Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-33 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 33. ODPOVĚDNOST EU ZA ŠKODU ======
 +
 +EU může odpovídat za škodu na základě smlouvy i mimo smlouvu.
 +
 +**Smluvní odpovědnost** (čl. 340/1 SFEU)
 +
 +* Smluvní odpovědnost může nastat, poruší-li EU **soukromoprávní** smlouvu při výkonu své co nejšířeji chápané způsobilosti k právům a právním úkonům v jednotlivých členských státech při nabývání majetku, zaměstnávání pracovníků atd. Do této kategorie zahrnujeme:
 +
 +* smlouvy k zajištění dodávek zboží služeb orgánům EU
 +* smlouvy pracovní s personálem EU
 +* smlouvy k provádění politik EU, uzavírané orgány EU (nejčastěji Komisí a agenturami) na základě pravomoci stanovené sekundárním aktem
 +
 +* tyto smlouvy je třeba odlišit od jiných vícestranných aktů v rámci práva EU
 +
 +* od vnějších smluv -- mezinárodně právní akty jejichž stranou je nečlenský stát nebo mezinárodní organizace
 +* od interinstitucionálních dohod -- jen mezi orgány EU
 +* terciárních -- mezi členskými státy, jež usnadňují uplatňování práva EU
 +
 +* **Rozhodné právo**. Smluvní odpovědnost se řídí právem rozhodným pro danou smlouvu, ať už z rozhodnutí smluvních stran nebo podle kolizních norem MPS. Právo EU neobsahuje komplexní úpravu smluvního práva, a proto půjde většinou o vnitrostátní právo; výjimku představuje //úprava postavení personálu EU// a //​dodržování zásad transparentnosti,​ publicit a nediskriminace,​ včetně používání např. pravidel o veřejných zakázkách.//​
 +* **Sudiště**. Spory z těchto soukromoprávních smluv soudí příslušné soudy členských států. Výjimku představují možnosti, kdy příslušným bude
 +
 +* Tribunál na základě rozhodčí doložky (čl. 272 SFEU)
 +* Soud pro veřejnou službu pro zaměstnanecké spory EU
 +
 +**Mimosmluvní odpovědnost EU** (čl. 340/2 SFEU)
 +
 +* Mimosmluvní odpovědnost se **naopak zakládá přímo na právu EU.** Příslušná žaloba zahajuje **autonomní** řízení, jež původně bylo chápáno jako důsledek rozhodnutí o neplatnosti aktu EU (25/62 Plaumann) -> není tedy třeba napřed žalovat na neplatnost, aby náhrada škody byla přípustná (5/71 Schoppenstedt).
 +
 +Často naopak žaloba na náhradu škody **může být prostředkem k dosažení neplatnosti důsledků právního aktu**. Naproti tomu **podmínky použitelnosti této žaloby jsou velmi přísné**a vedou k zamítnutí velké části žalob.
 +
 +**Podmínky mimosmluvní odpovědnosti**
 +
 +* Ke vzniku mimosmluvní odpovědnosti EU za škodu je třeba splnit **5 kumulativních podmínek:​**
 +
 +- škodná událost: protiprávní porušení normy EU
 +- norma EU má za cíl udělení práv jednotlivci
 +- porušení normy EU je dostatečně závažné
 +- škoda
 +- příčinná souvislost mezi škodou a škodnou událostí nebo zaviněním
 +
 +Judikatura SDEU výslovně hovoří o třech (2,3,5), zbývající jsou v nich ale obsaženy. Tyto podmínky mají být v zásadě stejné, jako podmínky obdobné odpovědnosti členských států
 +
 +- **Škodná událost**
 +
 +Škodná událost znamená protiprávní jednání orgánu EU -- konání či opomenutí. Jednání musí být protiprávní a přičitatelné EU.
 +
 +- **Nedostatek protiprávnosti** vylučuje náhradu škody, i když jde o projekt EU, v jehož rámci byl jednotlivec poškozen --> dříve SDEU nevylučoval odpovědnost EU, vznikla-li **neobvyklá a zvláštní škoda (**neobvyklá „//​přesahuje meze hospodářského rizika vlastním činnostem v dotčeném odvětví“//​ a zvláštní „//​zasahuje konkrétní kategorii hospodářských subjektů nepřiměřeným způsobem v porovnání s ostatními subjekty.“//​ Platí totiž, že hospodářské subjekty musí nést rizika své činnosti (T-333/03 Madar, bod 102).
 +- **Přičitatelnost porušení EU**
 +
 +Žalobce se náhrady škody podle čl. 340/2 SFEU domůže pouze tehdy, prokáže-li,​ že škoda vznikla působením orgánů EU nebo jeho zaměstnanců při výkonu jejich funkcí.
 +
 +* Škodná událost přičitatelná zaměstnanci orgánu EU -- právo EU rozeznává osobní zavinění a zavinění služební. Jednání zaměstnance může být kvalifikováno za služební zavinění, pokud představuje „//nutné prodloužení poslání svěřené orgánům“//​(9/​69 Sayag). Způsobí-li takové jednání škodu, odpovídá za ni EU a ne zaměstnanec - ten je dle čl. 12 a) Protokolu o výsadách a imunitách vyňat z přímé odpovědnosti za taková jednání.
 +* Škodná událost přičitatelná orgánům EU -- odpovědnost orgánů EU za normativní akty
 +* Spoluodpovědnost EU a členských států -- 3 alternativy
 +
 +- Členský stát špatně provádí řádnou normu EU: odpovědnost je na členském státu
 +- Členský stát řádně provádí protiprávní normu EU: odpovědnost EU a příslušnost SDEU nastává v případě,​ že vnitrostátní orgány se nepodílely na vzniku škody (89,91/86 CNTA, body 17-20)
 +- Škoda vznikla působením orgánů EU i členského státu: žalobce musí nejprve vyčerpat všechny prostředky a odškodnění u členského státu (Francovich),​ než může SDEU rozhodnout o zbytkové odpovědnosti EU
 +
 +\\ Spoluodpovědnost EU a poškozeného -- žalobce musí žalovat EU a o spoluodpovědnosti se rozhoduje před SDEU (145/83 Adams, srov. pozn. p. č. 1191).
 +
 +\\ \\ \\   - **Cílem porušené normy je přidělení práv jednotlivci**
 +
 +Porušené pravidlo musí mít za cíl přidělení práv jednotlivci,​ anebo jen nepřímo chrání jeho zájmy (články 34,45, 49 SFEU a řada směrnic). SDEU nepovažuje tuto podmínku za splněnou u mezinárodních závazků EU -- odmítání přímého účinku ustanovením tzv. vnějších smluv (T-52/99 T. Port).
 +
 +- **Dostatečná závažnost porušení normy EU**
 +
 +Většina aktů EU má hospodářské důsledky a k ochraně normativní aktivity hospodářské politiky přijal SDEU ochranářský přístup, který není pro žalobce příliš výhodný: „//jde-li o normativní akty obsahující opatření ekonomické politiky, odpovědnost Společenství za škodu, kterou utrpěli jednotlivci v důsledku těchto aktů, může nastat vzhledem k ustanovení článku// (340/2 SFEU) //pouze, došlo-li// //​**k dostatečně závažnému porušení základního pravidla, ochraňujícího jednotlivce.**//​“ Pravděpodobnost,​ že jde o závažné porušení, **je tím větší, čím menší je volnost****uvážení státu** a **čím přesnější je formulace prováděného ustanovení**.
 +
 +- **Škoda**
 +
 +Škodlivé následky přijetí nebo udržování vnitrostátního opatření, odporujícího právu EU.
 +
 +- **Příčinná souvislost**
 +
 +Musí existovat příčinná souvislost mezi porušením a škodou.
 +
 +**Řízení o náhradu škody**
 +
 +* Aktivní legitimace žaloby na mimosmluvní odpovědnost není v SFEU omezena. Pasivní legitimace leží na EU -> žalovat lze jen ji, nikoliv její orgány či zaměstnance,​ byť fakticky škodu způsobili oni. Lhůta pro podání žaloby je **5 let.** Žalobci se mohou přímo obrátit na SDEU.
 +* Rozsah náhrady škody: hradí se jak skutečná škoda,tak ušlý zisk (včetně ztráty obchodní příležitosti či úroků, ne však tzv. ztráta naděje); lze přihlížet i k morální újmě. Škodu je třeba ocenit v penězích,​ protože SDEU může přiznat pouze náhradu škody. SDEU ovšem může rozhodnout o odškodnění obecně i v případě,​ kdy škodu nelze přesně vyčíslit. V takovém případě odkáže strany na vzájemnou dohodu o konkrétní výšce částky.
 +* Pozoruhodný je nízký počet rozhodnutí o mimosmluvní odpovědnosti EU. Všechna rozhodnutí byla vydána v souvislostech výkonu normativních pravomocí EU v oblasti ekonomické politiky.
 +
 +**Rozhodčí řízení**
 +
 +* EU může do veřejnoprávních nebo soukromoprávních smluv, jejichž je stranou, vkládat rozhodčí doložky ve prospěch Tribunálu (čl. 272 SFEU).
 +* Typicky se taková doložka objevuje v úvěrových smlouvách EIB či některých smlouvách Komise. Najdeme ji i ve vnějších smlouvách, jde-li o přidružení k některé unijní politice.
 +* Členské státy mohou rozhodčí smlouvou nebo doložkou založit pravomoc Soudu k rozhodování sporů, které souvisejí s předmětem zakládací smlouvy (čl. 273 SFEU).
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code