Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-42 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 42. Evropský parlament (složení, fungování,​ pravomoci) ======
 +
 +* Evropský parlament je kolektivní permanentní orgán, jenž zastupuje zájmy obyvatel (občanů) EU; tím se liší od Rady zastupující zájmy členských států i od Komise, která zastupuje zájmy čisté evropské integrace -> v institucionálním systému EU jde tedy o **nadnárodní,​ ne mezivládní orgán**
 +* sídlo EP je stanoveno tak, že stálá zasedání probíhají ve Štrasburku,​ mimořádná zasedání v Lucemburku nebo v Bruselu; generální sekretariát a 20 stálých výborů EP působí v Bruselu
 +
 +\\ __**Složení**__
 +
 +* EP se skládá ze zástupců občanů EU; počet poslanců nesmí přesáhnout 754 (dnes 736; od roku 2014: 751); napříště o konkrétním počtu europoslanců se bude rozhodovat ne změnou primárního práva, ale jednomyslným rozhodováním ER na návrh EP, aby se primární právo nemuselo v tomto ohledu měnit při přistoupení každého dalšího státu
 +* zastoupení členských států musí být stanoveno podle **zásady sestupné poměrnosti** (tzv. degresivní proporcionality),​ která má zajistit, aby se rozložení křesel v EP co nejméně odlišovalo od rozložení obyvatel EU (tzn. aby lidnatější členský stát měl právo obsadit vyšší počet křesel a aby každý poslanec z lidnatějšího státu zastupoval vyšší počet obyvatel)
 +* poslanci jsou voleni ve všeobecných a přímých volbách občany EU v každém členském státě podle jeho vlastních volebních pravidel, ale ve stejných dnech pro celou Evropu
 +* **status poslance** -- mandát trvá 5 let, je zastupitelský (poslanci hlasují individuálně a osobně -- nemohou být vázáni jakýmikoliv příkazy a to ani vlastními politickými skupinami)
 +* **výsady a imunity** poslanců EP -- mají funkční povahu -> směřují k tomu, aby nevznikaly překážky pro fungování a nezávislost Společenství,​ jde o svobodu projevu a nezávislost europoslanců
 +* tyto imunity jsou absolutní, soudy k nim proto přihlížejí ex offo; na území svého členského státu požívá europoslanec imunitu v rozsahu poslance národního parlamentu, na území ostatních čl.států je vyloučeno jakékoliv stíhání a zadržení pro názory a hlasování v průběhu jeho funke; imunita se však nevztahuje na trestné činy
 +* **neslučitelnost** -- postavení poslance je neslučitelné se členstvím ve vládě, neboť to souvisí s možností zasedat v Radě, se členstvím v Komisi, účetním dvoru, s postavením soudce nebo generálního advokáta ESD či Tribunálu, s postavením úředníka EU
 +
 +\\ __**Fungování**__
 +
 +* EP přijímá vlastní jednací řád -- z něj a z primárního práva se odvozuje postavení řídících orgánů, politických klubů, pravidla jednání EP atd.
 +* **řídící orgány** -> **předsednictvo** je tvořeno předsedou a 14 místopředsedy jmenovanými EP z vlastních řad na dobu 2,5 roku, s možností nového jmenování;​ předsedovi náleží řízení práce EP; může být vyzván dostavit se před ER (čl. 235/2 SFEU)
 +* **předseda** vedle své obvyklé úlohy organizační má též důležitou funkci ve vztazích s jinými orgány (meziorgánové dohody); **předsednická konference** se skládá z předsedy EP a předsedů politických skupin, zastává různé podstatné funkce týkající se organizace práce EP (např. příprava programu jednání)
 +* **politické skupiny** -> politické skupiny v EP reflektují existenci „politických stran na evropské úrovni“, jež jsou chápány jako součást evropské demokracie
 +* od počátku se poslanci seskupují podle politické, nikoliv státní příslušnosti;​ zájem na vytvoření politické strany spočívá v nároku na sekretariát,​ získání finančních dotací, ale hlavně v nároku na určitý způsob vyjadřování stanovisek
 +* vytvoření politického klubu se děje deklarací na základě minimálního počtu poslanců (25) z nejméně ¼ členských států; není dovoleno být členem více než jedné politické skupiny (těchto skupin je celkem 7 -- největší vliv má Evropská lidová strana)
 +* poslanci nezávislí -- bez klubové příslušnosti -- vysílají dva zástupce na předsednickou konferenci, jíž se účastní bez hlasovacího práva
 +* **výbory** -> EP má permanentní výbory (20) a specializované komise; EP rozhoduje vždy na základě jejich zprávy
 +* EP rovněž může vytvářet dočasné komise; vyšetřovací komise je od LS možno vytvořit na žádost ¼ poslanců EP
 +* **zasedání a schůze** -> EP zasedá jednou ročně, schází se druhé úterý v březnu; může se sejít k mimořádnému zasedání na žádost většiny svých členů, Rady nebo Komise
 +* zasedání se konají obyčejně v sídle EP, jímž je Štrasburk, nicméně kromě 12 měsíčních pravidelných zasedání ve Štrasburku se další schůze -- zejm. výborů -- organizují v Bruselu; generální sekretariát a jeho útvary sídlí v Lucemburku
 +* **schůze** -- kvórum schůze je stanoveno na 1/3 všech členů EP, ale v praxi se toto systematicky neověřuje
 +* **rozpravy** -- jsou veřejné, ledaže EP rozhodne 2/3 hlasů; až na výjimečné případy EP rozhoduje **absolutní většinou odevzdaných hlasů**; hlasování je **osobní** -- normálně se hlasuje zvednutím ruky, aklamační hlasování nebo hlasování tajné je možné za podmínek stanovených jednacím řádem
 +
 +\\ __**Pravomoci**__
 +
 +* EP má pravomoci: legislativní,​ rozpočtové (oboje společně s Radou), politické kontroly a konzultace, jmenovací pravomoci a pravomoci ve vnějších vztazích
 +* **legislativní pravomoci** -- EP se podílí na přijímání všech legislativních aktů a rozpočtu, ne však aktů SZBP; u nelegislativních aktů se situace různí
 +* EP má dále právo podávat návrhy k volbám do EP; zahájit proceduru revize Smluv, udělit souhlas nutný ke svolání Konventu, jenž by o změně primárního práva diskutoval; požádat Komisi o vypracování návrhu legislativního aktu; nechce-li Komise vyhovět, musí to zdůvodnit
 +* **rozpočtové pravomoci** -- LS posílila pravomoci při **schvalování** víceletého finančního rámce, ročního rozpočtu EU, stanovení právního základu pro vlastní zdroje a pro přijímání finančních pravidel týkajících se sestavování a plnění rozpočtu a pravidel pro kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací
 +* k posílení došlo dokonce tak daleko, že v jednom případě může být rozpočet přijat i proti vůli Rady
 +* EP též uděluje Komisi absolutorium za **provádění** rozpočtu; společně s Radou má přijímat opatření na ochranu proti finančním podvodům proti rozpočtu
 +* **jmenování orgánů** -- EP má právo volit předsedu Komise, schvalovat a odvolávat Komisi jako celek, vyslovit nedůvěru Komisi, volit ombudsmana, vytvořit dočasné vyšetřovací komise
 +* **politická kontrola** -- __kontrola bez sankcí__ ->
 +* -> **rozpravy --** EP je podrobně informován o aktivitách EU; na veřejném zasedání vede rozpravu o výroční zprávě, kterou předkládá Komise
 +* Komise předkládá EP řadu dalších zpráv o specifických otázkách: o soutěžní politice, o aplikaci evropského práva atd. EP rovněž přezkoumává zprávu o předsednictví v Radě na konci každého předsednického období, zprávu o zasedání ER
 +* **interpelace** -- Komise je povinna odpovídat písemně nebo ústně na otázky, které jí kladou členové EP; odpovědi na tyto otázky se publikují v ÚV
 +* **petice --** občané EU, ale i jakákoliv FO či PO sídlící nebo pobývající v některém členském státu má petiční právo k EP; petice mohou být předkládány individuálně nebo kolektivně;​ musejí se týkat jich osobně a spadat do věcné působnosti EU
 +* **intervence ombudsmana**
 +* __kontrola se sankcemi__ - > obecně má EP legitimaci u ESD proti Radě i Komisi
 +* kontrola následovaná sankcemi se předvídá pouze ve vztahu ke Komisi je totiž nemožné sankcionovat Radu -- mezivládní orgán, jeho členové se za svoje činy zodpovídají národnímu parlamentu
 +* sankční kontrola EP vůči Komisi má formu **vyslovení nedůvěry**,​ jež se týká celé Komise kolektivně;​ naproti tomu EP nenáleží volat k odpovědnosti jednotlivé komisaře, nicméně může vyvíjet nátlak na předsedu EP, jehož kandidaturu na počátku schvaloval
 +* **vnější vztahy** -- souhlas či konzultace EP je zapotřebí k přijetí (od LS) všech tzv. vnějších smluv
 +* EP je aktivně legitimován k podání žádosti o vydání posudku podle čl.218/11 SFEU
 +
 +\\ __**Literatura:​**__
 +
 +\\ //Když se řekne Lisabonská smlouva//
 +
 +\\ //Smlouva o Evropské unii (ÚZ)//
 +
 +\\ //Smlouva o fungování Evropské unie (ÚZ)//
 +
 +\\ Svoboda, Pavel -- //Úvod do evropského práva//, Praha, C.H. Beck (3. vydání), 2010
 +
 +\\ __**Internetové zdroje:**__
 +
 +__[[http://​www.euroskop.cz/​|http://​www.euroskop.cz/​]]__
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code