Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-41 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 41. Evropská komise (složení, fungování,​ pravomoci) ======
 +
 +Upravena především článkem 17 SEU (ve znění Lisabonské smlouvy).
 +
 +Komise je výkonný orgán, který je nezávislý na vnitrostátních vládách. Jejím úkolem je zastupovat a bránit zájmy Unie jako celku. Jejím hlavním posláním je sestavovat návrhy nových evropských právních předpisů, které předkládá Radě a Parlamentu. Také odpovídá za provádění rozhodnutí Rady a Parlamentu. Evropská komise byla založena již v 50. letech na základě zakládacích smluv.
 +
 +- **Složení**
 +
 +__Komise od 2010:​__Komise jmenovaná v době mezi dnem vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a dnem 31. října 2014 se skládá z jednoho státního příslušníka každého členského státu, včetně jejího předsedy a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který je jedním z jejích místopředsedů.
 +
 +\\ Předseda EK: José Manuel Barroso
 +
 +Místopředsedové:​ Catherine Ashton, Viviane Reding
 +
 +Z ČR: Štefan Füle (Rozšíření a politika sousedství)
 +
 +\\ __Komise od 2014:__Ode dne 1. listopadu 2014 se Komise včetně předsedy a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku skládá z takového počtu členů, který odpovídá **dvěma třetinám počtu členských států**, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně o změně tohoto počtu. (čl. 17 SEU) Členové Komise jsou vybíráni ze státních příslušníků členských států na základě systému naprosto **rovné rotace** mezi členskými státy umožňujícího odrážet demografickou a zeměpisnou různorodost všech členských států. Rozdíl mezi celkovými počty funkčních období vykonávaných státními příslušníky jakýchkoli dvou členských států nesmí být nikdy vyšší než jedna. (čl. 244 SFEU)
 +
 +\\ Komisaři nejsou zástupci svých států. Komisaři nesmějí přijímat instrukce od státu, ze kterého pocházejí,​ ani od jakéhokoliv jiného státu a jsou povinni prosazovat výhradně zájmy Unie. Členové Komise jsou vybíráni podle celkové způsobilosti a evropanství z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti. Ke komisařům jsou přidělené resorty (generální ředitelství/​direktoráty),​ pro které se obvykle používá zkratky DG (Directorate-general). Generální ředitelství mají strukturu podobnou ministerstvům a v jejich čele stojí generální ředitelé.
 +
 +\\ V čele: **předseda**navržený Evropskou radou a potvrzený Evropským parlamentem.
 +
 +\\ //Čl. 17 odst. 7: S přihlédnutím k volbám do Evropského parlamentu a po náležitých konzultacích navrhne Evropská rada kvalifikovanou většinou Evropskému parlamentu kandidáta na funkci předsedy Komise. Tohoto kandidáta zvolí Evropský parlament většinou hlasů všech svých členů. Nezíská-li potřebnou většinu, navrhne Evropská rada do jednoho měsíce kvalifikovanou většinou nového kandidáta, kterého zvolí Evropský parlament stejným postupem//.
 +
 +\\ Ostatní členové (komisaři) jsou společně jmenováni Radou Evropské unie, prezidentem Evropské komise a potvrzeni Evropským parlamentem. Komise má rovněž dva místopředsedy.
 +
 +à
 +
 +* Vlády členských států se navzájem dohodnou, koho navrhnou jako nového předsedu Komise.
 +* Navrženého předsedu Komise následovně schválí Parlament.
 +* Navržený předseda Komise si po projednání s vládami členských států vybere ostatní členy Komise.
 +* Rada schválí seznam nominovaných členů kvalifikovanou většinou a předloží ho Evropskému parlamentu ke schválení.
 +* Parlament následně vede pohovor s každým nominovaným členem a hlasuje o svém stanovisku ohledně celé Komise.
 +* Poté, co Parlament na základě hlasování schválí stanovisko, Rada kvalifikovanou většinou oficiálně jmenuje novou Komisi.
 +
 +\\   - **Fungování**
 +
 +Funkční období Komise je **pětileté**. Nová komise je jmenována na 5 let do 6 měsíců po volbách do EP.
 +
 +\\ Komise je jako sbor odpovědná Evropskému parlamentu. Evropský parlament může Komisi vyslovit nedůvěru. V případě vyslovení nedůvěry členové Komise kolektivně odstoupí ze svých funkcí a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku odstoupí ze své funkce v Komisi.
 +
 +\\ Komise se schází z pravidla jednou týdně v Bruselu. Usnáší se většinou hlasů svých členů, přičemž usnášeníschopnost stanoví jednací řád, který si Komise schválí.
 +
 +\\ Během funkčního období nesmí členové Komise vykonávat jinou výdělečnou i nevýdělečnou činnost.
 +
 +\\ Výkon funkce končí:
 +
 +* uplynutím stanové doby,
 +* smrtí,
 +* odvoláním,​
 +* odstoupením.
 +
 +Nahrazen na zbývající část funkčního období novým členem stejné státní příslušnosti,​ kterého jmenuje Rada vzájemnou dohodou s předsedou Komise po konzultaci s Evropským parlamentem.
 +
 +\\ Komise zveřejní každoročně nejméně měsíc před zahájením zasedání Evropského parlamentu souhrnnou zprávu o činnosti Unie.
 +
 +\\   - **Pravomoci**
 +
 +* Je výkonný orgán Evropské unie.
 +* Zajišťuje uplatňování Smluv a opatření přijatých orgány na jejich základě.
 +* Pod kontrolou Soudního dvora Evropské unie dohlíží na uplatňování práva Unie.
 +* Plní rozpočet a řídí programy.
 +* Vykonává koordinační,​ výkonné a řídící funkce v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvami.
 +* S výjimkou společné zahraniční a bezpečnostní politiky a dalších případů uvedených ve Smlouvách zajišťuje vnější zastupování Unie.
 +* Činí podněty k přijímání jednoletých a víceletých programů Unie s cílem dosáhnout interinstitucionálních dohod. (čl. 17 SEU)
 +
 +Legislativní akty mohou být přijaty pouze na návrh Komise. Komise je tedy prakticky jediným orgánem, který má možnost **legislativní iniciativy**. (Smlouvy mohou stanovit výjimky.) Rada a Parlament mohou pouze žádat Komisi a navrhla určitou legislativu,​ samotný akt navržení však musí učinit Komise. Také občané mají podle Lisabonské smlouvy možnost lidové iniciativy -- mohou navrhnout legislativní akt, pokud bude podpořen 1 milionem podpisů evropských občanů, ale není to závazné. Komise navrhuje kroky na úrovni EU pouze tehdy, domnívá-li se, že problém nelze řešit efektivněji na vnitrostátní,​ regionální či místní úrovni. (princip subsidiarity)
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code