Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-34 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 34. POJETÍ základních práv v právu EU ======
 +
 +Lidská práva, demokracie a právní stát jsou základními hodnotami Evropské unie.
 +
 +Země, které mají zájem o vstup do EU, musejí dodržovat lidská práva.
 +
 +Evropská unie postupně prosadila otázku lidských práv do popředí svých vztahů s jinými zeměmi a regiony. Od počátku 90. let minulého století rovněž vkládá do všech obchodních a kooperačních smluv uzavíraných se třetími zeměmi tzv. klausuli o lidských právech, při jejímž porušení pozbývají některé části smlouvy platnost (jedná se hlavně o finanční pomoc ES/EU třetí zemi nebo zemím).V současné době existuje více než 120 takových dohod.
 +
 +Obsahem těchto ustanovení je zejména:
 +
 +* posilování demokracie, řádné správy věcí veřejných a právního státu (podpora politické plurality, svobodných médií a řádného soudnictví);​
 +* zrušení trestu smrti v zemích, ve kterých ještě existuje;
 +* potírání mučení pomocí preventivních opatření (např. školení a vzdělávání policistů) a represivních opatření (vytvoření mezinárodních tribunálů a trestních soudů);
 +* boj proti rasismu a diskriminaci zajištěním dodržování politických a občanských práv
 +
 +V uplynulých letech vedla EU dialog o otázce lidských práv se zeměmi, jako je Rusko, Čína a Írán. Za porušování lidských práv uvalila sankce na Barmu (Myanmar) a Zimbabwe.
 +
 +V rámci své politiky v oblasti lidských práv klade Unie důraz především na občanská, politická, ekonomická,​ sociální a kulturní práva. Zároveň se snaží prosazovat práva žen a dětí a také práva menšin a vysídlených osob.
 +
 +Závažné a soustavné porušování lidských práv členským státem může EU postihovat __[[http://​www.sagit.cz/​pages/​lexikonheslatxt.asp?​cd=156&​amp;​typ=r&​amp;​refresh=yes&​amp;​levelid=eu_199.htm|pozastavením členských práv]]__.
 +
 +\\ Žádné ustanovení Smluv neuděluje pravomoc společenství přijímat pravidla v oblasti lidských práv. Nad rámec svěřených kompetencí nemůže společenství konat, šlo by o zásah do suverenity členských států. Proto koncept základních práv v EU/ES nepochází z legislativní činnosti, ale z judikatury ESD. ( viz. otázka 29 -- vznik systému ochrany lidských práv v EU)
 +
 +Pojem základního práva chápe ESD jako právo garantované Evropskou úmluvou 1950 či jiného členskými státy ratifikovaného lidskoprávního dokumentu ( mezinárodní právo) a plynoucí z ústavních tradic společných členským státům.
 +
 +Výjimkou je stanovení normotvorby v oblasti ochrany lidských práv skrze sekundární právní akty. Příklad: směrnice č.95/46 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních dat.
 +
 +\\ Rozlišujeme tři pojmy:
 +
 +- //lidská práva//: užívá se v oblasti práva mezinárodního a ústavního
 +- //​základní lidská práva//: v literatuře a doktríně
 +- //​**základní práva**//: pojem užívá ESD od případu Stauder (1969)
 +
 +\\ Je nutné rozlišovat //​**základní práva**// **a tzv.** //​**komunitární základní svobody**//​( tj. svoboda pohybu pracovních sil, svoboda podnikání,​ zásada rovného zacházení,​ zákaz diskriminace…) Základní tržní svobody nejsou lidská práva, nelze se jich dovolávat v horizontálním vztahu.
 +
 +\\ Rozlišujeme //​základní//​ //​**práva**//​**a** //**práva spojená s občanstvím Unie**//.
 +
 +Mezi základní práva občana EU patří volný pohyb a pobyt na území Unie, možnost pracovat ve všech členských zemích (zde platí výjimky -- například Německo a Rakousko dosud zcela neotevřely své pracovní trhy pro „nové členské země“), právo působit jako samostatně výdělečně činná osoba a poskytovat služby v celé EU, právo na studium či výzkum kdekoliv na území sedmadvacítky,​ aktivní i pasivní volební právo do Evropského parlamentu a v místě bydliště i do místních zastupitelstev (přesná pravidla pak určuje daný členský stát), dále právo podávat petice do rukou Parlamentu, možnost využít konzulát cizí země pokud v místě pobytu občana není diplomatické zastoupení jeho vlasti, právo na volný přístup k unijním dokumentům či v neposlední řadě právo obracet se na evropského ombudsmana či Evropskou komisi se stížnostmi.
 +
 +Konkrétní práva chráněná EU/ES viz otázka č. 30 -- Geneze a obsah Listiny základních práv EU.
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code