Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-43 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 43. Evropská centrální banka ======
 +
 +* **orgán EU** > může se podílet na legislativě a podávat připomínky
 +* sídlo -- **Frankfurt**
 +* upravena ve **SFEU a Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (**Protokol č. 4 k SFEU**)**
 +* převzala dřívější úkoly **Evropského měnového institutu**
 +* **řídí měnovou politiku unie a spolu s národními centrálními bankami tvoří Eurosystém - Evropský systém centrálních bank -- ESCB**
 +* //**výkon měnové politiky**//​
 +* cenová stabilita, úkoly v oblasti devizových rezerv, dohled nad finančními trhy
 +* podporuje obecné hospodářské politiky
 +* jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží
 +* povoluje **vydávání eura** - vydávají ho ECB nebo národní centrální banky
 +* předkládá **výroční zprávu** o činnosti ESCB a o měnové politice za uplynulý a běžný rok EP
 +* vypracovává a zveřejňuje zprávy o ESCB alespoň jednou za čtvrt roku
 +* může požadovat po úvěrových institucích,​ aby udržovaly na účtech u ECB nebo NCB **minimální rezervy**
 +* ve všech členských státech požívá nezbytných **výsad a imunit**, subjektivita právnické osoby - zakázáno přečerpávání účtů nebo jiný typ úvěrování od ECB nebo NCB ve prospěch institucí nebo subjektů unie, nebo subjektů členských států
 +* přijímá **nařízení a rozhodnutí**,​ vydává **doporučení** a zaujímá **stanoviska**
 +* může rozhodnout o jejich zveřejnění
 +* **základní kapitál -- 5 mld. EUR** - jedinými upisovateli a držiteli základního kapitálu -- NCB
 +* jednání nebo opomenutí ECB podléhají **přezkoumání nebo výkladu Soudního dvora EU**
 +* členové řídících orgánů a zaměstnanci ECB a NCB jsou povinni zachovávat **mlčenlivost** ohledně služebního tajemství -- i po skončení pracovního poměru
 +* **ECB zavazují vůči třetí stranám**
 +* prezident, 2 členové Výkonné rady, 2 zaměstnanci ECB zmocnění prezidentem ECB
 +* ECB mohou být svěřeny Radou zvláštní úkoly vztahující se k **obezřetostnímu dohledu**
 +* v době krize -- **Evropská rada pro systémová rizika**
 +* **nezávislost**
 +
 +//**1) institucionální**//​
 +
 +* nesmí přijímat pokyny od orgánů členských států ani orgánů EU
 +* orgány EU nesmí ECB ukládat úkoly
 +
 +//**2) finanční -- rozpočtová**//​
 +
 +a) vztah ECB k veřejným rozpočtům -- čl 123 SFEU
 +
 +* zakazuje, aby ECB sanovala veřejné rozpočtu
 +
 +b) vztah orgánů EU k rozpočtu ECB - není smlouvou upraveno
 +
 +//**3) personální**//​
 +
 +* minimalizovat politické vlivy při obsazování,​ odvolávání a výkonu funkce
 +* nejsou pravidla pro jmenování
 +
 +* nový článek o povinnost orgánů Unie loajálně spolupracovat může ovlivnit nezávislost ECB
 +
 +\\   * rozhodovací orgány:
 +* **Rada guvernérů**
 +* členové výkonné rady ECB a guvernéři národních centrálních bank (s eurem)
 +* 1 člen = 1 hlas, usnášeníschopnost -- 2/3
 +* rozhoduje prostou většinou hlasů, pokud statut nestanoví jinak
 +* kvalifikovaná většina - 2/3 upsaného zákl. kap. a zároveň, 1/2 podílníků
 +* přijímá **obecné zásady** a **činí rozhodnutí** nezbytná pro zajištění plnění úkolů
 +* **určuje měnovou politiku Unie** a **přijímá rozhodnutí** týkající se střednědobých měnových cílů
 +* **Výkonná rada**
 +* prezident, viceprezident,​ další 4 členové
 +* jmenování z **uznávaných a zkušených osobností** s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech
 +* Evropskou radou kvalifikovanou většinou (před LS -- dohoda vlád)
 +* na doporučení Rady, po konzultaci s EP a Radou guvernérů
 +* funkční období -- 8 let, bez možnosti znovujmenování
 +* pouze státní příslušníci členských států eurozóny
 +* nesmí vykonávat jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální činnost
 +* **odvolání Soudním dvorem** na žádost Rady guvernérů nebo Výkonné rady
 +* přestane splňovat podmínky k výkonu funkce
 +* vážné pochybení
 +* 1 člen = 1 hlas, prostá většina -- v případě rovnosti rozhoduje hlas prezidenta
 +* **provádí měnovou politiku** v souladu s obecnými zásadami a rozhodnutími Rady guvernérů
 +* **dává nezbytné pokyny národním bankám**
 +* **Generální rada**
 +* prezident a viceprezident ECB, guvernéři národních bank
 +* poradní funkce, shromažďování statistických informací, podávání zpráv o činnosti ECB, podílí se na přípravách stanovení přepočítacích koeficientů
 +
 +\\ **Národní centrální banky**
 +
 +* funkční období guvernéra národní centrální banky je nejméně 5 let
 +* odvolání -- přestane splňovat podmínky nebo se dopustí závažného pochybení
 +* jednají v souladu s obecnými zásadami a pokyny ECB
 +* mohou vykonávat i jiné funkce
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code