Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


43. Evropská centrální banka

* orgán EU > může se podílet na legislativě a podávat připomínky * sídlo – Frankfurt * upravena ve SFEU a Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (Protokol č. 4 k SFEU) * převzala dřívější úkoly Evropského měnového institutu * řídí měnovou politiku unie a spolu s národními centrálními bankami tvoří Eurosystém - Evropský systém centrálních bank – ESCB * výkon měnové politiky * cenová stabilita, úkoly v oblasti devizových rezerv, dohled nad finančními trhy * podporuje obecné hospodářské politiky * jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží * povoluje vydávání eura - vydávají ho ECB nebo národní centrální banky * předkládá výroční zprávu o činnosti ESCB a o měnové politice za uplynulý a běžný rok EP * vypracovává a zveřejňuje zprávy o ESCB alespoň jednou za čtvrt roku * může požadovat po úvěrových institucích, aby udržovaly na účtech u ECB nebo NCB minimální rezervy * ve všech členských státech požívá nezbytných výsad a imunit, subjektivita právnické osoby - zakázáno přečerpávání účtů nebo jiný typ úvěrování od ECB nebo NCB ve prospěch institucí nebo subjektů unie, nebo subjektů členských států * přijímá nařízení a rozhodnutí, vydává doporučení a zaujímá stanoviska * může rozhodnout o jejich zveřejnění * základní kapitál – 5 mld. EUR - jedinými upisovateli a držiteli základního kapitálu – NCB * jednání nebo opomenutí ECB podléhají přezkoumání nebo výkladu Soudního dvora EU * členové řídících orgánů a zaměstnanci ECB a NCB jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně služebního tajemství – i po skončení pracovního poměru * ECB zavazují vůči třetí stranám * prezident, 2 členové Výkonné rady, 2 zaměstnanci ECB zmocnění prezidentem ECB * ECB mohou být svěřeny Radou zvláštní úkoly vztahující se k obezřetostnímu dohledu * v době krize – Evropská rada pro systémová rizika * nezávislost

1) institucionální

* nesmí přijímat pokyny od orgánů členských států ani orgánů EU * orgány EU nesmí ECB ukládat úkoly

2) finanční – rozpočtová

a) vztah ECB k veřejným rozpočtům – čl 123 SFEU

* zakazuje, aby ECB sanovala veřejné rozpočtu

b) vztah orgánů EU k rozpočtu ECB - není smlouvou upraveno

3) personální

* minimalizovat politické vlivy při obsazování, odvolávání a výkonu funkce * nejsou pravidla pro jmenování

* nový článek o povinnost orgánů Unie loajálně spolupracovat může ovlivnit nezávislost ECB


* rozhodovací orgány: * Rada guvernérů * členové výkonné rady ECB a guvernéři národních centrálních bank (s eurem) * 1 člen = 1 hlas, usnášeníschopnost – 2/3 * rozhoduje prostou většinou hlasů, pokud statut nestanoví jinak * kvalifikovaná většina - 2/3 upsaného zákl. kap. a zároveň, 1/2 podílníků * přijímá obecné zásady a činí rozhodnutí nezbytná pro zajištění plnění úkolů * určuje měnovou politiku Unie a přijímá rozhodnutí týkající se střednědobých měnových cílů * Výkonná rada * prezident, viceprezident, další 4 členové * jmenování z uznávaných a zkušených osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech * Evropskou radou kvalifikovanou většinou (před LS – dohoda vlád) * na doporučení Rady, po konzultaci s EP a Radou guvernérů * funkční období – 8 let, bez možnosti znovujmenování * pouze státní příslušníci členských států eurozóny * nesmí vykonávat jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální činnost * odvolání Soudním dvorem na žádost Rady guvernérů nebo Výkonné rady * přestane splňovat podmínky k výkonu funkce * vážné pochybení * 1 člen = 1 hlas, prostá většina – v případě rovnosti rozhoduje hlas prezidenta * provádí měnovou politiku v souladu s obecnými zásadami a rozhodnutími Rady guvernérů * dává nezbytné pokyny národním bankám * Generální rada * prezident a viceprezident ECB, guvernéři národních bank * poradní funkce, shromažďování statistických informací, podávání zpráv o činnosti ECB, podílí se na přípravách stanovení přepočítacích koeficientů


Národní centrální banky

* funkční období guvernéra národní centrální banky je nejméně 5 let * odvolání – přestane splňovat podmínky nebo se dopustí závažného pochybení * jednají v souladu s obecnými zásadami a pokyny ECB * mohou vykonávat i jiné funkce

Navigace (obsah)

1. Vývojová stádia evropské integrace | 2. Význam Maastrichtské smlouvy a Amsterdamské smlouvy | 3. Význam Lisabonské smlouvy | 4. Vznik členství v EU | 5. Pojem a obsah členství v EU | 6. Rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy | 7. Pozastavení a zánik členství v EU | 8. Princip posílené spolupráce | 9. Pojem a působnost práva EU | 10. Princip loajality | 11. Princip subsidiarity | 12. Princip proporcionality | 13. Systematika pramenů práva EU a jejich vzájemné vazby | 14. Primární právo EU a jeho vnitrostátní účinky | 15. Nařízení EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od směrnic EU | 16. Směrnice EU a jejich vnitrostátní účinky. Odlišení od nařízení EU | 17. Následky nenáležité transpozice směrnic EU | 18. Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) | 19. Judikatura Soudního dvora EU jako pramen práva EU | 20. Obecné právní zásady jako pramen práva EU | 21. Hlavní metody výkladu práva EU a jejich specifika. | 22. Postupy pro přijímání změn primárního práva EU | 23. Legislativní proces v EU. | 24. Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států EU | 25. Právní základ a autonomie práva EU | 26. Specifika práva EU vůči mezinárodnímu právu | 27. Princip přímého účinku (použitelnosti) práva EU | 28. Princip nepřímého účinku práva EU | 29. Princip přednosti práva EU - jeho zakotvení a projevy | 30. Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva | 31. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva EU | 32. Sankce v právu EU | 33. Odpovědnost EU za škodu | 34. Pojetí základních práv v právu EU | 35. Systém ochrany základních práv v EU (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků Soudního dvora EU) | 36. Geneze a obsah Listiny základních práv EU | 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva | 38. Přehled institucionální struktury EU | 39. Evropská rada (složení, fungování, pravomoci) | 40. Rada EU (složení, fungování, pravomoci) | 41. Evropská komise (složení, fungování, pravomoci) | 42. Evropský parlament (složení, fungování, pravomoci) | 43. Evropská centrální banka | 44. Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu EU | 45. Soudní dvůr (složení, pravomoci, úloha) | 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) | 47. Přehled druhů řízení před Soudním dvorem EU | 48. Řízení o předběžné otázce | 49. Řízení o žalobě neplatnosti | 50. Řízení o žalobě pro porušení Smluv | 51. Pojem zboží a hlavní zákazy, na nichž je volný pohyb zboží založen | 52. Výjimky ze zásady volného pohybu zboží | 53. Zákaz cel a opatření majících rovnocenný účinek | 54. Zákaz kvantitativních omezení a opatření majících rovnocenný účinek | 55. Pojem služeb, zásada volného pohybu služeb a výjimky z ní | 56. Zásada vzájemného uznávání (princip země původu) ve volném pohybu služeb, zboží a osob | 57. Unijní občanství – pojem a základní charakteristika | 58. Práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU | 59. Právo pobytu a práce unijních občanů | 60. Omezení volného pohybu unijních občanů | 61. Schengenský systém | 62. Svoboda usazování v EU | 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb | 64. Pojem hospodářské a měnové unie | 65. Pakt o stabilitě a růstu | 66. Zneužití dominantního postavení v EU | 67. Kartelové dohody v EU | 68. Kontrola fúzí v EU | 69. Veřejné podpory v EU | 70. Prosazování soutěžního práva EU | 71. Právní povaha tzv. vnějších smluv EU a řízení o posudku slučitelnosti | 72. Zvláštnosti právního režimu SZBP | 73. Prostor svobody, bezpečnosti a práva | 74. Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech | 75. Charakteristika jedné z následujících politik EU: zemědělská, dopravní, ochrany spotřebitele a životního prostředí

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code