává 25 % částky (do roku 2002 to bylo 10 %) členskému státu, který výběr provádí, je význam této příjmové složky pro rozpočet EU opravdu malý. V roce 2010 bude podle odhadů představovat jen 11,6 % rozpočtu EU.
 +* I **třetí zdroj - podíl na DPH --** posledních letech zaznamenal výrazný pokles  v roce 2010 by měl tvořit jen 11, 3 % rozpočtu EU
 +* Největším zdrojem příjmů se tak stává **příspěvek z HND** členských států (v roce 2010 představuje 75,9 %), který nejlépe zohledňuje schopnost zemí platit do společného rozpočtu.
 +
 +\\ \\ **- Výdaje:**
 +
 +**-** **výdaje jsou rozděleny do následujících okruhů:**
 +
 +**\\ **1. udržitelný růst (konkurenceschopnost,​ soudržnost v oblasti vzdělání,​ výzkumu, inovací, dopravy a energetických sítí);
 +
 +\\ 2. ochrana a správné hospodaření s přírodními zdroji (výdaje na ochranu životního prostředí a na boj se změnami klimatu; zemědělský sektor);
 +
 +\\ 3. občanství,​ svoboda, bezpečnost a právo (výdaje určené na zajištění bezpečnosti,​ na řízení migrace, boj proti terorismu, ochranu základních lidských práv či na soudní spolupráci;​ z hlediska občanů EU jsou významné také programy na podporu kultury, ochranu spotřebitele či evropské audiovizuální produkce);
 +
 +\\ 4. EU jako globální partner (pomoc kandidátským zemím a potenciálním kandidátům ze západního Balkánu, další evropské výdaje směřují na pomoc v rámci tzv. sousedské politiky a dále do asijských zemí, zemí Latinské Ameriky a do rozvojových zemí subsaharské Afriky, karibské oblasti a oblasti Tichomoří);​
 +
 +\\ 5. administrativa.
 +
 +**- Rozpočtové zásady:**
 +
 +- zásada jednotnosti a správnosti rozpočtu (principle of unity and accuracy)
 +- zásada ročního rozpočtu (principle of annuality) -- od 1. ledna do 31. prosince
 +- zásada vyrovnanosti (principle of equilibrium)
 +- zásada zúčtovací jednotky (principle of unit of account) - euro
 +- zásada obecnosti (principle of universality)
 +- zásada specifikace (principle of specification)
 +- zásada řádného finančního řízení (principle of sound financial management)
 +- zásada průhlednosti (principle of transparency)
 +
 +\\ \\ **- Schvalování rozpočtu**
 +
 +* **dle čl. 314 SFEU**
 +
 +\\   * Lisabonská smlouva potvrzuje zavedený postup týkající se víceletého finančního rámce, k jehož schválení je vyžadován souhlas Parlamentu. Lisabonská smlouva dále stanoví, že Parlament a Rada společně určují celkové výdaje, přičemž ruší současný rozdíl mezi takzvanými povinnými výdaji (například na přímé podpory pro zemědělství) a nepovinnými výdaji. Tato změna zajistí rovnováhu těchto dvou orgánů při schvalování rozpočtu unie.
 +* Posílení úlohy EP  LS ruší dřívější rozlišování "​povinných"​ a "​nepovinných"​ výdajů, Parlament bude společně s Radou rozhodovat o celém rozpočtu EU.
 +
 +\\ Zdroj: __[[http://​ec.europa.eu/​ceskarepublika/​index_cs.htm|http://​ec.europa.eu/​ceskarepublika/​index_cs.htm]]__
 +
 +__[[http://​www.euroskop.cz/​8877/​sekce/​rozpocet-eu/​|http://​www.euroskop.cz/​8877/​sekce/​rozpocet-eu/​]]__
 +
 +__[[http://​europa.eu/​lisbon_treaty/​glance/​democracy/​index_cs.htm|http://​europa.eu/​lisbon_treaty/​glance/​democracy/​index_cs.htm]]__
 +
 +(Zdroje: uč. Tichý a spol., uč. Svoboda, semináře Scheu, přednášky,​ Bobek: Předběžná otázka v komunitárním právu)
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code