Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-37 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 37. Vztah Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva ======
 +
 +**Případ Hauer ( 1979)** :
 +
 +//Skutkový stav://​Paní Liselotte Hauerová požádala o povolení k vysazení vinné révy na svém pozemku. To jí nebylo uděleno s ohledem na nařízení EHS, o opatřeních k přizpůsobení vinařství potřebám společného trhu, které zakazuje jakoukoliv novou výsadbu vinné révy. Paní Hauerová se tak obrátila na správní soud a tvrdila porušení jejích ústavou SRN garantovaných práv -- svobodný výkon vlastnického práva a svobodnou volbu povolání. Správní soud se obrátil na ESD, aby přezkoumal slučitelnost nařízení s obecnými právními zásadami Společenství ( lidskými právy a svobodami, které za obecné právní zásady označil ESD ve věci Stauder).
 +
 +//​Závěry://​Základní práva a svobody patří k obecným právním zásadám, které musí ESD zajišťovat. Přitom vychází ESD ze společných ústavních tradic členských států a **mezinárodních smluv o lidských právech**, které ratifikovala většina členských států ( odkaz i na Evropskou úmluva o lidských právech a svobodách a na Štrasburský soud a jeho judikaturu). **ESD přebírá standard ochrany lidských práv podle Evropské úmluvy včetně judikatury ESLP.**
 +
 +\\ Předně je nutno odlišit obě soudní instituce. ESD je soudním orgánem dozorujícím dodržování unijního práva v rámci EU, ESLP je justičním orgánem zřízeným v rámci Rady Evropy ( dnes 47 členů) na základě Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 1950.
 +
 +\\ Pokud se týče práv vyplývajících z Evropské úmluvy, aplikace Soudním dvorem jejich obsahu ve formě obecné zásady právní se stala nezvratným precedentem,​ v případě závazné interpretace ESLP se nejedná vždy o samozřejmost. Jako pravidlo platí to, že Lucemburský soud běžně čerpá z judikatury Soudu pro lidská práva jako ze zdroje své inspirace, každopádně a za všech okolností zkoumá, zdali jsou relevantní rozsudky Štrasburského soudu, které mohou být použity jako vodítka pro vlastní rozhodovací činnost na poli lidských práv.
 +
 +\\ ESD chrání širší katalog práv nežli je inkorporován v Evropské úmluvě. ( Listina obsahuje širší katalog práv).
 +
 +\\ Neexistuje výslovná aplikační přednost Listiny základních práv EU před EÚLP -- vztah souběžnosti. V případě konfliktu úprav by měla být přednostně přeci jen aplikována Listina. ( ESD ve věci Internationala Handelsgesellschaft)
 +
 +\\ Zvláštní význam mají vztahy Evropské unie a Rady Evropy, zakotvené naposledy Memorandem o porozumění podepsaným ve Štrasburku dne 23. května 2007. Dalším krokem by mělo být přistoupení Evropské unie ke „štrasburské"​ Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy: „Unie přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod."​).
 +
 +\\ **Rozpory v judikaturách obou soudů:**
 +
 +\\ Například ve věci Musique Diffusion v. Komise ESD prohlásil, že článek 6 Úmluvy lidských práv (právo na spravedlivý proces) se nevztahuje na případy vyplývající ze soutěžního práva, jelikož Komise nemůže být považována za tribunál ve smyslu tohoto ustanovení.
 +
 +Dále rozpory v soudní praxi Lucemburského a Štrasburského soudu lze zaregistrovat v případě interpretace práva na domovní svobodu na základě článku 8 odst. 1 Evropské úmluvy.
 +
 +Tak například Soudní dvůr v rozsudku Hoechst uvedl, že oblast ochrany tohoto článku se vztahuje na osobní svobodu lidí a proto ji nelze rozšiřovat na prostory pro obchodní účely. Dále Soud Společenství konstatoval,​ že „právo na výkon pravomocí svěřených Komisí včetně vstupu do firemních prostor slouží k udržení soutěžního řádu a je nutný pro zabránění narušení hospodářské soutěže“. Naprosto odlišný názor na aplikaci článku 8 odst. 1 Evropské úmluvy na ochranu lidských práv zastával Evropský soud pro lidská práva ve věci Niemitz19. V této kauze, která se týkala domovní prohlídky kanceláře právníka za nepřítomnosti nezávislého pozorovatele,​ Soud pro lidská práva navázal na své dřívější rozhodnutí ve věci Marckx. Stanovil zejména, že výklad smluv soukromý život a domov//,// jež zahrnují profesní a podnikatelské činnosti nebo provozní prostory „jsou v souladu s podstatným cílem a účelem článku 8 Úmluvy, zejména ochrany jednotlivce před svévolným zásahem veřejné moci“
 +
 +\\ Avšak poslední vývoj v rozhodovací činnosti Evropského soudního dvora již naznačuje
 +
 +pozitivní tendence ve směru akceptace pozice Štrasburského soudu.
 +
 +\\ Čl. 59 odst. 2 EULP 14. protokol -- EU může přistoupit k této Úmluvě.
 +
 +\\ ESLP odmítl judikovat ve věci, ve které rozhodl předtím ESD s tím, že ESLP zajišťuje rovnocennou ochranu práv - Bosphorus v. Irsko 2005.
 +
 +\\ Matthews v. UK ESLP 1999 přezkoumal akt komunitárního práva.
 +
 +\\ Z hlediska využití závěrů Štrasburského soudu Evropským soudním dvorem lze konstatovat,​ že rozdílná interpretace se vyskytuje pouze v určitých oblastech, jako například soutěžní a celní právo, výklad domovní svobody atd. Poslední judikatura Lucemburského soudu nicméně nasvědčuje tomu, že Evropský soudní dvůr se již snaží zachovávat stejnou linii s ESLP a „nevybočovat z řady“.
 +
 +\\ **Maastrichtská smlouva:**
 +
 +\\ Čl. 6 SEU - Unie je založena na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, zásadách, které jsou společné členským státům.
 +
 +**Unie ctí základní práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv**a základních svobod podepsanou v Římě dne 4. listopadu 1950 a ta, jež vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, jako obecné zásady práva Společenství.
 +
 +\\ **Po Lisabonské smlouvě:**
 +
 +\\ Čl. 6 SEU - **Unie přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.** Přistoupení k této Úmluvě se nijak nedotkne pravomocí Unie vymezených Smlouvami.
 +
 +Základní práva, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří obecné zásady práva Unie.
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code