Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-38 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 38. Přehled institucionální struktury EU ======
 +
 +* V institucích Evropské unie se odráží vyjádření vůle zakladatelů Evropských společenství vytvářet "​stále pevnější unii lidu Evropy",​ jejímž výchozím bodem a zároveň cílem má být **sdílení politické odpovědnosti**.
 +
 +\\   * **Pravomoci a úkoly** institucí EU, stejně tak jako **pravidla a postupy**, kterými se musí řídit, jsou stanoveny v základních smlouvách Unie, resp. akty revidující a pozměňující zřizovací smlouvy
 +
 +\\   * ESUO
 +* EHS
 +* Euratom
 +* Slučovací smlouva
 +* Jednotný evropský akt
 +* Maastricht
 +* Amsterodam
 +* Nice
 +* SFEU
 +
 +\\  v nichž členské státy vyjádřily souhlas s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.
 +
 +\\ **HLAVNÍ ORGÁNY EU**
 +
 +\\   * **NOVÉ FUNKCE V RÁMCI INSTITUCIONÁLNÍ REFORMY**
 +
 +\\   * **Stálý předseda Evropské rady**
 +
 +* volen Evropskou radou na základě kvalifikované většiny na dobu dva a půl roku, mandát možné jednou, opět na dva a půl roku, prodloužit
 +* předsedá zasedání Evropské rady, vede její jednání, ve spolupráci s předsedou Komise a na základě práce Rady pro obecné záležitosti zajišťuje přípravu a kontinuity jednání Evropské rady, usiluje o usnadnění soudržnosti a konsensu uvnitř Evropské rady, po každém zasedání Evropské rady předkládá zprávu Evropskému parlamentu
 +* zajišťuje vnější zastupování Unie v záležitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Unii zastupuje jako její vrcholný představitel např. na summitech se třetími státy (bilaterální summity EU-Rusko, EU-USA či biregionální summit EU-Afrika)
 +* Stálý předseda Evropské rady nesmí zastávat žádnou funkci na národní úrovni
 +
 +\\   * **Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečností politiku**
 +
 +* nahrazuje a personálně slučuje dosavadní funkce vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, komisaře pro vnější vztahy a předsedy Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy, resp. její zahraničně-politické části.
 +* rovněž šéfem Evropské služby pro vnější činnost, určité diplomatické služby EU
 +* jmenován Evropskou radou kvalifikovanou většinou a podléhá souhlasu předsedy Komise, současně -- jakožto místopředseda Komise -- podléhá schválení Evropským parlamentem
 +* jedná jménem Rady v politickém dialogu EU s třetími zeměmi na ministerské úrovni  nahrazuje tak ministra zahraničí předsednické země
 +* působí v roli místopředsedy Komise
 +* zástupce Vysokého představitele bude předsedat Politickému a bezpečnostnímu výboru
 +
 +\\ \\ \\ **Evropská rada**
 +
 +- poprvé formálně začleněna do unijního institucionálního rámce stává se jedním z orgánů Unie, jejichž působnost a organizace je upravena Smlouvami, samostatná instituce EU -- v čele předseda Evropské rady -- viz výše
 +
 +- základní poslání: Unii poskytuje nezbytné podněty pro její rozvoj, vymezuje obecné politické směry a priority Unie, X nevykonává však legislativní funkce
 +
 +- Složení ER -- hlavy států nebo předsedové vlád členských států společně s jejím předsedou a předsedou Komise; jednání se účastní -- nikoliv však jako její člen -- vysoký představitel
 +
 +- Zasedá dvakrát za půl roku, tj. dvakrát během každého předsednictví,​ vyžaduje-li to situace, svolá předseda mimořádné zasedání ER
 +
 +- pokud Smlouvy nestanoví jinak, rozhoduje ER konsensem, X možné o rozhodování kvalifikovanou většinou -- platí stejná pravidla jako pro hlasování kvalifikovanou většinou v Radě, jednomyslně rozhoduje ER např. o přijetí rozhodnutí podle tzv. přechodové klauzule, prostou většinou pak v procedurálních otázkách a o přijetí svého jednacího řádu.
 +
 +- akty přijaté ER budou předmětem přezkumu Soudním dvorem Evropské unie z hlediska jejich legality, pokud budou mít právní účinky vůči třetím osobám
 +
 +\\ \\ **Evropská komise a její předseda**
 +
 +- Evropská komise je výkonným orgánem EU, předkládá návrhy evropských právních předpisů a má na starosti praktické provádění politik EU a rozdělování finančních prostředků.
 +
 +- hájí zájmy Unie jako celku a dbá na to, aby všechny členské státy dodržovaly evropské smlouvy
 +
 +- počet členů: od 1. listopadu 2014 měl být dle LS redukován na číslo odpovídající dvěma třetinám členských států X opakované referendum v Irsku  politická dohoda vstoupí-li LS v platnost,​ každý členský stát bude mít v Komisi i nadále svého státního příslušníka
 +
 +- sestavování Komise: kandidáta na předsedu Komise navrhuje Evropská rada tzv. velkou kvalifikovanou většinou s přihlédnutím k výsledku voleb do Evropského parlamentu (posílení demokratické legitimity jmenování) a volí jej Evropská parlament většinou hlasů všech svých členů; ostatní členové navržení na základě dohody Rady a předsedy Komise jako sbor podléhají schválení Evropským parlamentem
 +
 +\\ \\ **Evropský parlament**
 +
 +**-** Lisabonská smlouva se také snaží změnou institucionálního fungování posílit demokratičnost a legitimitu rozhodování Unie a tak **upravuje pozici národních parlamentů a Evropského parlamentu**.
 +
 +- Lisabonská smlouva prohlubuje a posiluje legislativní a rozpočtové pravomoci Evropského parlamentu, stejně tak jako jeho roli v oblasti monitorování a dohledu nad aktivitami Evropské komise prostřednictvím procedury spolurozhodování
 +
 +- Role EP posílena i v rozpočtové politice, EP musí vydat souhlas se všemi mezinárodními dohodami, které EU uzavře.
 +
 +- LS určuje i horní hranici pro počet poslanců EP -- 750 poslanců - minimum pro jednu zemi je 6 a maximum 96 europoslanců,​(Itálii se však podařilo získat jednoho europoslance navíc a horní hranice je tedy 751 europoslanců)  pod touto formulí „750+1“ je předpokládáno,​ že předseda EP nebude vykonávat své právo hlasovat.
 +
 +- EP v přechodném období do roku 2014 754 europoslanců,​ až od roku 2014 by pak platil strop pro 751 křesel
 +
 +\\ \\ **Soudní dvůr EU**
 +
 +**-** jeho úkolem je zajišťovat,​ aby právní předpisy EU byly vykládány a uplatňovány ve všech zemích EU stejně, tj. tak, aby bylo právo stejné pro každého; zajišťuje,​ že vnitrostátní soudy nevydají v téže věci různá soudní rozhodnutí.
 +
 +- soudní dvůr také zajišťuje,​ aby členské státy a orgány EU jednaly v souladu s požadavky evropského práva, Soudní dvůr má pravomoc řešit právní spory mezi členskými státy EU, orgány EU, podniky i fyzickými osobami.
 +
 +**-** vynáší rozsudky v jemu předložených případech  pět následujících nejběžnějších typů
 +
 +* řízení o předběžné otázce
 +* řízení o porušení Smlouvy;
 +* řízení o prohlášení neplatnosti;​
 +* řízení o nečinnosti;​
 +* žaloba o náhradu škody.
 +
 +\\ \\ **PORADNÍ ORGÁNY**
 +
 +* **Hospodářský a sociální výbor** vyjadřuje názory organizované občanské společnosti na hospodářské a sociální aspekty
 +* **Výbor regionů** vyjadřuje stanoviska regionálních a místních orgánů
 +
 +**FINANČNÍ ORGÁNY**
 +
 +* **Evropská centrální banka** odpovídá za měnovou politiku a společnou měnu euro
 +* **Evropská investiční banka** pomáhá dosahovat cílů EU financováním investičních projektů.
 +
 +Zdroj: __[[http://​www.euractiv.cz/​budoucnost-eu/​link-dossier/​lisabonska-smlouva-zmeny-v-rozhodovani-po-institucionalni-reforme-000056|http://​www.euractiv.cz/​budoucnost-eu/​link-dossier/​lisabonska-smlouva-zmeny-v-rozhodovani-po-institucionalni-reforme-000056]]__
 +
 +__[[http://​www.euroskop.cz/​|http://​www.euroskop.cz]]__
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code