Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-40 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 40. Rada EU (složení, fungování,​ pravomoci) ======
 +
 +* jiná používaná označení -- (do Maastrichtské smlouvy) Rada ministrů, Rada
 +
 +- Rada je **kolektivním nepermanentním orgánem** EU, který je složen ze zástupců vlád členských států, jež zastupuje zájmy členských států EU, tj. jde o mezivládní orgán v institucionálním systému EU
 +
 +* hlavním sídlem Rady EU je Brusel, především budova Justus Lipsius; zasedání v dubnu, červnu a říjnu se konají v Lucemburku
 +
 +\\ __**Složení**__(čl. 16 SEU)
 +
 +- Rada má tolik členů -- zástupců vlád, kolik je členských států (nyní 27); zástupce vlády musí být zmocněn zavazovat svou vládu, schopen vykonávat hlasovací právo, popř. vykonávat předsednictví
 +- Rada se schází v různých formacích -- podle předmětu jednání; po LS jsou nejdůležitějšími formacemi: **Rada pro všeobecné záležitosti** (GAC) spolu s předsedou a Komisí zajišťuje soudržnost dalších formací a připravuje práci ER a **Rada pro zahraniční věci** (FAC) rozhoduje o vnější činnosti EU podle strategických směrů ER a zajišťuje soudržnost činnosti EU
 +- ostatní ministři se účastní specializovaných formací (finance, zemědělství,​ doprava, životní prostředí);​ o jejich ustavení rozhoduje ER; někdy je třeba konat zasedání více ministrů, pokud se některé problémy týkají více rezortů (schází se tzv. JUMBO Rada)
 +- od Rady je třeba odlišit orgán (či zvláštní formát na zasedání) nazývaný **zástupci vlád členských států v Radě** (ZVR) -- primární právo tento orgán výslovně neustavuje, ale přesto mu svěřuje významné pravomoci -- jmenování Soudu, jmenování Tribunálu, stanovení sídla orgánů EU
 +
 +\\ __**Fungování**__
 +
 +* **předsednictví** -- předsednictví v Radě rotuje po členských státech podle rozhodnutí ER kvalifikovanou většinou; to stanoví, že předsednictví Rady, kromě FAC, vykonává vždy skupina tří členských států po 18 měsíců („trojka“),​ čímž se dosáhne určité obsahové koherence předsednictví
 +* v rámci skupiny pak jednotlivé členské státy předsedají Radě vždy půl roku; předsedající členský stát mj. zajišťuje i koordinaci činnosti různých orgánů mezivládní povahy (COREPER, expertní skupiny atd.); toto neplatí pro FAC, jíž předsedá VP-ZVBP
 +* **jednání** -- počet zasedání Rady není stanoven, konají se na svolání předsedou na jeho návrh nebo na návrh některého ze členů Rady nebo na návrh Komise
 +* program jednání navrhuje předseda, schvaluje jej Rada na začátku každého jednání; jednání Rady má dvě časti -- **veřejnou** k rozhodování o legislativních návrzích a **neveřejnou** pro ostatní záležitosti
 +* **orgány připravující jednání Rady** --> členové vlád, kteří občas zasedají v Radě EU, jsou zaneprázdněni hlavně úkoly ve své národní vládě, a proto potřebují pomoc permanentních orgánů
 +* **generální sekretariát** -- zaměstnává celkem 2000 úředníků připravujících rozhodnutí Rady; generální tajemník je jmenován prostou většinou Rady; pomáhá mu zástupce generálního tajemníka, 8 generálních ředitelství a právní služba
 +* **výbor stálých zástupců (COREPER)** připravuje jednání Rady; schází se na úrovni velvyslanců pro obecné politické otázky (COREPER II), anebo jejich zástupců pro otázky technické týkající se zejm. vnitřního trhu a společných politik (COREPER I)
 +* i Komise je u COREPERu zastoupena; návrhy předkládá Komise Radě, ta je postoupí COREPERu, ten je nechá přezkoumat jedné z cca 250 pracovních skupin či výborů sestavených z úředníků stálých zastoupení nebo expertů vlád členských států; na této úrovni mj. nastává intenzivní lobování
 +
 +%%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------%%
 +
 +* **vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku** -- jedná se o novou funkci, která nahrazuje a personálně slučuje dosavadní funkce generálního tajemníka -- vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, komisaře pro vnější vztahy a předsedy Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy; v současnosti post zastává baronka Catherine Ashton
 +* tato funkce zahrnuje 3 úkoly: zmocněnkyně Rady pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, předsedkyně Rady pro zahraniční věci a místropředsedkyně Komise
 +* vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jmenuje Evropská rada se souhlasem předsedy Komise kvalifikovanou většinou
 +
 +* **hlasování** -> **způsob hlasování** -- Rada zásadně rozhoduje **kvalifikovanou většinou** svých členů (ostatní kvóra jsou tedy výjimkou z pravidla; zejm. případy prosté většiny jsou v praxi vzácné -- např. svolání mezivládní konference k revizi zakládacích smluv)
 +* **kvalifikovaná většina** -- **tzv. vážené hlasování** se řídí těmito pravidly: každý stát má 3 -- 29 hlasů přidělených podle více kritérií: rozloha, počet obyvatel, význam politický a ekonomický v EU
 +* **kvalifikovaná většina** je dosažena, je-li pro přijetí návrhu 255 z 345 hlasů (74 %); z prosté většiny členských států, jedná-li Rada na návrh Komise, jinak 2/3 většiny členských států; na návrh členského státu je navíc třeba, aby hlasy „pro“ zastupovaly nejméně 62 % obyvatel EU; blokovací menšinu tvoří 91 hlasů
 +* od 1.11. 2014 bude kvalifikovaná většina znamenat dvojí většinu, kde každý stát bude mít 1 hlas: jedná-li Rada o návrhu EK či VP-SZBP: 55 % počtu členských států, jež zastupují nejméně 65 % počtu obyvatel EU; jedná-li na jiný návrh: 72 % členských států, jež představují nejméně 65 % obyvatel EU; pro roky 2014 -- 2017 může každý stát požádat, aby se používala pravidla platná před 1.11. 2014
 +* **jednomyslnost** je výraz respektu vůči mezinárodněprávnímu prvku v rámci evropské integrace, dovolující,​ aby členský stát nebyl vázán proti vlastní vůli v citlivých oblastech či ve věcech „ústavní“ důležitosti (např. sociální zabezpečení,​ SZBP a provádění EBOP, prostor svobody, bezpečnosti a práva, omezení pohybu kapitálu vůči třetím zemím, jazyková pravidla, volby do EP atd.)
 +* LS umožňuje nově od r. 2014, popř. 2017 **přechod od jednomyslnosti ke kvalifikované většině** ve všech oblastech beze změny primárního práva, tj. bez s tím souvisejícími ratifikacemi,​ referendy atp.
 +* **aplikace pravidel o hlasování**:​ **hledání konsensu** -- praxe vede Radu k tomu, aby namísto formálního hlasování hledala shodu; dokud předseda nerozhodne o hlasování,​ vedou se diskuse spíše diplomatického typu, jež poněkud deformují procesní pravidla (tato praxe byla zkoumána i z hlediska legality)
 +* Rada hlasuje na návrh předsedy; pokud **většina členských států** požaduje, aby se hlasovalo, předseda je povinen zahájit hlasování;​ většina členů Rady tedy může vyžadovat, aby se hlasovalo, i když některý členský stát se dovolával svých podstatných zájmů -- to naznačuje, že formalizované právo veta v případě kvalifikované většiny neexistuje
 +
 +\\ __**Pravomoci**__
 +
 +* **legislativa** -- Rada je legislativním orgánem, který -- spolu s EP -- právní akty přijímá, ale nenavrhuje; toto právo náleží zpravidla Komisi; Rada má ale právo vyzvat Komisi k vypracování návrhu právního aktu, případné odmítnutí musí Komise zdůvodnit
 +* **kontrola** -- Rada provádí kontrolu díky aktivní privilegované legitimaci před ESD (bez potřeby prokazovat právní zájem); člena Komise může ESD na návrh Rady odvolat
 +* Rada kontroluje Komisi též ustanovování zvláštních výborů; Rada má také povinnost signalizovat porušování hodnot EU některým členským státem
 +* **jmenování** -- Rada se podílí na výběru členů Komise; soudce a generální advokáty ESD jmenují zástupci vlád členských států v Radě společnou dohodou
 +* **správní funkce** -- Rada stanovuje platy, náhrady a důchody ostatním vysokým úředníkům EU (ne tedy europoslancům)
 +* **vnější vztahy** -- Rada má pravomoc spolupracovat a uzavírat dohody se třetími státy a mezinárodními organizacemi a podílí se na formulování a provádění SZBP
 +* **rozpočet** -- na návrh Komise schvaluje Rada s EP rozpočet
 +
 +\\ **Rada EU vs. Evropská rada vs. Rada Evropy**
 +
 +Radu EU (Radu ministrů), jakožto legislativní a výkonný orgán Evropské unie nelze zaměňovat s Evropskou radou, která je politickým orgánem Evropské unie, ani s Radou Evropy, která je nezávislou mezinárodní organizací.
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code