Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU

- příjmy rozpočtu Evropské unie jsou tvořeny vlastními zdroji, které členské státy vybírají jménem EU a převádějí je do společného rozpočtu, a ostatními zdroji

- mezi zdroje rozpočtu patří:


1. tradiční vlastní zdroje - zemědělské dávky (tj. cla uvalená na dovoz zemědělských produktů), dávky z cukru a izoglukózy, cla z obchodu se třetími zeměmi vybraná podle společného celního tarifu
2. podíl na dani z přidané hodnoty (DPH)
3. podíl z hrubého národního důchodu (HND) členských států
4. ostatní -
poplatky vztahující se k fungování Evropského hospodářského prostoru, poplatky za administrativní činnost institucí, daně z příjmu zaměstnanců institucí ES, pokuty, přebytek rozpočtu z předchozího roku atd.


- Lisabonská smlouva nově výslovně dává Radě pravomoc zřídit formou rozhodnutí nové kategorie vlastních zdrojů nebo stávající kategorie zrušit. Toto rozhodnutí přijme Rada zvláštním legislativním postupem (jednomyslně po konzultaci s Parlamentem) a následně musí být schváleno členskými státy.

* Význam tradičních vlastních zdrojů (zemědělské dávky, dávky z cukru a cla) neustále klesá. To je způsobeno například vzrůstající soběstačností Unie (a tedy menším objemem dovozu) a snižováním cel na dovoz do EU. Vzhledem k tomu, že při výběru zemědělských dávek a cel zůstává 25 % částky (do roku 2002 to bylo 10 %) členskému státu, který výběr provádí, je význam této příjmové složky pro rozpočet EU opravdu malý. V roce 2010 bude podle odhadů představovat jen 11,6 % rozpočtu EU. * I třetí zdroj - podíl na DPH – posledních letech zaznamenal výrazný pokles  v roce 2010 by měl tvořit jen 11, 3 % rozpočtu EU * Největším zdrojem příjmů se tak stává příspěvek z HND členských států (v roce 2010 představuje 75,9 %), který nejlépe zohledňuje schopnost zemí platit do společného rozpočtu.- Výdaje:

- výdaje jsou rozděleny do následujících okruhů:


1. udržitelný růst (konkurenceschopnost, soudržnost v oblasti vzdělání, výzkumu, inovací, dopravy a energetických sítí);


2. ochrana a správné hospodaření s přírodními zdroji (výdaje na ochranu životního prostředí a na boj se změnami klimatu; zemědělský sektor);


3. občanství, svoboda, bezpečnost a právo (výdaje určené na zajištění bezpečnosti, na řízení migrace, boj proti terorismu, ochranu základních lidských práv či na soudní spolupráci; z hlediska občanů EU jsou významné také programy na podporu kultury, ochranu spotřebitele či evropské audiovizuální produkce);


4. EU jako globální partner (pomoc kandidátským zemím a potenciálním kandidátům ze západního Balkánu, další evropské výdaje směřují na pomoc v rámci tzv. sousedské politiky a dále do asijských zemí, zemí Latinské Ameriky a do rozvojových zemí subsaharské Afriky, karibské oblasti a oblasti Tichomoří);


5. administrativa.

- Rozpočtové zásady:

- zásada jednotnosti a správnosti rozpočtu (principle of unity and accuracy) - zásada ročního rozpočtu (principle of annuality) – od 1. ledna do 31. prosince - zásada vyrovnanosti (principle of equilibrium) - zásada zúčtovací jednotky (principle of unit of account) - euro - zásada obecnosti (principle of universality) - zásada specifikace (principle of specification) - zásada řádného finančního řízení (principle of sound financial management) - zásada průhlednosti (principle of transparency)- Schvalování rozpočtu

* dle čl. 314 SFEU


* Lisabonská smlouva potvrzuje zavedený postup týkající se víceletého finančního rámce, k jehož schválení je vyžadován souhlas Parlamentu. Lisabonská smlouva dále stanoví, že Parlament a Rada společně určují celkové výdaje, přičemž ruší současný rozdíl mezi takzvanými povinnými výdaji (například na přímé podpory pro zemědělství) a nepovinnými výdaji. Tato změna zajistí rovnováhu těchto dvou orgánů při schvalování rozpočtu unie. * Posílení úlohy EP  LS ruší dřívější rozlišování „povinných“ a „nepovinných“ výdajů, Parlament bude společně s Radou rozhodovat o celém rozpočtu EU.


Zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm

http://www.euroskop.cz/8877/sekce/rozpocet-eu/

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/democracy/index_cs.htm

(Zdroje: uč. Tichý a spol., uč. Svoboda, semináře Scheu, přednášky, Bobek: Předběžná otázka v komunitárním právu)

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code